26 Haziran 2014 Perşembe

7. İslam ahlakının ve faziletinin ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin tüm dünyaya hakim olacağı Kuran ayetleriyle ve hadislerle bildirilmektedir.

Kuran-ı Kerim'de Allah (cc), Kuran ahlakını dünya üzerinde hakim edeceğini, mutlaka salih, samimi kullarına güç, iktidar, kuvvet ve üstünlük vereceğini, yaşadıkları sıkıntı ve zulüm dolu hayatın ardından Müslümanları rahata kavuşturacağını müjdelemektedir:
Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: "Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir..." (Nur Suresi, 55)
Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır). Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 14-15)
Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde de Hz. Mehdi (as)'ın Hicri 1400'de zuhur edeceği ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacağı müjdelenmektedir. Onun zamanında tüm dünyada barış, sükunet, adalet, hakkaniyet, bolluk, refah, mutluluk egemen olacak, müthiş bir güven ortamı oluşacaktır. Hz. Mehdi (as) dönemiyle ilgili Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerden bazıları şöyledir:
İNSANLAR 1400 SENESİNDE HZ. MEHDİ (AS)'IN YANINDA TOPLANACAKLARDIR.(Risaletül Huruc-ül Mehdi, Mustafa Reşit Filizi, s. 108)
Mikdad b. Esved şöyle der: Resulullah sallâ'llâhu aleyhi ve alih'in "Yeryüzünde İslam dininin girmediği toprak, çamurdan yapılmış bir ev ve (çölde) bir çadır kalmaz." buyurduğunu duydum. (Mecma-ul Beyan, Ebu Ali Fazl b. Hasan b. Fazl Tabersî, Tevbe Suresi'nin 33. ayetinin tefsirinde.)
... Mehdi (as)'ın Kurani hükümranlığı (Kuran ahlakının hakimiyeti) ALEMİN DOĞU VE BATISINI KAPLAYACAKTIR...(El-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 254- 255.)
... O (Hz. Mehdi (as)) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden O'na kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O'na katılsın. Zira O Hz. Mehdi (as)'dır. (Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14)
Aşağıda büyük ehl-i sünnet alimi Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci Hazretleri'nin Hal Tercemesi yer almaktadır:



... (Hz. Mehdi (as)) Zulüm ve kötülükle dolmuş dünyayı, adalet ve dürüstlükle dolduracaktır.(Ebu Davud. Tirmizi. Büyük Fitne Mesih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, s. 80, Ebu Davud ve Tirmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)
Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) adaleti her yeri kaplayacak ve insanlar arasında Hz. Peygamberin sünnet-i seniyyesi ile muamele edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20)
… Yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. (Süneni-i Ebu Davut, 5/93)
(Hz. Mehdi (as)'ın) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 44)
Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136)
Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra, mutlaka benim Ehli Beytim'den birisi çıkar. Ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla doluysa, O (Hz. Mehdi (as)) dünyayı adaletle doldurur. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 11)
... Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebilecektir.(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 47)
Ümmetimden Mehdi (as) çıkacaktır. Allahü Teala Hazretleri, insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak, Hz. Mehdi (as), insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)
İnsanlara malı ve eşyayı dağıtırken, saymadan bol bol verecektir.(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 21)
... Mal da o kadar çoğalacaktır ki, hiçbir kimse mal kabul etmeyecektir. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/340)
Ancak Allah'ın vaatlerini bildirdiği tüm Kuran ayetlerine ve Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen sahih hadislere rağmen hala İslam ahlakının bu yüzyılda hakim olacağını inkar eden bir kişi varsa o zaman bu kişi inkarına neden olan mantığını aynı şekilde ayetlerle ve sahih hadislerle tüm Müslümanlara ispatlamak zorundadır. Müslümanlara İslam ahlakının tüm dünyada bu yüzyılda Hz. Mehdi (as) vesilesiyle neden hakim olmayacağını, neden bu yüzyılda böyle büyük bir müjdeyi beklemekten vazgeçmeleri gerektiğini, net delillerle, dil eğip bükmeden, çok açık ve anlaşılır bir üslupla, Peygamberimiz (sav)'in sahih hadislerden tek tek açıklamak zorundadır.
Ancak eğer bu yüzyılda tüm dünyada İslam ahlakı hakim olacak diyorsa o zaman da mutlaka Müslümanların başında Müslüman bir manevi lider olması gerektiğini, bu liderin de doğal olarak Peygamberimiz (sav) tarafından Hicri 1400'de zuhuru müjdelenen Hz. Mehdi (as) olması gerektiğini Müslümanlara söylemelidir.
Hiç şüphesiz İslam ahlakı, Allah'ın ayetlerinde müjdelediği ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde açıkça belirttiği şekilde Hz. Mehdi (as)'ın vesilesiyle inşaAllah hakim olacaktır. Bunu bazı kötü niyetli kişiler ne kadar gizlemeye, örtmeye ya da engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar bu şeytani çabaları bir işe yaramayacaktır. Allah'ın adetullahına hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemeyecek ve nasıl daha önceki asırlarda dini bidatlerden temizlemek için bir veli, bir mürşit gelip görev yapmışsa bizim yaşadığımız yüzyılda da Allah Hz. Mehdi (as)'ı görevlendirmiştir ve o da Allah'ın izniyle ahir zamanın bu büyük görevini yerine getirecektir.

AĞIZLARIYLA ALLAH'IN NURUNU SÖNDÜRMEK İSTİYORLAR. OYSA KAFİRLER İSTEMESE DE ALLAH, KENDİ NURUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKASINI İSTEMİYOR. (TEVBE SURESİ, 32)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder