26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as)'ın Peygamberlere ve Velilere benzeyen özellikleri
HZ. MEHDİ (AS)'IN ZÜLKARNEYN (AS) VE HZ. SÜLEYMAN (AS) GİBİ TÜM DÜNYAYA HAKİM OLMASI
Kuran'da Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as)'ın İslam ahlakını tüm dünyaya hakim ettikleri bildirilmiştir. Hadislerde de, Hz. Mehdi (as)'ın tıpkı Zülkarneyn (as)ve Hz. Süleyman (as) gibi İslam ahlakını bütün yeryüzüne hakim edeceği haber verilmiştir:
Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Hz. Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman(as), kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi (as)) gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır.(Kitab'ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 10)
Hz. Mehdi (as) tıpkı Hz. Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi dünyaya hükmedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)
HZ. MEHDİ (AS)'IN ÖZELLİKLERİNİN PEYGAMBERLERE İNDİRİLEN KİTAPLARDA BİLDİRİLMESİ
Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)'ın özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi (as)'a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir.
Peygamberlere dair olan kitaplarda "Hz. Mehdi(as)'ın işi zulüm ve kötülük değildir" şeklinde işaret edilmiştir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
Ben Hz. Mehdi (as)'ı, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: Hz. Mehdi (as)'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)
Konuyla ilgili işari manada bir ayette şu şekilde buyrulmuştur:
Andolsun, Biz zikirden (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da: "ŞÜPHESİZ ARZ'A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR." diye yazdık.  (Enbiya Suresi, 105)
İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edilmektedir: "Buradaki (ayette bildirilen) "SALİH KULLAR", HZ. MEHDİ (AS) VE ARKADAŞLARIDIR."
(Hüseyin es-Şirazi, s. 113)
Eski Ahit'te konuyla ilgili yer alan bazı açıklamalar ise şu şekildedir:
Yesse'nin gövdesinden bir filiz çıkacak ve onun köklerinden bir fidan doğacak. Rabbin ruhu, hikmet ve sağduyu ruhu, öğüt ve yüreklilik ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde duracak. O, Rab korkusundan zevk alacak; o gözlerinin gördüğüne göre yargılamayacak; kulaklarının işittiğine göre karar vermeyecek. Zayıfları adaletle yargılayacak; yeryüzünün yoksullarına haklarını verecek. Bir değnekle vurur gibi yeryüzüne sözüyle vuracak ve dudaklarının soluğuyla kötüyü yok edecek. Adalet onun belinin kuşağı... olacak. Kurt kuzuyla birlikte oturacak; kaplan oğlakla beraber yatacak; buzağı, aslan ve besili sığır birarada yaşayacak ve onları küçük bir çocuk güdecek. İnek ayı ile birlikte otlayacak; yavruları birarada oturacaklar ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki çocuk, kobra yılanının yuvası yanında oynayacak ve sütten yeni kesilmiş çocuk, kara yılanın deliğine elini uzatacak. Benim kutsal dağım üzerinde hiç kötülük yapılmayacak; artık hiçbir zarar verilmeyecek; çünkü denizin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise yeryüzü de Rab bilgisi ile öyle dolu olacak. (İşaya 11, 1-9)
Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak. Yargılarken adaleti arayacak, Doğru olanı yapmakta tez davranacak. (İşaya 16, 5)
HZ. MEHDİ (AS) İLE PEYBAMBERLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER
AMA HÜCCET (HZ. MEHDİ (AS)) HALKI TANIR, HALK İSE ONU TANIYAMAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR YUSUF'U İNKAR EDERLERDİ. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: "Kullara yazıklar olsun, Resül onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 162)
O (HZ. MEHDİ (AS)) ALEMLERE RAHMETTİR. MUSA'NIN KEMALİ VE İSA'NIN DEĞERİ, EYYÜB'UN SABRI ONDADIR...(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 69-70)
YÜCE ALLAH TIPKI İSÂ BİN MERYEM VE YAHYÂ BİN ZEKERİYYA'YA KİTAP, NÜBÜVVET, İLİM VE HİKMET VERDİĞİ GİBİ, BU İMAMA (HZ. MEHDİ (AS)'A) KÜÇÜK YAŞTA İLİM VERMİŞTİR.
Bunun delili ise Cafer-i Sadık aleyhisselam'ın şu buyruğudur: O DÖRT PEYGAMBERE BENZER. ONLARDAN BİRİ DE İSA BİN MERYEM'DİR. ZİRA ONA KÜÇÜK YAŞTA HİKMET, NÜBÜVVET, KİTAP VE İLİM VERDİĞİ GİBİ ONA DA KÜÇÜK YAŞTA İLİM VERMİŞTİ...(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani,  s. 213)
... HZ. MEHDİ (AS), DAVUD (AS) VE ÂL-İ DAVUD HÜKMÜYLE HÜKMEDECEK VE KİMSEDEN ŞAHİT VE DELİL İSTEMEYECEK.(İrşad (Şeyh Müfid), s: 365-366)
Şeyh Müfid şöyle diyor: "Kâim-i Âl-i Muhammed (sav) (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM ETTİĞİNDE AYNI HZ. DAVUD (AS) GİBİ, YANİ BATIN HASEBİYLE (BATIN BİLGİSİYLE) HÜKMEDECEK, şahide gerek duymadan hükmedecek. ALLAH HÜKMÜ O'NA İLHAM EDECEK VE O DA İLAHİ İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK. (İrşad (Şeyh Müfid), s: 365-366)
Abân bin Tağlib şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam ile birlikte Mekke'de bir mescitte idik. O, benim elimden tutarak şöyle buyurdu:"... Sonra bir münadiye emredecek ve o şöyle nida edecek: BU HZ. MEHDİ (AS); SÜLEYMAN İLE DAVUD GİBİ HÜKÜM VERECEK. VERDİĞİ HÜKÜMDE DELİL VE ŞAHİT İSTEMEYECEK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 374)
İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi'sselâm şöyle buyurmuştur: "BİZİM KAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (AS)) İLE ALLAH'IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VE MUHAMMED (SAV) PEYGAMBERLERİN HER BİRİ İLE BİR BENZERLİĞİ VARDIR. NUH ile uzun ömürlü olmasında, İBRAHİM ile, doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında; MUSA ile, korku hali (Hz. Mehdi (as)'a yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla; öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla) ve gaybette yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşamasında); İSA ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım insanların, 'Mehdi gelecek', bir kısımının da 'gelmeyecek' demesinde); EYYUB ile, beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde (Hz. Mehdi (as)'a da birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla); MUHAMMED (sav) ile de kılıçla kıyam etmesinde(Peygamberimiz (sav)'in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının, Hz. Mehdi (as)'ın yanında olmasıyla), benzerliği vardır."(Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)
HZ. MEHDİ (AS) BÜTÜN PEYGAMBERLERİN İLİMLERİNE SAHİP OLACAKTIR
İmam Mehdi (as) İLİM SANDIĞININ KORUYUCUSUDUR, TÜM PEYGAMBERLERİN (AS) İLİMLERİNİN VARİSİDİR ve HER ŞEYDEN HABERDARDIR. (Bihar-ül Envar, Cilt  95, Sayfa 378; Cilt 102, Sayfa 67 ve 117; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 49)
HZ. MEHDİ (AS), HZ. ADEM (AS) VE HZ. NUH (AS) GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ OLACAKTIR
"Hazreti Mehdi (as)'da önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır. Bunların arasında HAZRETİ ADEM (AS) VE HAZRETİ NUH (AS)'DA OLAN UZUN ÖMÜRLÜLÜK de vardır." (Bihar-ul Envar, cilt. 51, Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 217)
HZ. MEHDİ (AS), HZ. HIZIR (AS) VE HZ. ZÜLKARNEYN (AS)'A BENZEYECEKTİR
Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri aleyhi's-selâm'ın huzuruna gittim ... Hazret buyurdu ki:
... Ey Ahmed b. İshak! O (HZ. MEHDİ (AS) , BU ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ'S-SELÂM VE "ZU'L -KARNEYN" GİBİDİR...(Kemal-üd Din c. 2 s. 384) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan,  Al-i Taha, s. 157)
Hadiste verilen bilgi, Kuran'daki Hz. Zulkarneyn (as) ve Hz. Hızır (as) kıssalarının bir yönüyle işari manada Hz. Mehdi (as)'a da baktığını göstermektedir.
Bu doğrultuda Hz. Mehdi (as)'ın de Hz. Hızır (as) gibi olacağı, onun ahlakını ve terbiyesini alacağı; onun gibi Ledün ilmini bileceği ve bu ilimle hareket edeceği anlaşılmaktadır.
Ayrıca Kuran'daki Hz. Hızır (as) kıssasında Hz. Musa (as)'ın, Hz. Hızır (as)'ın hareketlerinin hikmetini bilemeyerek tepki vermesi gibi, ahir zamanda da insanlar ledün ilmiyle hareket eden Hz. Mehdi (as)'ı gereği gibi anlayıp takdir edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi (as) da insanlar tarafından çok yanlış anlaşılacak, bu yüzden de halk ona büyük tepki gösterecektir. Ancak gerçekte Hz. Mehdi (as)'ın tüm hareketleri Allah'ın lütfuyla gizli ilim ve hikmetlerle dolu olacaktır.
Peygamberimiz (sav)'in diğer hadislerinde de, Kehf kıssasının da işari anlamda baştan sona, insanları deccalin fitnesinden kurtaracak olan Hz. Mehdi (as)'a baktığı bildirilmiştir. Yukarıda yer alan hadis ve Kehf kıssasının ahir zamana işaret ettiği ile ilgili aşağıda yer alan tüm bu hadisler Hz. Mehdi (as)'ın, Kehf kıssasında anlatılan Hz. Zülkarneyn (as) gibi tüm dünyaya hakim olacağını da göstermektedir:
Sizden kim deccale yetişirse KEHF SURESİNİN EVVELİNİ ONUN ÜZERİNE OKUSUN, bu surenin sonu deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)
KURAN'DA ADI GEÇEN HZ. ZÜLKARNEYN (AS)'IN İSMİNDE, AHİR ZAMANIN SAHİBİ HZ. MEHDİ (AS)'A İŞARETLER VARDIR
SANA (EY MUHAMMED,) ZÜ'L-KARNEYN HAKKINDA SORARLAR. DE Kİ: "SİZE, ONDAN 'ÖĞÜT VE HATIRLATMA OLARAK' (BAZI BİLGİLER) VERECEĞİM. (Kehf Suresi, 83)
Peygamberimiz (sav)'in pek çok hadisinde Kuran'ın Kehf kıssasında ahir zamana, Hz. Mehdi (as)'ın tüm yeryüzüne İslam ahlakını hakim kılmasına ve deccali fikren etkisiz hale getirmesine dair işaretler olduğunu bildirmiştir. Kehf kıssasına hadislerdeki bu işaretler doğrultusunda bakıldığında, gerçekten de bu ayetlerde anlatılan olayların ahir zamana yönelik çok önemli bilgiler verdiği görülür. Bunlardan biri de bu kıssada bahsi geçen Hz. Zulkarneyn'in isminde gizlenmiştir.
İslami kaynaklarda Hz. Zülkarneyn'in ismi hakkında şöyle bilgi verilmiştir:
Zülkarneyn kelimesi Arapçadır. Zü ve karneyn kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. ZÜ, SAHİP VE MALİK DEMEKTİR. KARN İSE, PERÇEM, ZAMAN, GÜNEŞ ANLAMLARINA GELİR. KARNEYN, KARN'IN TESNİYESİ YANİ İKİ TANESİ DEMEKTİR.(el-Firuzabadî, el-Kamusu'l-Muhît, Kahire 1332, IV, 257 vd)
Bilindiği gibi Hz. Mehdi (as)'ın isimlerinden biri de "SAHİB'ÜZ ZAMAN"dır. Bu da, "ZAMANIN SAHİBİ" anlamına gelmektedir. Hz. Zülkarneyn (as)'ın adı da, "Zü: Sahip""Karn: Zaman" ve "Karneyn: İki Zaman" kelimelerinin biraraya gelmesinden oluşmuştur. Buna göre Hz. Zülkarneyn'in ismi, "İKİ ZAMANIN SAHİBİ"manasını vermektedir. Kuşkusuz ki Hz. Zülkarneyn ve Hz. Mehdi (as)'ın isimlerinin birbirleriyle aynı anlamı taşıması, Kuran'ın Zülkarneyn kıssasında anlatılan olayların, Hz. Mehdi (as) döneminde Hz. Mehdi (as) vesilesiyle yaşanacak bazı olaylar hakkında bilgi verdiğine yönelik çok önemli bir işarettir. Nitekim Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde "Hz. Mehdi (as)'ın yaşadığı dönemin Hz. Zülkarneyn (as)'ın dönemi gibi olacağını" haber vererek bu gerçeğe dikkat çekmiştir:
Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri aleyhi's-selâm'ın huzuruna gittim ... Hazret buyurdu ki: ... Ey Ahmed b. İshak! O (HZ. MEHDİ (AS) , BU ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ'S-SELÂM VE "ZU'L -KARNEYN" GİBİDİR... (Kemal-üd Din, c. 2, s. 384)
Tüm bu bilgiler, Hz. Mehdi (as)'ın, hem Hz. İsa (as) zamanının hem de kendi zamanının sahibi olacağını göstermektedir.
Maden b. Ebu Talha' dan rivayet edilmiştir: "KİM KEHF SURESİNİN EVVELİNDEN ON AYETİ EZBERLERSE DECCALİN FİTNESİNDEN EMİN OLUR."
Ebu Davud dedi ki: "Düştu Vaide, Katade' den böyle nakletti, ancak o şöyle dedi: 'KİM KEHF SURESİNİN SONLARINDAN ON AYET EZBERLERSE', ŞUBE İSE KATADE' DEN RİVAYETİNDE, 'KEHF SURESİNİN AHİRİNDEN' DEDİ'.(Sünen-i Ebu Davud, 5/122)
Ebu Derda'dan rivayet edilmiştir. Peygamber buyurdu ki: "HER KİM KEHF SURESİNİN BAŞINDAN ÜÇ AYET OKURSA DECCAL FİTNESİNDEN KORUNMUŞ OLUR."(Sünen-i Tirmizi, 5/30)
Ebu Ümame el- Bahili' den rivayet edilmiştir: "... kim onun (deccalin) cehenneminin belasına uğrarsa Allah' tan yardım dilesin ve KEHF SURESİNİN İLK AYETLERİNİ OKUSUN ki ateş İbrahim' e olduğu gibi bu ateş de o kimseye soğuk ve selamet olsun." (Sünen-i İbni Mace, 10/332)


... Her kim deccalin ateşi ile ibtila ve imtihan edilirse Allah' tan yardım istesin ve KEHF SURESİNİN BAŞ TARAFINDAKİ AYETLERİ OKUSUN. Bu suretle deccalin ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 494)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder