26 Haziran 2014 Perşembe

Kuran'da ahir zamana, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'a ve İslam ahlakının dünyaya hakimiyetine işaret eden Ayetler
PEYGAMBERİMİZ (SAV), NUR SURESİ'NİN 55. AYETİNİN HZ. MEHDİ (AS)'IN VESİLESİYLE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET ETTİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur  Suresi, 55)
Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi: Onun yanında bu ayet-i kerime okundu: Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim ehli beyt'in sevenlerindendir.ALLAH BİZDEN BİR ADAMIN ELİYLE ONLARA (BUNU) YAPTIRIR. O ŞAHIS İSE BU ÜMMETİN MEHDİSİDİR. (Mecmau'l beyan fi tefsiri'l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)

1.
Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir...
İfadesiyle Allah samimi olarak iman eden Müslümanlara, henüz ulaşmamış ancak mutlaka ulaşacak olan bir vaadini bildirmektedir. Bu vaad İslam ahlakının dünya hakimiyetidir. (Doğrusunu Allah bilir.)
2.
..."Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa...
Allah insanlık tarihi boyunca Hz. Süleyman (as) ve Hz. Zülkarneyn (as) vesilesiyle din ahlakını iki kere dünya üzerinde hakim etmiştir. Allah hem Süleyman (as)'a hem de Zülkarneyn (as)'a büyük bir güç ve iktidar vermiştir. Kuran'ı Kerim'de Hz. Süleyman (as)'ın emrinde cinler bulunduğu ve onun hizmetinde çalıştıkları, ayrıca rüzgarı ve bakır madenini de Allah'ın Süleyman (as)'ın emrine verdiği bildirilmektedir. (Sebe Suresi, 12) Ayrıca Allah Hz. Süleyman (as)'a çeşitli başka ilimler de lütfetmiştir. O, Allah'ın dilemesiyle şeytanlara da hükmetmiş, kuşlarla konuşmuş, karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını duyabilmiştir. Bunların her biri Hz. Süleyman'a Allah'ın nasip ettiği özel ilimlerdir. Aynı şekilde Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as) döneminde de   yeraltı zenginliklerini onun hizmetine vereceğini döneminde altınçağın yaşanacağını bildirmiştir:
" Hz. Mehdi (as) benim evlatlarımdandır...Yeraltındaki hazineleri çıkaracak ve şirk beldelerini fethedecektir." (Beklenen Mehdi'nin Alametleri, Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), sf. 25)
"… Yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya fırlatacaktır." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 45)
3.
... onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, ...
İfadesiyle Allah, Hz. Süleyman (as) ve Hz. Zülkarneyn (as)'ın söz konusu hakimiyetlerinin ardından gelecek başka bir hakimiyet dönemi olacağını haber vermektedir. Ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan hicri 1400'e kadar dünya tarihinde bu şekilde bir dünya hakimiyeti hiçbir şekilde olmamıştır. Müslümanlar tam anlamıyla dünya çapında "güç ve iktidar sahibi" olamamışlardır. İslam ahlakı tüm insanlar tarafından benimsenmemiştir. Ancak Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ve Hz. Mehdi (as) ile ilgili olarak bildirdiği hadislerinde Hz. Mehdi (as) döneminde böyle dünya çapında bir hakimiyetin olacağı, Hz. Mehdi (as) vesilesiyle birçok Musevinin İslam dinine gireceği, Hz. İsa (as)'ın nüzulü ile de Hıristiyanların İslam dinini kabul edecekleri bildirilmektedir.
"Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur." (İmam-ı Suyuti)
Naim, Selman b. İsa'dan tahric etti, o dedi: Duyduğuma göre, Hz. Mehdi (as)'ın elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis'de O'nun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce, pek azı hariç, çoğu Müslüman olurlar.(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)
4.
... kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak...
Allah Müslümanlara bu ayetinde, söz konusu dünya hakimiyetinin ileride olacağını gelecek zamandan bahsederek bildirmektedir. Rabbimiz ayetinde "dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak..." ifadesiyle İslam ahlakının tüm dünyada hakim olacağını, yerleşik bir hale geleceğini ve güçleneceğini bildirmiştir. Bu şekilde kesin ve net bir yerleşik kılınma ve sağlamlaşma hali Hz. Süleyman (as) ve Hz. Zülkarneyn (as) dönemlerinden sonra hak dinlerin hiçbirinde Hicri 1400 yılına kadar yaşanmamıştır. Peygamberimiz (sav) ise bu hakimiyetin ahir zamanın Büyük Mehdisi zamanında gerçekleşeceğini net bir şekilde bildirmiştir. Hicri 1400'e girildiği gün itibariyle Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği alametlerin art arda meydana gelmeye başlaması da Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğinin ve İslam ahlakının dünya hakimiyetinin yaklaştığının alametleridir.
5.
... ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir..."  (Nur Suresi, 55)
Bu ayetin son kısmında ise yine ahir zamana işaret edimektedir. Bu son dönemde İslam ahlakının hakimiyetinden önce Müslümanların fitneler, kargaşa, zulüm nedeniyle zorluk içinde korku dolu bir dönem yaşayacaklarını bildirmiştir. Gerçekten de 20. ve 21. yüzyıllar dünya tarihinin en çok kan dökülen, din savaşlarına sahne olan, iman edenlerin çok ciddi zorluklar yaşadıkları, imanlarını sakladıkları, ibadetlerini gizli yapmak durumunda kaldıkları yüzyıllar olmuştur.
6.
... Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar...
Ancak Allah iman edenlere bu hakimiyet için tek bir şart koşmuştur. Bu şart, tüm inananların şirkten tam arınarak Allah'ı birlemeleridir. Bu görevi ise ahir zamanda Hz. Mehdi (as) yerine getirecektir. Allah onu vesile ederek İslam dinini bidatlerden arındıracaktır.  Hz. Mehdi (as) tüm mezhepleri kaldırıp aynı Peygamberimiz (sav)'in zamanında olduğu gibi İslam ahlakının halis ve hakiki haliyle yaşanmasını sağlayacaktır.1Aynı şekilde ahir zamanda nüzul edecek olan Hz. İsa (as) vesilesiyle Hıristiyanlar İslam dinini kabul edip Müslüman olacaklar ve teslis inancı ortadan kalkacaktır.2 Musevilerin çok büyük bir kısmı ise Hz. Mehdi (as) vesilesiyle müslüman olacaklardır.3
1. Hz. Mehdi (as), dini Peygamberin (sav) zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden başka hiç bir mezhep kalmayacak.
Onun düşmanları içtihad alimlerinin taklid edenleri olacak. Çünkü onlar Hz. Mehdi (as)'ın mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar, fakat karşı da gelemeyecekler... Onun açık düşmanları fukaha (fikih alimleri) olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek. şayet elinde kılınç (ilim) olmasaydı onun ölümüne fetva verirlerdi. (Kıyamet Alametleri, 186-187)
Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi  (as) da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27)
Hz. Mehdi (as) kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı Peygamber gibi dinin icaplarını yerine getirecektir. (Kıyamet Alametleri 163)
2. İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek (ortaya çıkacak), yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hal-i hazır Hıristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek (temizlenecek), hurafattan ve tahrifattan (hurafelerden ve tahriflerden) sıyrılacak, hakaik-i İslamiye (İslam gerçeği) ile birleşecek; manen Hıristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılab edecektir (dönüşecektir). Ve Kuran'a iktida ederek (uyarak), o İsevilik şahs-ı manevisi tabi (uyan) ve İslamiyet metbu (uyulan) makamında kalacak; din-i hak bu iltihak (katılma) neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. (Mektubat s. 53-54)
3. Nuaym, Selman b. İsa'dan tahric etti, o Dedi: Duyduğuma göre, Hz. Mehdi (as)'ın elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis'de onun önüne getirilir. YAHUDİLER BUNU GÖRÜNCE, PEK AZI HARİÇ, ÇOĞU MÜSLÜMAN OLURLAR. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)
Hazretleri'nin (Hz. Mehdi (as)'ın) mükemmel ilminden ve başarılarından söz edilirken, şöyle aktarılmıştır ki, o görünür olup ORTAYA ÇIKTIĞINDA, ANLATTIĞI HUSUSLARI MUSEVİLER İLE TEVRAT'IN ESASINA GÖRE TARTIŞACAK VE DELİLLENDİRECEKTİR, BUNUN SONUCUNDA BÜYÜK BİR KISMI İSLAM OLACAKTIR.(Bihar-ül Envar)
İNKAR EDENLER İSTEMESE DE, ALLAH İSLAM AHLAKINI BÜTÜN YERYÜZÜNE HAKİM KILACAKTIR
AĞIZLARIYLA ALLAH'IN NURUNU SÖNDÜRMEK İSTİYORLAR. OYSA KAFİRLER İSTEMESE DE ALLAH, KENDİ NURUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKASINI İSTEMİYOR. (Tevbe Suresi, 32)
1.
Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar... (Tevbe Suresi, 32)
Allah'a iman etmeyen, materyalist ve ateist zihniyete sahip kişiler İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasını var güçleriyle engellemeye çalışmaktadırlar. Bu kişiler özellikle geçtiğimiz yüzyılda evrim teorisi gibi hiçbir bilimsel delile dayanmayan bir safsatayla insanları kainatın tesadüfen oluştuğu şeklindeki akla ve mantığa aykırı bir yalana zorla inandırmayı kendilerine vazife edinmişlerdir. Allah'ın bütün kainatı yoktan yarattığı gerçeğini maddi-manevi her türlü imkanlarını seferber ederek bütün insanlardan kendilerince saklamayı ve insanları Allah inancından uzaklaştırmayı öncelikli hedef edinmişlerdir. Bu şekilde güya İslamiyet'in yayılmasını, büyümesini durduracaklarını sanmışlardır.
2.
...Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe Suresi, 32)
Oysa ki İslam dini Allah'ın kulları için seçip beğendiği, kıyamete kadar geçerli olan son hak dindir, Allah'ın nurudur. İçinde bulunduğumuz yüzyıl da İslamiyet'in şahlanacağı yüzyıldır.
Allah her yeri sarıp kuşatmıştır, dolayısıyla Allah'ın nuru da her yeri kaplamıştır. İslam ahlakı günümüzde hızla yayılmakta, dünyanın dört bir yanında insanlar akın akın İslamiyet'i kabul etmektedirler. İman etmeyenler her ne kadar istemeseler de, İslam ahlakının yayılmaması için çaba gösterseler de Allah Kendi dinini yeryüzünde yerleşik kılacaktır ve Kendi nurunu tamamlayacaktır. Buna engel olmaya hiç kimsenin gücü asla yetmeyecektir.
İslam ahlakının dünya hakimiyeti Allah'ın kaderde yazdığı bir müjdedir ve Allah hak kitabımız olan Kuran-ı Kerim'de de bütün müminleri bu vaadiyle müjdelemektedir.
TAHA SURESİ'NİN, 10. AYETİ HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNA İŞARET EDEN BİR AYETTİR
HANİ BİR ATEŞ GÖRMÜŞTÜ DE, AİLESİNE ŞÖYLE DEMİŞTİ: "DURUN, BİR ATEŞ GÖRDÜM; UMULUR Kİ SİZE ONDAN BİR KOR GETİRİRİM VEYA ATEŞİN YANINDA BİR YOL-GÖSTERİCİ BULURUM."
(TAHA SURESİ, 10)
Allah ayetinde Hz. Musa (as)'ın, ailesini arkasında bırakarak tek başına, ateş yanan bir yere doğru yolculuğa çıktığını haber verir. Musa (as) ailesine  ateşin bulunduğu yerde bir yol gösterici, bir mürşit, bulacağına işaret etmiştir. Mehdi kelimesi hidayete yönelten yol gösterici anlamında olduğu için bu yönüyle ayet Hz. Mehdi (as)'a işaret etmektedir.
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alametlerinden biri de gökyüzünde bir ateşin görülmesidir:
Hüseyin b. Ali (ra)dan şöyle rivayet olunmuştur:
"GÖKYÜZÜNDE DOĞU CİHETİNDEN, GECEYİ AYDINLATAN BÜYÜK BİR ATEŞ GÖRDÜĞÜNÜZ VAKİT, İŞTE O AN, HZ. MEHDİ (AS)'IN GELİŞ VAKTİDİR."

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
DOĞUDAN BİR ATEŞİ GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN Al-i Muhammed'in (Hz. Mehdi (as)'ın) çıkmasını bekleyiniz.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , s. 32)
15 Kasım 1979 günü İstanbul'da meydana gelen Independenta adlı 150 bin grostonluk petrol yüklü tankerin infilakı Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden olan büyük bir patlama, büyük bir ateş ve ardından gelen büyük bir dumana tam işaret etmektedir. Ayrıca hadiste "...GECEYİ AYDINLATAN BÜYÜK BİR ATEŞ GÖRDÜĞÜNÜZ VAKİT, İŞTE O AN..." ifadesiyle de açık bir şekilde bu patlamanın olduğu güne dikkat çekilerek Hz. Mehdi (as)'ın bu büyük olayın vuku bulacağı günlerde çıkacağı ifade edilmiştir.
HZ. YUSUF (AS)'IN HAYATINDA HZ. MEHDİ (AS)'A İŞARETLER VARDIR
Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki: "BU İŞİN SAHİBİNDE (MEHDİ'DE) YUSUF'A BİR BENZERLİK VARDIR."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 189) ("Bu işin sahibi" yani, velayetin sahibi demektir. Bütün imamlarımız velayet sahibidir. Bununla birlikte mezkur hadislerimizde geçen velayetin sahibi sadece onikinci imamımız Hz. Mehdi aleyhisselam'dır.

"Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bu GAYBETİN (MEHDİ'NİN) SAHİBİNDE DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR:... Dedim ki: "HZ. YUSUF'UN SÜNNETİ NEDİR?" BUYURDU Kİ: "ZİNDAN VE GAYBET."... (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

... SONRA HZ. MEHDİ ALEYHİSSELAM HZ. YUSUF'A BENZEMEKTE ve onun halkı gördüğünü ama halkın onu göremediğini ve Hz. Ali'nin de buyurduğu gibi gökten nida olunana dek onun görülmeyeceği kesindir. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 167)
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Kuran'ın Yusuf kıssasında anlatılan Hz. Yusuf (as)'ın hayatıyla, Hz. Mehdi (as)'ın hayatı arasında çok büyük benzerlikler olduğu haber verilmiştir. Peygamberimiz (sav)'in verdiği bu bilgi doğrultusunda Kuran ayetlerine bakıldığında, Hz. Mehdi (as) ile ilgili hadislerle çok mutabık olayların yer aldığı görülür (Doğrusunu Allah bilir).
Hz. Yusuf (as), Yaşadığı Dönemin Mehdisi'dir
Allah Kuran'da, her dönemde insanlar için "hidayete yönelten bir elçi" gönderdiğini bildirmiştir. Bütün peygamberler hidayet ile gönderildiği, hidayete erdiren, vesile olan kişiler olduğuna göre, her peygamber birer Mehdi'dir. "Hz. Yusuf (as)da yaşadığı dönemin Mehdisi"dir. Bu yönüyle de, ahir zamanda ortaya çıkacak olan Hz. Mehdi (as)'ın hayatıyla, Hz. Yusuf (as)'ın hayatı büyük benzerlikler göstermektedir.
Hz. Yusuf (as) Gibi, Hz. Mehdi (as)'a da Allah Katından Özel Bir İlim ve Hikmet Verilmiştir
Kuran'da Hz. Yusuf (as)'a Allah Katından özel bir ilim ve hikmet verildiği bildirilmektedir:
"Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan (kaynaklanan bir bilgiyi) sana öğretecek..." (Yusuf Suresi, 6)
"... Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik..." (Yusuf Suresi, 21)
"Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte Biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz." (Yusuf Suresi, 22)
Kuran'da Hz. Yusuf (as) ile ilgili olarak verilen bu bilgilerden, Hz. Mehdi (as)'ın da sözlerin yorumunu iyi bileceği; özel bir ilim ve hikmet sahibi olacağı anlaşılmaktadır. Nitekim rivayetlerde de Hz. Yusuf (as) gibi, Hz. Mehdi (as)'ın da Allah tarafından kendisine verilmiş "özel bir güce sahip olduğu" bildirilmektedir.
O, kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. (Ahir zaman Mehdisinin Alametleri, Müellif: Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Kahraman Neşriyat. S. 77)

Büyük İslam alimlerinden Muhyiddin Arabi, eserlerinde Hz. Mehdi (as)'ın dikkat çeken başlıca 9 özelliğini şu şekilde belirtmektedir:
1. Basiret sahibi olması
2. Kutsal kitabı anlaması
3. Ayetlerin manasını bilmesi
4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması
6. Varlıkların sınıflarını bilmesi
7. İşlerin girift taraflarını bilmesi
8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması
9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması (bilmesi) gaibi (gizli, görünmeyen) ilimlerden haberdar olması.
Hz. Yusuf (as) Gibi Hz. Mehdi (as)da, Belirli Bir Döneme Kadar Yaşadığı Toplumda Tanınmayacaktır
Ama Hüccet (Mehdi) halkı tanır, halk ise onu tanıyamaz. Tıpkı Yusuf gibi. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf'u inkar ederlerdi. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: "Kullara yazıklar olsun, Resül onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)
Yaşadığı toplumdaki insanlar Hz. Mehdi (as)'ın üstün özelliklerini, yürüttüğü hayırlı faaliyetleri açıkça gördükleri halde, Hz. Mehdi (as) ve cemaatini tam olarak fark edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi (as)'ın bu durumu Hz. Yusuf (as)'ın hayatıyla büyük benzerlik göstermektedir. Kuran'ın, "(Kuraklık başlayınca) Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler, ONU TANIMADIKLARI HALDE kendisi onları hemen tanıdı." (Yusuf Suresi, 58) ayetiyle, kardeşlerinin Hz. Yusuf (as)'ı tanıyamadıkları, ancak Hz. Yusuf (as)'ın kendi kardeşlerini tanıdığı haber verilmiştir. Hadislerin işaretine göre, Hz. Mehdi (as) da, aynı Hz. Yusuf (as) gibi olacak; ilk başlarda o insanları görecek ama insanlar onu fark edemeyeceklerdir.
Hz. Yusuf (as) Gibi, Hz. Mehdi (as) da Kendisinden Ümidin Kesildiği Bir Dönemde Ortaya Çıkacaktır
"Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?" dediler. "Ben Yusuf'um" dedi. "Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz." (Yusuf Suresi, 90)
Kardeşleri bir düzen kurarak Hz. Yusuf (as)'ı bir kuyuya atmış, babalarına da ‘Hz. Yusuf (as)'ı bir kurdun yediğini' söyleyerek üzerine yalandan kan sürülmüş gömleğini getirmişlerdir. Babası bu anlatılanların bir düzen olduğunu anlamıştır. Ancak babası da, kardeşleri de uzun yıllar Hz. Yusuf (as)'dan haber alamamışlardır. Daha sonra Allah, beklemedikleri bir zamanda, Hz. Yusuf (as)'ı Mısır'ın hazinelerinin başında "güç ve iktidar" sahibi olarak karşılarına çıkarmıştır:
(Yusuf) Dedi ki: "Beni (bu) yerin (ülkenin) hazineleri üzerinde (bir yönetici) kıl. Çünkü ben, (bunları iyi) bir koruyucuyum, (yönetim işlerini de) bilenim." (Yusuf Suresi, 55)
İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar) verdik. Öyle ki, orada (Mısır'da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. (Yusuf Suresi, 56)
Bu ayetler, Hz. Mehdi (as)'ın da çıkışından ümidin kesildiği, insanların "Mehdi" diye bir kimsenin olmadığı iddiasında bulundukları bir dönemde ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Yine ayetlerin işaretine göre bu dönemde Allah Hz. Mehdi (as)'ı, "güç ve iktidar sahibi ve tüm inananların manevi lideri olarak" ortaya çıkaracaktır. Peygamberimiz (sav) de bu durumu hadislerinde şöyle müjdelemiştir:
İnsanların ümitsiz olduğu ve "Hiç Mehdi falan yokmuş" dediği bir sırada Allah Mehdi (as)'ı gönderir... (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
... Mehdi (as), Resulullah (sav)'in bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar... (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
Hz.Yusuf (as) Gibi, Hz. Mehdi (as)'a Karşı da Kıskançlık Duyulacaktır
Onlar şöyle demişti: "Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir; oysa ki biz, birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Gerçekte babamız, açıkça bir şaşkınlık içindedir."
"Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz." 
(Yusuf Suresi, 8-9)
Kuran'da kardeşlerinin Hz. Yusuf (as)'a karşı büyük bir kıskançlık duydukları ve bu sebeple onu öldürmeyi dahi göze aldıkları bildirilmiştir. Bu amaçla ona zarar verebilmek için tuzak kurmuş, Hz. Yusuf (as)'ı bir kuyunun dibinde ölüme terk etmişlerdir. Ayette Hz. Mehdi (as) döneminde de, bazı kişilerin Hz. Mehdi (as)'a karşı kıskançlık duyacaklarına ve bu sebeple ona cephe alacaklarına işaret etmektedir. Yine bu kişilerin, kıskançlık nedeniyle Hz. Mehdi (as)'a karşı mücadele veren karşıt güçler içerisinde yer alacakları ve Hz. Mehdi (as)'ı etkisiz hale getirebilmek amacıyla ona bir düzen kurulacağı anlaşılmaktadır.
Hz. Yusuf (as) Gibi Hz. Mehdi (as)'a da Haksızlık Yapılacaktır
Kuran'da Hz. Yusuf (as)'a pek çok defa düzen kurularak haksızlık yapıldığı anlatılmıştır. Önce kardeşleri onu öldürme amacıyla bir tuzak kurmuş, ardından da yanında kaldığı vezirin hanımı Hz. Yusuf (as)'a iffetine ilişkin iftira atmıştır. Bu konuyu bildiren ayetlerden bazıları şöyledir:
"Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın..." (Yusuf Suresi, 9)
İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Eğer (mutlaka bir şey) yapacaksanız, öldürmeyin Yusuf'u, onu kuyunun derinliklerine bırakıverin de bir yolcu kafilesi alsın." (Yusuf Suresi, 10)
Akşam üstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Dediler ki: "Ey Babamız, gerçek şu ki, biz gittik, yarışıyorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin (veya eşyamızın) yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin." (Yusuf Suresi, 16-17)
Kadın dedi ki: "Beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad istedim, o ise (kendini) korudu. Ve andolsun, eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa, mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak." (Yusuf Suresi, 32)
Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü) ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35)
Kuran'da Hz. Yusuf (as) hakkında verilen bu bilgilerden, Hz. Mehdi (as)'ın de ortaya çıkışından önce aynı şekilde çeşitli haksızlıklara maruz kalacağı anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav)'in aşağıdaki hadislerinde de Hz. Mehdi (as)'a pek çok kez haksızlık yapılacağı haber verilmiştir:
... Biz öyle bir ev halkıyız ki; Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehl-i beytim (soyum) muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehl-i beytim (soyum) bela ve mihnetlerle (eziyet, sıkıntı) karşılaşacaklar ve darba maruz kalacaklardır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
... (Mehdi) İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: "Ey insanlar! Ümmet-i Muhammed ve bilhassa onun ehl-i beyti çok belalar gördü ve bizler kahr (azap) ve HAKSIZLIĞA MARUZ KALDIK (uğradık)." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
Hz. Yusuf Gibi (as), Hz. Mehdi (as)'a da İftira Atılacak ve Tuzak Kurulacaktır
(Babası) Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, YOKSA SANA BİR TUZAK KURARLAR. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır." (Yusuf Suresi, 5)
Sonra onlarda (YUSUF'UN İFFETİNE İLİŞKİN) DELİLLERİ GÖRMELERİNİN ARDINDAN, mutlaka onu belli bir vakte kadar ZİNDANA ATMAK (GÖRÜŞÜ) AĞIR BASTI. (Yusuf Suresi, 35)
Kuran'da, masum olduğuna dair deliller çok açık olmasına rağmen, yine de Hz. Yusuf (as)'ın haksız yere ve kasıtlı olarak suçlu gösterildiği bildirilmiştir. Bu durum Hz. Mehdi (as)'ın da ortaya çıkışından önce çeşitli iftiralara, tuzak ve komplolara maruz kalacağına işaret etmektedir. Nitekim Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, "Hz. Mehdi (as)'ın da yaşadığı toplumda zulüm, cefa, eziyet ve baskı göreceği" haber verilmiştir.
Ama Allah halkın nefislerine karşı ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, onu (Mehdi'yi) halktan gizleyecektir.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)
Hz. Yusuf (as) Gibi, Hz. Mehdi (as)'a da Bir Kısım Kadınların Komplo Kurması ve Bir Kadının Hz. Mehdi (as)'ın İffetine Yönelik İftira Atması
Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: "İsteklerim senin içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi ki: "Allah'a sığınırım. Çünkü o benim Efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez." (Yusuf Suresi, 23)
Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. (Tam) Kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki: "Ailene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir?"
(Yusuf) Dedi ki: "Onun kendisi benden murad almak istedi."... 
(Yusuf Suresi, 25-26)
Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü)ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35)
Kuran'da vezirin karısının, masum olduğunu bildiği halde Hz. Yusuf (as)'ın iffetine yönelik iftira attığı bildirilmiştir. Vezirin karısı, bu iftirasını güçlendirebilmek için şehirdeki birtakım kadınları da kendisine şahit tutmuştur. Ayetlerin işaretinden Hz. Mehdi (as)'a karşı da bir grup kadının birlik olup komplo kuracakları ve ona da, "bir kadına karşı suç işlediği iddiasıyla iftira atılacağı" anlaşılmaktadır. Hz. Yusuf (as) kendisine kurulan bu komplo sebebiyle hapis cezasıyla cezalandırılmış ve uzun yıllar haksız yere hapiste kalmıştır. Bu durum, Hz. Mehdi (as)'ın da, masum olduğu halde, bu tarz yalan ve uydurma bahanelerle haksız yere hapisle cezalandırılacağına işaret etmektedir.
Hz. Yusuf (as) Gibi, Hz. Mehdi (as) Devrindeki Yönetim de Onun Haklı ve Suçsuz Olduğundan Emin Olacak; Ama Bazı Siyasi Nedenlerle Onu Hapsetme Görüşü Ağır Basacaktır
Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü)ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35)
Hz. Yusuf (as)'ın masum olduğu delillerden çok açık bir şekilde anlaşılmıştır. Ancak yönetici konumundaki kimseler bu delilleri çok aleni şekilde gördükleri halde, bazı siyasi sebeplerle Hz. Yusuf (as)'a karşı kurulan düzeni kabul etmiş ve onu suçlu bulmuşlardır. Hz. Yusuf (as)'ın bu durumundan, Hz. Mehdi (as)'ın da kendisini savunmak ve haklı olduğunu ispatlamak için çok güçlü deliller sunacağı, ancak yönetici konumundaki kişilerin bu açık delillere rağmen bazı siyasi sebeplerle onu hapisle cezalandıracakları anlaşılmaktadır.
Hz. Yusuf (as) Gibi Hz. Mehdi (as)'ın da Gaybet (Hapis) Dönemi Olacaktır
Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman, Biz ona (şöyle) vahyettik: "Andolsun, sen onlara kendileri, farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin." (Yusuf Suresi, 15)
... böylece daha nice yıllar (Yusuf) zindanda kaldı. (Yusuf Suresi, 42)
Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan duydum ki: Şöyle buyurdu: "Bu işin sahibinde (Mehdi'de) Yusuf'a bir benzerlik vardır." Şöyle arzettim: "Sen bize bir GAYBETİ (hapsi) veya HAYRETİ bildiriyor gibisin."
Hz. Yusuf (as) ilk olarak kuyuda, daha sonra da uzun yıllar boyunca bir zindanda hapsedilmiştir. Yusuf aleyhisselam biri kısa diğeri uzun süre, iki defa insanların gözünden kaybolmuştur. Birincide, Yusuf (as) kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra oradan geçen kafile onu oradan çıkarmış, ikincide ise haksız yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır. Fakat sonradan masumluğu anlaşılarak, zindandan da çıkartılmıştır.
Hz. Mehdi (as)da Hz. Yusuf (as) gibi hayatının çeşitli dönemlerinde pek çok kez hapsedilecektir. Ancak aynı Hz. Yusuf (as) gibi Hz. Mehdi (as)'ın da masum olduğuna dair deliller çok açık olacaktır.
Rüyasında On bir Yıldız, Güneş ve Ay'ın Hz. Yusuf (as)'a Secde Etmeleri, İslam Dünyasının Hz. Mehdi (as)'ın Manevi Liderliği Altında Toplanmasına İşaret Etmektedir
"Hani Yusuf babasına: "Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) ONBİR YILDIZ, GÜNEŞ'İ VE AY'I gördüm; bana secde etmektelerken gördüm" demişti. (Yusuf Suresi, 4)
"(Babası) Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır." (Yusuf Suresi, 5)
Hz. Yusuf (as), rüyasında Yıldız, Güneş ve Ay'ı kendisine secde ederlerken görmüş, ilerleyen yıllarda da Allah, Hz. Yusuf (as)'ı Mısır'a yönetici kılmıştır. Bu durum Hz. Mehdi (as)'ın hayatına yönelik de çok önemli işaretler içermektedir. Bilindiği gibi genellikle İslam ülkelerinin bayraklarında Yıldız, Güneş ve Ay amblemleri yer almaktadır. Hz. Yusuf (as) ile ilgili bu ayetlerin işaretinden, İslam ülkelerinin Hz. Mehdi (as)'ın manevi liderliği altında toplanıp birlik olacakları, Hz. Mehdi (as)'ın da bu şekilde tüm Müslümanların manevi lideri olacağı anlaşılmaktadır.
Yusuf Suresi'nde Ahir Zamandaki Ekonomik Krize de İşaretler Vardır
(Zindana gidip:) "Yusuf, ey doğru (sözlü insan)... Yedi besili ineği yedi zayıf (ineğin) yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan (rüya) konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar."
Dedi ki: "Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın." 
(Yusuf Suresi, 46-47)
Sonra bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir, sakladığınız az bir miktar dışında, daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir."
Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp-sağacaklar." 
(Yusuf Suresi, 48-49)
Ayetlerde, hapiste olduğu sırada Hz. Yusuf (as)'dan, dönemin hükümdarının gördüğü bir rüyayı yorumlamasının istendiği bildirilmiştir. Hz. Yusuf (as)bu rüyanın "uzun süreli ekonomik bir zorluğa" işaret ettiğini söylemiştir.
Peygamberimiz (sav)'in Hz. Yusuf (as)'ın hayatında Hz. Mehdi (as)'ın hayatıyla benzerlikler olacağını bildirmiş olması, o dönemdeki gibi Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce de yeryüzünde ciddi boyutlarda bir ekonomik kriz yaşanacağına işaret etmektedir. Ayette işaret edilen ekonomik sıkıntının, günümüzde dünya çapında yaşanan büyük ekonomik kriz olması kuvvetle muhtemeldir. (Doğrusunu Allah bilir)
Yine Hz. Yusuf (as)'ın "kuraklığı zorlu yedi yıl" sözleriyle bahsettiği kıtlık ve ekonomik zorluk yılları, 2007 ve 2008 yıllarına işaret ediyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir)
Hz. Yusuf (as), "inek ve buğday"dan bahsedilen rüyayı yorumlamış ve o dönemde yaşanacak ekonomik zorluğa karşı, "tarıma önem verilmesinin çözüm olacağını" söylemiştir. Bilindiği gibi "inek ve buğday", tarım ve hayvancılığın en önemli kalemleridir. Dolayısıyla Hz. Yusuf (as)'ın yaptığı yorumdan, "ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce yaşanacak ekonomik kriz sırasında da, tarım ve hayvancılığa önem verilmesinin çözüm olacağı" anlaşılmaktadır.
Ayetlerin işaretinden bu ekonomik krizin "blok olarak tek bir dönem" ya da "tekrarlı bir dönem" de olabileceği anlaşılmaktadır.
KURAN'DA İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN DİĞER AYETLER
Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ART ARDA kopması gibi.(Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)
Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri 'ART ARDA toplanıp pekiştirildi'... (Neml Suresi, 66)
Mehdi, FİTNELERİN ZUHUR ETTİĞİ BİR ZAMAN ARALIĞINDA gelecek. (Mektubat-ı Rabbani, 2-258)
O, ÜMMÎLER İÇİNDE, KENDİLERİNDEN OLAN VE ONLARA AYETLERİNİ OKUYAN, ONLARI ARINDIRIP-TEMİZLEYEN VE ONLARA KİTAP VE HİKMETİ ÖĞRETEN BİR ELÇİ (HZ. MEHDİ (AS) 'Yİ) GÖNDERENDİR. OYSA ONLAR, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler. (Cuma Suresi, 2)
HİÇBİR TARAFIN ONDAN MAHFUZ KALMAYACAĞI BİR FİTNE zuhur edecek,… (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)
Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Resûlü'ne  icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten O'na götürülüp toplanacaksınız. Ve SİZLERDEN YALNIZCA ZULMEDENLERE İSABET ETMEKLE KALMAYAN BİR FİTNEDEN korkup-sakının. ... (Enfal Suresi, 24-25)
Dünya herc-ü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde... YOLLAR KESİLDİĞİNDE, bazıları bazısına hucüm ettiğinde... (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)
Milletler arasında ticaret ve YOLLAR KESİLECEK... (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)
"O'na iman edenleri tehdit ederek, Allah'ın yolundan alıkoymak için ve onda çarpıklık arayarak (böyle) HER YOLUN (BAŞINI) KESİP-OTURMAYIN. (Araf Suresi, 86)
... ve katliamlara yerde ve göktekiler, artık TAHAMMÜL EDEMEZ bir hale geldiğinde zuhur edecektir...(El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)
Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, ÖYLE DAYANILMAZ BİR ZORLUK ÇATTI ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, beraberindeki mü'minlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. (Bakara Suresi, 214)
 (Münafıkların) Dilleri şekerden tatlı,… (Tirmizi, Zühd, 60)
Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. KONUŞTUKLARI ZAMAN DA ONLARI DİNLERSİN. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. ... (Münafikun Suresi, 4)
Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)
... YIKIMA UĞRATTIĞIMIZ NİCE ÜLKELER VARDIR Kİ, ŞİMDİ ONLARIN ALTLARI ÜSTLERİNE GELMİŞ IPISSIZ DURMAKTA, KULLANILAMAZ DURUMDAKİ KUYULARI (TERKEDİLMİŞ BULUNMAKTA), YÜKSEK SARAYLARI (ÇIN ÇIN ÖTMEKTEDİR). (Hac Suresi, 45)
Ahir zamanda öyle adamlar çıkacak ki, dinlerini dünya MENFAATLERİ KARŞILIĞINDA SATACAKLARDIR. Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler.(Tirmizi, Zühd, 60)
Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra AZ BİR DEĞER KARŞILIĞINDA SATMAK İÇİN "Bu Allah Katındandır" diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına. (Bakara Suresi, 79)
... FAKAT KALPLERİ KURT KALBİ GİBİ KATI OLACAKTIR.(Tirmizi, Zühd, 60)
Bundan sonra KALPLERİNİZ yine katılaştı; taş gibi, hatta daha KATI… (Bakara Suresi, 74)
Kuran okuyan fakat OKUDUKLARI DİLLERİNDE KALAN, KALPLERİNE İNMEYEN İNSANLARIN TÜREYECEĞİ bir zaman gelecektir. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 61)
... Sizi ağızlarıyla hoşnut kılarlar, KALPLERİ İSE KARŞI KOYAR... (Tevbe Suresi, 8)
... ONLAR, KALPLERİNDE OLMAYAN ŞEYİ DİLLERİYLE SÖYLÜYORLAR.... (Fetih Suresi, 11)
AÇLIK ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)
Andolsun, Biz sizi biraz korku, AÇLIKve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. (Bakara Suresi, 155)
Herkesin AZ KAZANÇTAN yakınması...(Kıyamet Alametleri, s. 146)
İŞLERİN KESAD GİTMESİ. Herkes "SATAMIYORUM, ALAMIYORUM, KAZANAMIYORUM!" diye yakınacak. (Kıyamet Alametleri, s. 152)
"Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için SIKINTILI BİR GEÇİM vardır ... (Taha Suresi, 124)
Fakirler çoğalacak. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 455)
Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) Güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona AÇLIK ve korku ELBİSESİNİ TATTIRDI. (Nahl Suresi, 112)
İnsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplanıp NAMAZ KILARLAR. FAKAT ARALARINDA MÜMİN BULUNMAZ. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 17)
İşte (şu) NAMAZ KILANLARIN VAY HALİNE, Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar, Onlar gösteriş yapmaktadırlar, (Maun Suresi, 4-6)
MESCİTLER NAMAZ KILINMAYIP GELİP GEÇİLEN BİR YOL HALİNE GELDİĞİ… bir zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 87)
Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki, NAMAZ (KILMA DUYARLILIĞIN)I KAYBETTİLER... (Meryem Suresi, 59)
Kıyamet yaklaşınca… ÖLÇÜ VE TARTILARDA HİLE YAPILIR. (Ramuz-El Ehadis, 33/7)
Eksik ölçüp tartanların vay haline, Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Kendileri onlaraÖLÇTÜKLERİNDE VEYA TARTTIKLARINDA EKSİLTİRLER. (Mutaffifin Suresi, 1-3)
AKRABA İLE İLİŞKİLER KESİLİR.(Ramuz-El Ehadis, 448/7)
Demek, 'iş başına gelip yönetimi ele alırsanız' hemen yeryüzünde fesad (bozgunculuk) çıkaracak ve AKRABALIK BAĞLARINIZI KOPARIP PARÇALAYACAKSINIZ, öyle mi? (Muhammed Suresi, 22)
Onlar (hiç) bir mümine karşı NE 'AKRABALIK BAĞLARINI', ne de 'sözleşme hükümlerini' gözetip TANIRLAR. ... (Tevbe Suresi, 10)
İnsanlarda CİMRİLİK VE HIRS ARTACAK. (Müslim, İmare, 176; İbni Mace, Fiten, 24)
ONLAR, CİMRİLİKTE BULUNURLAR, insanlara da CİMRİLİĞİ EMREDER (ÖNERİR)LER... (Nisa Suresi, 37)
... MALI 'BİR YIĞMA TUTKUSU VE HIRSIYLA' SEVİYORSUNUZ. (Fecr Suresi, 20)
Kıyametin hemen yakınında ANARŞİ VE KARGAŞA GÜNLERİ VARDIR. (Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492)
"Ki onlar, yeryüzünde BOZGUNCULUK ÇIKARIYOR VE DİRLİK-DÜZENLİK KURMUYORLAR (ıslah etmiyorlar)." (Şuara Suresi, 152)
KIYAMET YAKLAŞTI. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını arttırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57)
İNSANLARI SORGULAMA (ZAMANI) YAKLAŞTI, KENDİLERİ İSE GAFLET İÇİNDE YÜZ ÇEVİRİYORLAR. ... (Enbiya Suresi, 1)
İnsanlara bir zaman gelir ki KURAN-I KERİM BİR VADİDE, İNSANLAR BAŞKA BİR VADİDE OLURLAR. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 23)
Ne zaman onlara Allah Katı'ndan yanlarındakini doğrulayan bir elçi gelse, kitap verilenlerden birtakımı, sanki bilmiyorlarmış gibi ALLAH'IN KİTABI'NI ARKALARINA ATTILAR(Bakara Suresi, 101)
KURAN-I KERİM'İN yalnız resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacaktır.(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 24)
Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten BENİM KAVMİM, BU KUR'AN'I TERKEDİLMİŞ (BİR KİTAP) OLARAK BIRAKTILAR.(Furkan Suresi, 30)
Hz. Mehdi (as)'ın isminin, Peygamberimiz (sav)'in ismine muvafık olması
Ebu Davud ile Tirmızi'nin İbni Mesut (RA)'dan nakil ettiklerine göre, Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: "ONUN İSMİ İSMİME,babasının ismi de babamın ismine MUVAFIK OLACAKTIR..." (Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 9. baskı, s.159-160)
Hz. Mehdi (as)'ın "hidayet veren" anlamına gelmesi
Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerinde sürünerek de olsa ona katılsın. Muhakkak ki ONLAR HİDAYET SANCAKLARIDIR.(Ramuz El Ehadis, 1. cilt, s. 298, no: 2)
... Bundan sonra size BENDEN BİR HİDAYET GELDİĞİNDE, kim Benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." (Bakara Suresi, 38)
Ve onları, Kendi emrimizle HİDAYETE YÖNELTEN ÖNDERLER KILDIK ... (Enbiya Suresi, 73)
İşte ALLAH'IN HİDAYET VERDİKLERİ BUNLARDIR; öyleyse SEN DE onların BU HİDAYETLERİNE UY... (Enam Suresi, 90)
Hz. Mehdi (as)'ın Allah'ın izniyle mutlaka gelecek olması
Dünya, Müslümanlara Ehli Beyt'imden BİR ADAM MELİK OLANA KADAR, YIKILMAYACAK VE GİTMEYECEKTİR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. Hüsameddin el-Muttaki, s. 10)
Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan BİR ELÇİ GÖNDERMEDİKÇE ŞEHİRLERİ YIKIMA UĞRATICI DEĞİLDİR... (Kasas Suresi, 59)
Ve MEHDİ'NİN ZUHURU DA KIYAMET ALAMETLERİNDEN İLKİDİR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 494)
... KIYAMET-SAATİNİN kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İŞTE ONUN İŞARETLERİ GELMİŞTİR... (Muhammed Suresi, 18)
Hz. Mehdi (as)'ın, gelişinden ümit kesildiği bir dönemde çıkması
İNSANLARIN ÜMİTSİZ OLDUĞU VE "HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ" DEDİĞİ bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir... (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
... MEHDİ (AS), Resulullah (sav)'in bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR... (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
... demiştiniz ki; "ALLAH, ONDAN SONRA KESİN OLARAK BİR ELÇİ GÖNDERMEZ."... (Mümin Suresi, 34)
Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce yeryüzündefitne ve bozgunculuğun çoğalması
BİR FİTNE GÖRÜLÜR, BUNU DİĞER FİTNELER TAKİP EDER.(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)
Kıyamet önü sıra KARANLIK GECELER GİBİ FİTNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)
Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda FESADI YAYGINLAŞTIRMIŞ-ARTIRMIŞLARDI.' (Fecr Suresi, 11-12)
Mehdi çıkmadan önce... insanlar arasında FİTNELER ÇOĞALACAKTIR...(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 39-40)
Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yiyicilikte çabalarına HIZ KATTIKLARINI GÖRÜRSÜN... (Maide Suresi, 62)
Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının ilan edilmesi
ONUN İSMİYLE SEMADAN NİDA OLUNACAK ve hiç kimse onun Mehdiliğini inkar edemeyecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)
SEMADAN BİR SES ONU İSMİYLE ÇAĞIRACAK ve doğuda, batıda hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)
Rabbimiz, biz: "RABBİNİZE İMAN EDİN" DİYE İMANA ÇAĞRIDA BULUNAN BİR ÇAĞIRICIYI İŞİTTİK, hemen iman ettik. (Al-i İmran Suresi, 193)
Hz. Mehdi (as)'a biat edilmesi
MEHDİ'NİN BAYRAĞINDA BİAT ALLAH İÇİNDİR YAZILIDIR. (Ali bin Hüsamettin el Muttaki, Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler- Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 65)
Şüphesiz SANA BİAT EDENLER, ancak ALLAH'A BİAT ETMİŞLERDİR... (Fetih Suresi, 10)
Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında, ona uyulması
Sizden ona kim yetişirse, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK DAHİ OLSA ONA GELSİN. ONA KATILSIN. Zira o, Mehdi'dir. (İbn Mace, Fiten, B 34, H 4082; İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 527; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle KENDİSİNE İTAAT EDİLMESİNDEN BAŞKA bir şeyle göndermedik... (Nisa Suresi, 64)
Ama KOŞARAK SANA GELEN ise..." (Abese Suresi, 8)
İnsanların Hz. Mehdi (as)'a tabi olmaları
İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇEVRESİNDE TOPLANIRLAR... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
... HER NEREDE OLURSANIZ, ALLAH SİZLERİ BİRARAYA GETİRECEKTİR... (Bakara Suresi, 148)
Hz. Mehdi (as)'ın şehir merkezinden çıkması ve Konstantiniyye'yi manen fethetmesi
Dünyadan hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile o günde benim ailemden bir zatın Deylem dağına (yahut eyaletine) ve KONSTANTİNİYYE ŞEHRİNE sahip olması için Allah (c.c.) muhakkak o günü uzatacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 74), (Ölüm-Kıyamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametler, s. 440)
Senin Rabbin, 'ANA YERLEŞİM MERKEZLERİNE' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir... (Kasas Suresi, 59)
Hz. Mehdi (as)'ın Allah korkusunun çok güçlü olması
Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile TİTREMESİ GİBİ ALLAH'TAN ÇOK KORKAN bir kimsedir. (Nuaym b. Hammad, vr 91a)
... O'NDAN İÇLERİ TİTREYEREK-KORKANLAR ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 39)
Mehdi ALLAH'A KARŞI SON DERECE BOYUN EĞİCİDİR. Ahlak bakımından Peygambere benzer. (Kıyamet Alametleri, s. 163)
Bana 'GÖNÜLDEN-KATIKSIZ OLARAK YÖNELENİN' yoluna tabi ol. (Lokman Suresi, 15)
... Aynen, kartal cinsinden Neşir kuşunun kanatlarıyla TİTREMESİ GİBİ ALLAH'TAN KORKACAKTIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)
Ve onlar, O'nun haşmetinden İÇLERİ TİTREMEKTE OLANLARDIR." (Enbiya Suresi, 28)
Hz. Mehdi (as)'ın çok merhametli olması
Hz. Mehdi, O KADAR MERHAMETLİ OLACAKTIR Kİ, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
... Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise MERHAMETLİDİRLER... (Fetih Suresi, 29)
Hz. Mehdi (as)'ın çok sabırlı olması
Ey Ehl-i Beyt! Mehdi bizdendir. Aziz ve celil olan ALLAH ONU BİR GECEDE ISLAH VE İRŞAD EDECEK (doğru yolu gösterecek). (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 437)
... Artık elbette O, DOSDOĞRU OLAN BİR YOLA İLETİLMİŞTİR. (Al-i İmran Suresi, 101)
Mehdi'nin efdaliyeti (fazileti ve üstünlüğü), bütün kederlere ve şiddetli fitnelere GÖSTERDİĞİ AZAMİ SABIR cihetiyledir... (Tılsımlar Mecmuası, s. 212. İs'afür Rağıbin'den naklen. Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 154)
Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı; onlara, yardımımız gelinceye kadar YALANLANDIKLARI VE EZİYETE UĞRATILDIKLARI ŞEYE SABRETTİLER. .... (En'am Suresi, 34)
Hz. Mehdi (as)'ın mücadeleci olması
Mehdi Doğu tarafından çıkacak. KARŞISINA DAĞLAR BİLE DİKİLSE onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)
Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların DÜZENLERİ, DAĞLARI YERLERİNDEN OYNATACAK DA OLSA, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır. (İbrahim Suresi, 46)
İNSANLAR HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR (fikri) MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
(Yeryüzünde) FİTNE KALMAYINCAYA KADAR ONLARLA MÜCADELE EDİN... (Bakara Suresi, 193)
Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı yardımcılarıyla desteklemesi
Biliniz ki Allah'ın yeryüzündeki dostları, MEHDİ (AS)'A TABİ OLANLARDIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 52)
De ki: "Eğer siz ALLAH'I SEVİYORSANIZ BANA UYUN; ALLAH DA SİZİ SEVSİN ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir." (Al-i İmran, 31)
... Bulutların semada toplandığı gibi, ALLAH O'NUN ETRAFINA BİR KAVİM TOPLAR. Onların KALBLERİNİ UZLAŞTIRIR.... (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)
... O, KALPLERİNİZİN ARASINI UZLAŞTIRIP-ISINDIRDI ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız... (Al-i İmran Suresi, 103)
Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının sayısının az olması
SAYILARI Bedir Ashabı (313) KADARDIR... Onların sayıları TALUD İLE NEHRİ GEÇENLER KADARDIR. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)
Ne var ki, ORADA MÜSLÜMANLARDAN OLAN BİR EVDEN BAŞKASINI BULMADIK. (Zariyat Suresi, 35)
Aralarında kadınların da bulunduğu 314 KİŞİLİK BİR GRUP oluştururlar... (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)
... "Gerçek şu ki BUNLAR AZINLIK OLAN BİR TOPLULUKTUR". (Şuara Suresi, 54)
Hz. Mehdi (as)'aaralarında kadınların da bulunduğu 314 KİŞİ biat edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)
... Zaten onunla birlikte ÇOK AZINDAN BAŞKASI İMAN ETMEMİŞTİ. (Hud Suresi, 40)
Hatırlayın; hani SİZLER SAYICA AZDINIZ... (Enfal Suresi, 26)
... bu 313 KİŞİ gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. (Kıyamet Alametleri, s. 169)
... Nice KÜÇÜK TOPLULUK, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galib gelmiştir... (Bakara Suresi, 249)
Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının ahlakı
ONUN KUMANDANLARI, İNSANLARIN EN HAYIRLISIDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte ONLAR DA, YARATILMIŞLARIN EN HAYIRLILARIDIR. (Beyyine Suresi, 7)
Nihayet Allah yolunda hiçbir KINAYANIN KINAMASINDAN KORKMAYAN seçkin Müslümanlar onlarla mücadele edecekler. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/359)
Allah yolunda mücadele eden ve KINAYICININ KINAMASINDAN KORKMAYAN bir topluluk getirir. (Maide Suresi, 54)
Yardımcılarının, Hz. Mehdi (as)'a çalışmalarında destek olmaları
MEMLEKET İŞLERİNİN AĞIRLIKLARINI ONUNLA PAYLAŞACAKLAR. (Kıyamet Alametleri, s. 187)
Sonra İŞ(LER)İ TAKSİM EDENLERE andolsun. (Zariyat Suresi, 4)
Hz. Mehdi (as) ve yardımcılarının geceleri de ibadet etmeleri
... ONLAR gündüz arslan, GECE DE ABİDDİRLER*... (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)
GECE-BOYUNCA DA PEK AZ UYURLARDI. Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. (Zariyat Suresi, 17-18)
Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı meleklerle desteklemesi
Allah onu 3 BİN MELEKLE DESTEKLEYECEKTİR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)
"Rabbiniz'in size MELEKLERDEN İNDİRİLMİŞ ÜÇ BİN KİŞİYLE YARDIM-İLETMESİ size yetmez mi?" diyordun. (Al-i İmran Suresi, 124)
... onların ÜZERİNE MELEKLER İNER... (Fussilet Suresi, 30)
... ÖNLERİNDE CEBRAİL, ARKALARINDA MİKAİL BULUNACAKTIR... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
... artık Allah, onun Mevlasıdır; CİBRİL ve mü'minlerin salih olan(lar)ı da. Bunların arkasından MELEKLER DE ONUN DESTEKÇİSİDİRLER. (Tahrim Suresi, 4)
Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın..." (Enfal Suresi, 12)
... MELEKLERİ DE (SİZE DUA ETMEKTEDİR)... (Ahzab Suresi, 43)
O MELEKLER, Hz. Mehdi (as)'amuhalefet edenin YÜZÜNE VE ARKASINA VURACAKTIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)
Öyleyse MELEKLER, YÜZLERİNE VE ARKALARINA VURA VURA canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? (Muhammed Suresi, 27)
Hz. Mehdi (as) ve yardımcılarının zorluklakarşılaşmaları ve bunlardan yılmamaları
Ahir zamanda ÜMMETİMİN BAŞINA sultanlarından ŞİDDETLİ BELALAR GELİR, öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)
... Allah yolunda KENDİLERİNE İSABET EDEN (GÜÇLÜK VE MİHNET)DEN DOLAYI ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 146)
Benden sonra Ehl-i Beytim BELA VE MİHNETLERLE KARŞILAŞACAKLAR ve TARDA MARUZ KALACAKLARDIR (yurtlarından çıkarılacaklardır). (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
YOLUMDA İŞKENCE GÖRENLERİN, çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim. (Al'i İmran Suresi, 195)
"Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı; onlara, yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları ve EZİYETE UĞRATILDIKLARI şeye sabrettiler..." (Enam Suresi, 34)
Ey insanlar! Ümmet-i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti çok belalar gördü, ve BİZLER KAHIR VE HAKSIZLIĞA maruz kaldık. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
... Onlara öyle bir yoksulluk, ÖYLE DAYANILMAZ BİR ZORLUK çattı ve öylesine sarsıldılar ki... (Bakara Suresi, 214)
Hz. Mehdi (as) ve cemaatinin, Allah'ın koruması altında olmaları
Muhalifleri KENDİLERİNE HİÇBİR ZARAR VEREMEYECEK. Bu (hal kıyamete kadar böyle devam edecek.) (Kıyamet Alametleri, s. 286)
... Siz doğru yola erişirseniz, sapan SİZE ZARAR VEREMEZ... (Maide Suresi, 105)
Hz. Mehdi (as)'ın, Allah'ın ahir zaman için özel seçtiği bir kişi olması
ALLAH ONU DİĞER İNSANLAR ÜZERİNE SEÇMİŞTİR. (Kıyamet Alametleri, s. 189)
RABBİN, DİLEDİĞİNİ YARATIR VE SEÇER; seçim onlara ait değildir... (Kasas Suresi, 68)
Hz. Mehdi (as)'ın, insanları Allah'a iman etmeye çağırması
İNSANLARI ALLAH VE RESULÜNE İTAAT ETMEYE DAVET EDECEKTİR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 50)
Size ne oluyor ki, ELÇİ SİZİ RABBİNİZE İMAN ETMEYE ÇAĞIRIP-DURURKEN Allah'a iman etmiyorsunuz? Oysa O, sizden kesin bir söz almıştı. Eğer mü'min iseniz (inanıp sözünüzü gerçekleştirin). (Hadid Suresi, 8)
Hz. Mehdi (as)'ın, İslam dinini aslına döndürüp, bidatleri ortadan kaldırması
Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, MEHDİ de en sonunda aynı şekilde İSLAM'I AYAKTA TUTACAKTIR. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
... O DİNİ (İSLAM'I) BÜTÜN DİNLERE ÜSTÜN KILMAK İÇİN elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur." (Tevbe Suresi, 33)
Mehdi, DİNİ, PEYGAMBERİN (SAV) ZAMANINDA OLDUĞU GİBİ AYNEN TATBİK EDECEK. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak... (Kıyamet Alametleri, 186-187)
(Hz. Mehdi (as) zamanında) Din birliği de olacak, artık ALLAH'TAN BAŞKASINA TAPILMAYACAKTIR. (Sünen-i İbni Mace, cilt 10, Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335)
SİZİ sünnetime sımsıkı sarılmaya, raşid ve MEHDİ HALİFELERİMİN YOLUNDA GİTMEYE TEŞVİK EDERİM. (İbni Mace, Mukaddime 6, Ebu Davud, Sünnet. 5. Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 139)
BU BENİM DOSDOĞRU OLAN YOLUMDUR. Şu halde ona uyun. (En'am Suresi, 153)
Hz. Mehdi (as)'ın, insanların hak dini yaşamalarına vesile olması
... Biattan önce, insanlar GRUP GRUP ona akın edecekler... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)
İnsanların Allah'ın dinine DALGA DALGA girdiklerini gördüğünde. (Nasr Suresi, 2)
Hz. Mehdi (as)'ın, Müslümanlar arasındabirlik ve beraberliği sağlaması
ALLAH bizimle insanları nasıl şirk adavetinden (düşmanlığından) kurtararak, onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, MEHDİ İLE fitne adavetinden kurtaracak ve KARDEŞ YAPACAKTIR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. Hüsameddin el-Muttaki, s. 20)
... KALPLERİNİZİN ARASINI UZLAŞTIRIP-ISINDIRDI... (Al-i İmran Suresi, 103)
Hz. Mehdi (as)'ın, İslam ahlakının dünya hakimiyetine vesile olması
Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi: Zülkarneyn ve Süleyman müminlerden, diğer ikisi, Nemrud ve Buhtunnasr kafirlerdendir. YERE beşinci olarak EHLİ BEYTİMDEN BİRİ SAHİP OLACAK. YANİ MEHDİ. (Mektubat-ı Rabbani, 2/1163)
... "Şüphesiz ARZ'A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)
Ve onlardan sonra SİZİ O ARZA MUTLAKA YERLEŞTİRECEĞİZ... (İbrahim Suresi, 14)
MEHDİ tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi DÜNYAYA HÜKMEDECEKTİR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
Ümmü Seleme'nin rivayetlerine göre, HZ. MEHDİ (AS), İSLAM'I YERYÜZÜNÜN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE HAKİM KILACAKTIR. (İmam-ı Rabbani, Mektubat, I: 565)
... Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK... (Nur Suresi, 55)
Mehdi, DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ HER YERİ (MANEN) fetheder. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)
Kendisine bereketler kıldığımız YERİN DOĞUSUNA DA, BATISINA DA o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz'afları) MİRASÇILAR KILDIK... (Araf Suresi, 137)
Allah ona (Mehdi'ye) O KADAR GÜÇ VERECEK Kİ, bir gece içinde zulmü ve ehlini ortadan kaldıracak... (Muhyiddin Arabi el-Endülüsu, Futuhat-ül Mekkiye, Bab 66, Kıyamet Alametleri, s. 186)
... ÖYLE BİR 'GÜÇ VE YETKİ' VERECEĞİZ Kİ, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler... (Kasas Suresi, 35)
Hz. Mehdi (as)'ın, Müslümanların manevi lideri olması
Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi DÜNYAYA HÜKMEDECEKTİR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
O SİZİ YERYÜZÜNÜN HALİFELERİ KILDI... (Enam Suresi, 165)
BİZ İSE, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, ONLARI ÖNDERLER YAPMAK ve mirasçılar kılmak İSTİYORUZ. (Kasas Suresi, 5)
Yeryüzündeki tüm insanların Hz. Mehdi (as)'dan razı olması ve ona karşı büyük bir sevgi duyması
Hz. Mehdi gelince, insanlar ONU AŞK VE MUHABBETLE KUCAKLAYACAKLARDIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 37)
İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, RAHMAN (OLAN ALLAH), ONLAR İÇİN BİR SEVGİ KILACAKTIR. (Meryem Suresi, 96)
Hz. Mehdi (as)'ın yeryüzünde adaletle hükmetmesi
Zulüm ve fıskla dolu olan DÜNYA, o (Hz. Mehdi) geldikten sonra ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
... Onlara resulleri geldiği zaman, ARALARINDA ADALETLE HÜKÜM VERİLİR ve onlar zulme uğratılmazlar. (Yunus Suresi, 47)
Hz. Mehdi (as) döneminde yeryüzünün barışla dolması
DÜŞMANLIK VE KİNİ DE KALDIRACAKTIR... Kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR... Savaş da ağırlıklarını bırakacak. (Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335)
Ey iman edenler, HEPİNİZ TOPLUCA "BARIŞ VE GÜVENLİĞE (SİLM'E, İSLAM'A) GİRİN... (Bakara Suresi, 208)
... Hiçbir kimse arasında bir DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR. (Sahih-i Müslim, 1/136)
Ve bütün DÜŞMANLIKLAR, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak KAYBOLUP GİDECEKTİR. (Sahih-i Müslim, 1/136)
... o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında DÜŞMANLIK BULUNAN KİMSE, SANKİ SICAK BİR DOST(UN) OLUVERMİŞTİR. (Fussilet Suresi, 34)
Hz. Mehdi (as) döneminde yeryüzünün her yerinin güvenli hale gelmesi
(Mehdi) zamanında NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, s. 163)
... işte GÜVENLİK ONLAR İÇİNDİR ve onlar hidayete ermişlerdir. (Enam Suresi, 82)
Düşmanlık ve KİNİ DE KALDIRACAKTIR. (Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l Fiten Tercemesi ve Şerhi, cilt 10, Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335)
Biz onların göğüslerinde KİNDEN NE VARSA ÇEKİP ALMIŞIZ. ... (Araf Suresi, 43)
... ve EMANET ZAYİ OLMAYACAKTIR... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
(Yine) Onlar, EMANETLERİNE ve ahidlerine RİAYET EDENLERDİR. (Müminun Suresi, 8)
Hz. Mehdi (as) döneminde toprağın bereketlenmesi
... ve ARZIN NEBATATI (BİTKİSİ) ÇOK FAZLA OLACAK... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
... HER ŞEYİN BİTKİSİNİ BİTİRDİK, ONDAN BİR YEŞİLLİK ÇIKARDIK, ONDAN BİRBİRİ ÜSTÜNE BİNDİRİLMİŞ TANELER TÜRETİYORUZ... (Enam Suresi, 99)
... İnsan BİR AVUÇ TOHUM ATACAK, 700 AVUÇ HASAT EDECEKTİR... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
... infak edenlerin örneği YEDİ BAŞAK BİTİREN, HER BİR BAŞAKTA YÜZ TANE BULUNAN bir tek tanenin örneği gibidir. ... (Bakara Suresi, 261)
Hz. Mehdi (as) döneminde görülmemiş bir bolluk ve zenginlik yaşanması
... EŞYAYI, MALI DAĞITACAK, fakat bolluktan dolayı kabul eden olmayacaktır... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)
Muhakkak o ZAMANDA MAL ÇOĞALIP SU GİBİ AKACAK da onu hiçbir kimse (tenezzül edip) kabul etmeyecektir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 464)
O zaman ÜMMETİM NİMETLENECEK... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
... Allah, Kendi fazlından ONLARI ZENGİN EDER.... (Nur Suresi, 32)
... ALLAH, DİLEDİĞİNE KAT KAT ARTTIRIR... (Bakara Suresi, 261-262)
Sonra onlara karşı SİZE TEKRAR 'GÜÇ VE KUVVET VERDİK', SİZE MALLAR VE ÇOCUKLARLA YARDIM ETTİK... (İsra Suresi, 6)
BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN'DA HZ. MEHDİ (AS)'A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR
• HUD SURESİ'NİN, 86. AYETİ:

Ebu Cafer (r.a.), bu alametleri şöyle saymıştır:
"... O (Hz. Mehdi (as)) çıkınca sırtını Kabe'ye yaslar. Ona (Hz. Mehdi (as)) tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hz. Mehdi (as) ilk önce şu ayeti okur: "EĞER MÜMİN İSENİZ ALLAH'IN BIRAKTIĞI SİZİN İÇİN DAHA HAYIRLIDIR." (Hud Suresi, 86)

Bu ayeti okuyup şöyle der: "BEN SİZİN İÇİN ALLAH'IN BIRAKTIĞI VE HALİFESİYİM (Müslümanların manevi lideriyim). BEN ONUN HÜCCETİYİM." HZ. MEHDİ (AS)'A SELAM VERENLER ŞÖYLE SELAM VERİRLER: "SELAM SANA EY ALLAH'IN YERYÜZÜNDE BIRAKTIĞI (BAKİYYESİ!)" Sonra herkes ona (Hz. Mehdi (as)'a) bey'at (biat) eder. (Hz. Mehdi (as)'ın) Adamlarının sayısı on bine ulaşır. Allah'ın dışında bir başkasına ibadet eden, Musevi ve Hıristiyan olan herkes ona (Hz. Mehdi (as)'a) iman eder. Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur; o İslam milletidir. Sonra Allah'tan başkasına tapanların üzerine gökten bir ateş düşer ve onları yakar. Doğrusunu Allah bilir."
(Nurul Ebsar, Ehl-i Beyt, Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 594)

• NUR SURESİ'NİN 55. AYETİ:

ALLAH, İÇİNİZDEN İMAN EDENLERE VE SALİH AMELLERDE BULUNANLARA VA'DETMİŞTİR: HİÇ ŞÜPHESİZ ONLARDAN ÖNCEKİLERİ NASIL 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILDIYSA, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK, KENDİLERİ İÇİN SEÇİP BEĞENDİĞİ DİNLERİNİ KENDİLERİNE YERLEŞİK KILIP SAĞLAMLAŞTIRACAK VE ONLARI KORKULARINDAN SONRA GÜVENLİĞE ÇEVİRECEKTİR. ONLAR, YALNIZCA BANA İBADET EDERLER VE BANA HİÇ BİR ŞEYİ ORTAK KOŞMAZLAR. KİM BUNDAN SONRA İNKAR EDERSE, İŞTE ONLAR FASIKTIR.(Nur Suresi, 55)

Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi: Onun yanında bu ayet-i kerime okundu: Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. ALLAH BİZDEN BİR ŞAHSIN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ELİYLE ONLARA (BUNU) YAPTIRIR. O ŞAHIS İSE BU ÜMMETİN MEHDİSİDİR.
(Mecmau'l beyan fi tefsiri'l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)

Ayaşi tefsirinde:
Zeynel-Abidin Hz.leri: ... (Nur Suresi, 55) ayetini okudu ve şöyle buyurdu: "VALLAH! ONLAR, BİZ EHL-İ BEYTİ SEVENLERDİR. ALLAH ONLAR İÇİN BUNU MUHAKKAK YAPACAKTIR, BİZDEN BİRİNİN ELİYLE... Kİ O BU ÜMMETİN MEHDİSİ'DİR."
• ENBİYA SURESİ'NİN, 105. AYETİ:

"ANDOLSUN BİZ ZİKİR'DEN (BÜTÜN SEMAVİ KİTAPLAR VEYA TEVRAT) SONRA ZEBUR'DA DA 'HİÇ ŞÜPHESİZ, SALİH KULLARIM YERYÜZÜNE MİRASÇI OLACAKLARDIR' DİYE YAZDIK." (Enbiya Suresi, 105)

İMAM MUHAMMED BÂKIR (A.S) BU AYETLE İLGİLİ OLARAK ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: "BUNLAR, AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN HZ. MEHDİ (AS)'IN ASHABIDIR."
(Mecma-ul Beyan Tefsiri.)
• MAİDE SURESİ'NİN, 54. VE EN'AM SURESİ'NİN, 89. AYETLERİ:

"EY İNANANLAR! SİZDEN KİM DİNİNDEN DÖNERSE, ALLAH, YAKINDA ÖYLE BİR TOPLUM GETİRECEK Kİ O ONLARI (HZ. MEHDİ (AS)'I VE ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLARI) SEVER, ONLAR DA O'NU SEVERLER. MÜMİNLERE KARŞI ALÇAK GÖNÜLLÜ, KÂFİRLERE KARŞI ONURLU VE ŞİDDETLİDİRLER. ALLAH YOLUNDA CEHD (FİKRİ MÜCADELE YAPARLAR) EDERLER VE HİÇBİR KINAYICININ KINAMASINDAN KORKMAZLAR..." (Maide Surei, 54)

... İmam Cafer Sadık (as) bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "BU AYETTE İŞARET EDİLEN GÖREVİN SAHİBİ (HZ. MEHDİ (AS)) KORUMA ALTINDADIR. ŞAYET İNSANLARIN TÜMÜ GİTSELER DE, ALLAH ONU (HZ. MEHDİ (AS)'I) VE ASHABINI GETİRECEKTİR. ONLAR YÜCE ALLAH'IN HAKLARINDA ŞÖYLE BUYURDUĞU KİMSELERDİR: 'Şimdi şunlar, bunları inkâr ederse, BİZ BUNLARI İNKÂR ETMEYECEK BİR TOPLUMU (HZ. MEHDİ (AS)'I VE ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLARI), BUNLARA VEKİL BIRAKMIŞIZ. (En'am Suresi, 89)

ONLAR (HZ. MEHDİ (AS) VE ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLAR) ŞU AYETİN KASTETTİĞİ KİMSELERDİR: 
"EY İNANANLAR! SİZDEN KİM DİNİNDEN DÖNERSE, (BİLSİN Kİ) ALLAH, YAKINDA ÖYLE BİR TOPLUM GETİRECEK ki...(Maide Suresi, 54).." (Tefsir-un Nu'mani.)
• YASİN SURESİ'NİN, 30. AYETİ:

AMA HÜCCET (HZ. MEHDİ (AS)) HALKI TANIR, HALK İSE ONU (HZ. MEHDİ (AS)'I) TANIYAMAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR YUSUF'U İNKAR EDERLERDİ. SONRA HZ. ALİ ŞU AYETİ OKUDU: "KULLARA YAZIKLAR OLSUN, RESUL ONLARA GELDİKÇE ONUNLA ALAY EDİYORLARDI." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)
• ENBİYA SURESİ'NİN, 105. AYETİ:

ANDOLSUN, BİZ ZİKİRDEN (TEVRAT'TAN) SONRA ZEBUR'DA DA: "ŞÜPHESİZ ARZ'A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR." diye yazdık. İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edilmektedir: "Buradaki (ayette bildirilen) "SALİH KULLAR", HZ. MEHDİ (A.S) VE ARKADAŞLARIDIR." (Hüseyin es-Şirazi, sf. 113)
• NEML SURESİ'NİN, 62. AYETİ:

"YA DA SIKINTI VE İHTİYAÇ İÇİNDE OLANA, KENDİSİNE DUA ETTİĞİ ZAMAN İCABET EDEN, KÖTÜLÜĞÜ AÇIP GİDEREN VE SİZİ YERYÜZÜNÜN HALİFELERİ KILAN MI? ..."
NEML SURESİ, 62. AYETLE İLGİLİ HADİS:

Muhammed bin Müslim şöyle der: "Haceti (ihtiyaç, muhtaçlık içinde) olan biri O'nu çağırdığında O'na icabet eder." ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim (Hz. Mehdi (as)) aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin oluğundan gelip HALKIN İÇİNDE HZ. MEHDİ (AS)'A İLK BİAT EDECEK OLAN CEBRAİL ALEYHİSSELAMDIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.37
• BAKARA SURESİ'NİN, 155. AYETİ:

Andolsun, BİZ SİZİ BİRAZ KORKU, AÇLIK VE BİR PARÇA MALLARDAN, CANLARDAN VE ÜRÜNLERDEN EKSİLTMEKLE İMTİHAN EDECEĞİZ. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi, 155)

... Ebu Basir'den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

KAİM'İN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) KIYAMINDAN ÖNCE *BİR YIL HALK AÇ KALACAK VE ONLARI ÖLDÜRÜLME KORKUSU SARACAK; MALLARI, CANLARI VE MAHSULLERİ AZALACAK. Bu olay Allah'ın Kitabı'nda açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti: "SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN VE MAHSULLERİN EKSİLMESİ İLE MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. VE SABREDENLERİ MÜJDELE."
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 297)

*Hz. Mehdi (as)'ın kıyamından önce dünya çapında 7 yıl süren çok büyük bir ekonomik buhran yaşanacaktır. İmam Caferi Sadık (as), 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellikle bir yıl boyunca daha da şiddetini artıracağına ve etkisini göstereceğine dikkat çekmiştir.

Aynı şekilde Muhammed Bin Müslim'den aktarılan diğer bir rivayete göre ise;

• İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

• Kaim'in (Hz. Mehdi (as)'ın) kıyamından önce belirtiler vardır: "Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. Bu belirtiler nelerdir? Diye arzettim.

• Buyurdu ki: O, ALLAH AZZE VE CELLE'NİN ŞU BUYRUĞUDUR. "SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN VE MAHSULLERİN EKSİLMESİ İLE MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. VE SABREDENLERİ MÜJDELE."

• Buyuruyor ki: Siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. Korku ile yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca oğullarının hükümeti ile korkutacağız. Ve açlıkla, yani mahsullerin pahalılığı ile. Malların azalması yani, ticaretlerin kesat olması ve faziletinin azalması. Canlar (ın azalması) yani, hızlı ve ani ölümler. Mahsuller(in azalması) yani, çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması. SABREDENLERİ MÜJDELE YANİ, İŞTE O ZAMAN KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) ALEYHİSSELAM'IN ZUHURU İLE (ONLARI MÜJDELE Sonra bana buyurdu ki: Ey Muhammed! Bu onun te'vilidir. (asıl mana ve yorumu budur). Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Onun tevilini sadece Allah ve ilimde derin olanlar bilirler."
• A'Lİ İMRAN SURESİ'NİN, 83. AYETİ:

PEKİ ONLAR, ALLAH'IN DİNİNDEN BAŞKA BİR DİN Mİ ARIYORLAR? OYSA GÖKLERDE VE YERDE HER NEAYA VARSA -İSTESE DE, İSTEMESE DE- O'NA TESLİM OLMUŞTUR VE O'NA DÖNDÜRÜLMEKTEDİRLER. (A'li İmran Suresi, 83)

Tefsir-i Ayaşi'de, İmam Musa Kazım'ın nakliyle, bu ayetin Hz. Mehdi (as)'a baktığı rivayet edilmektedir.
• HADİD SURESİ'NİN, 17. AYETİ:

BİLİN Kİ GERÇEKTEN ALLAH, ÖLÜMÜNDEN SONRA YERYÜZÜNE HAYAT VERİR. ŞÜPHESİZ BİZ, UMULUR Kİ AKLINIZI KULLANIRSINIZ DİYE SİZE AYETLERİ AÇIKLADIK. (Hadid Suresi, 17)

Selam b. Müstenir de, İmam Muhammed Bakır (aa)'dan şu hadisi rivayet etmiştir:

"ALLAH TEALA, KIYAM EDECEK HZ. MEHDİ (AS)'IN ELİYLE YERİ DİRİLTECEKTİR. O (HZ. MEHDİ (AS)), ADALET ÜZERE HALKI YÖNETECEKTİR. BÖYLECE YERYÜZÜ ZULÜMLE ÖLDÜKTEN SONRA, HZ. (MEHDİ (AS)) ADALETLE TEKRAR DİRİLTECEKTİR." (Şeyh Tusi, Gaybet, s. 120; Duhayyil, el-Hz. Mehdi, s. 57)
• HUD SURESİ'NİN 8. AYETİ:

Andolsun, onlardan azabı sayılı bir topluluğa (veya belirli bir süreye) kadar ertelesek, mutlaka: "Onu alıkoyan nedir?" derler. Haberiniz olsun; onlara bunun geleceği gün, onlardan geri çevrilecek değildir ve alaya almakta oldukları şey de kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. (Hud Suresi, 8)

…İshak bin Abdülaziz'den:
İmam Caferi Sadık aleyhisselam "ONLARIN UĞRAYACAKLARI AZABI SAYILI BİR ÜMMETE DEK ERTELERSEK ayeti hakkında şöyle buyurdu:

Azap, Kaim aleyhisselam'ın (Hz Mehdi (as)'ın) kıyamıdır. Sayılı bir ümmet ise Bedir'de savaşanların sayısı kadar olan ashabıdır."
• BAKARA SURESİ'NİN 148. AYETİ:

... Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

…Ebu Basir'den:

İMAM CAFERİ SADIK ALEYHİSSELAM "HAYIRLI İŞLERE DOĞRU KOŞUN, NEREDE OLURSANIZ OLUN ALLAH HEPİNİZİ BİRDEN TOPLAR, BİRLEŞTİRİR ayeti hakkında şöyle buyurdu: "Kaim (Hz Mehdi (as)) ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları (Hz Mehdi (as) ve ashabını) vaatsiz olarak biraraya toplayacaktır."
• RAHMAN SURESİ'NİN 41. AYETİ:

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. (Rahman Suresi, 41)

…Ebu Basir'den:
İmam Caferi Sadık aleyhisselam "SUÇLULAR ÇEHRELERİNDEN TANINACAK ayeti hakkında şöyle buyurdu: ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. (HZ. MEHDİ (AS)) ONLARI ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI FİKREN DARMADAĞIN EDECEK.
• FUSSİLLET SURESİ'NİN 53. AYETİ:

BİZ AYETLERİMİZİ HEM AFAKTA, HEM KENDİ NEFİSLERİNDE ONLARA GÖSTERECEĞİZ; ÖYLE Kİ, ŞÜPHESİZ ONUN HAK OLDUĞU KENDİLERİNE AÇIKÇA BELLİ OLSUN. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselama Allah azze ve cellenin bu ayetin tefsiri soruldu: "PEK YAKINDA ONLARA ALEMDEKİ VE CANLARINDAKİ DELİLLERİ GÖSTERECEĞİMİZ ZAMAN, SONUNDA ONUN HAKK OLDUĞUNU ANLAYACAKLARDIR." Şöyle buyurdu: Onlara nefislerindeki mesh (hayvanlaşma) gösterilecek ve alemin onlara artık daraldığı gösterilecek. Böylece onlar Allah'ın kudretini hem kendi nefislerinde hem de alemlerde göreceklerdir. "Sonunda onun hakk olduğunu anlayacaklardır." İşte o zaman Kaim'in (Hz Mehdi (as)'ın) zuhurdur. O (Hz. Mehdi (as)) Allah Azze ve Celle'den gelen hakktır ve bu halk onu (Hz. Mehdi (as)'ı) mutlaka görecektir."
• MAİDE SURESİ'NİN 54. AYETİ:

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Süleyman bin Haruni İcli şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisseslam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bu emrin sahibinin (Hz Mehdi (as)'ın) ashabı mahfuzdurlar, eğer halkın hepsi ölse dahi Allah onun (Hz. Mehdi (as)'ın) ashabını getirir. Allah azze ve celle onlar (Hz. Mehdi (as) ve ashabı) hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlar ona karşı kafir olsalarda, O'na öyle bir kavim vermişiz ki ona karşı kafir olmazlar." Allah onlar (Hz. Mehdi (as) ve ashabı) hakkında ayrıca şöyle buyurmuştur: "Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları (Hz. Mehdi (as) ve ashabını) sever, onlar da Hz. Mehdi (as) ve ashabı getirir Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı azizdirler."
• BAKARA SURESİ'NİN 249. AYETİ:

Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki: "DOĞRUSU ALLAH SİZİ BİR IRMAKLA İMTİHAN EDECEKTİR..." (Bakara Suresi, 249)

Ebu Basir şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Talut'un ashabı bir nehirle imtihan olunmuş ve Allah onlar hakkında "Sizleri bir nehir ile deneyeceğiz." buyurmuştu. KAİM (HZ. MEHDİ) ALEYHİSSELAM'IN ASHABI DA TIPKI ONUN GİBİ İMTİHAN OLUNACAKLAR."
• A'Lİ İMRAN SURESİ'NİN 200. AYETİ:

Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. (A'li İmran Suresi, 200)

İmam Bakır (AS) bu ayette şöyle ma'na vermişlerdi:
"Ey Muhammediler! Farzların edasında sabrediniz, düşmanlarınızın eziyetlerinde musabere ediniz, birbirinize yardım ediniz, İMAMINIZ MEHDİ RESULE SIMSIKI SARILINIZ." (Süleyman İbrahim, Meveddet Pınarları, Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Al-i Aba, On İki İmam, Hz. Mehdi (as) Resul Hakkındaki Ayet ve Hadisler, Çeviren: Adnan M. Selman, s. 219)
• TEVBE SURESİ'NİN 33. AYETİ:

Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

İmam Ca'fer Sadık Hz.leri bu ayet hakkında:
"Vallahi! Kaim (Hz. Mehdi (as)) zuhur etmeden bu ayetin ma'nası tecelli etmez.
Abaye bin Reb'i'den, Emirel Mü'minin Hz. Ali (k.v.) yukarıda zikredilen ayet hakkında:
"Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki! Hiçbir köy kasaba ve şehir kalmayacak ki, sabah akşam içinde, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resullullah denmesin" buyurdu.
İmam Zeynel-Abidin ve İmam Muhammed Bakır Hz.leri:
"Cenab-ı Hakk muhakkak Kaim (Hz. Mehdi (as)) ile İslam dinini bütün dinlere galip getirecektir." buyurdular.
• YUNUS SURESİ'NİN 20. AYETİ:

Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim." (Yunus Suresi, 20)

...CA'FER SADIK HZ.LERİ: "BU AYETTEKİ GAYB, HZ. MEHDİ (AS)'DIR buyurdular:
• HUD SURESİ'NİN 80. AYETİ:

DEDİ Kİ: "SİZE YETECEK GÜCÜM OLSAYDI VEYA SAĞLAM BİR YERE SIĞINABİLSEYDİM." (Hud Suresi, 80)

Meali: Hz, Lut (as) Allah'a şikayet ederek kavmine hitaben: Ne vardı, size karşı gelmek için benim bir kuvvetim olsaydı veya çok sarp bir kaleye sığınabilseydim.

İmam Ca'fer Sadık Hz.leri: "Bu ayet-i kerimedeki Hz. Lut (as)'ın temenni ettiği kuvvet, Kaim'in (Hz. Mehdi (as)'ın) kuvveti, sığınmak istediği kale de Hz. Mehdi (as)'ın ashabı idi. 'Rukn-i Şedid' onlardır. Onlardan biri kırk adam kuvvetindedir ve her birinin kalbi demir gibidir...." buyurmuşlardır.
• YUNUS SURESİ'NİN 110. AYETİ:

Öyle ki elçiler, umutlarını kesip de, artık onların gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir; biz kimi dilersek o kurtulmuştur. Suçlu-günahkarlar topluluğundan zorlu azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir. (Yunuz Suresi, 110)

Mufaddal'dan, Cafer Sadık Hz.lerinden, babasından, babalarından, Emirel Mü'minin Hz. Ali'den (k.v.):

Allah'ın nusratı (zaferi), ancak insanların ölümü yaşamaya tercih ettikleri zaman gelir, Rabbimin Kitab-ı Celilinde şu ayette beyan ettiği gibi:...
Ta ki peygamberler 'Nusrat-ı mev'udenin hemen tecelli etmemesinden" ümitsiz oldukları, yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir zamanda, ansızın yardımımız (Hz. Mehdi (as)) onlara yetişti. Biz istediğimizi kurtarırız.
CENAB-I HAKK'IN NUSRATI (YARDIMI) KAİM (HZ. MEHDİ (AS) ) İLE GELECEK.
• ENBİYA SURESİ'NİN 105. AYETİ:

Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

Biz bunu Levh-i Mahfuz'da yazdıktan sonra kasem olsun Zebur'da da yazmıştık. Muhakkak Arza salih kullarım varis olur.
Muhammed Bakır ve Ca'fer Sadık Hz.leri:
"BU AYETTE ZİKREDİLENLER, KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) VE ASHABIDIR" BUYURDULAR.
• HAC SURESİ'NİN 41. AYETİ:

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)

Ebu'l Carud'dan:
... O zulm ile yurdlarından çıkarılan kimselere, eğer arzda yer verirsek, 'onlar (Hz. Mehdi (as) ve ashabı) iktidar sahibi olunca şımarmazlar", namazlarına devam ederler, zekatlarını verirler, ma'rufu emrederler ve kötülükten nehyederler. Bunların bütün umurunun akıbeti Allah'a aittir.

İmam Bakır Hz.leri : "BU AYET HZ. MEHDİ (AS) VE ASHABI HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. ALLAH ONLARI DOĞUDAN BATIYA KADAR, BÜTÜN DÜNYAYA SAHİB YAPACAK, İSLAM'I ONLARLA YÜCELTECEK, ZULÜMDEN VE BİD'ATDEN ESER KALMAYACAK. "
• ZARİYAT SURESİ'NİN, 23. AYETİ:

İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, ŞÜPHESİZ, O (SİZE VA'DEDİLEN) SİZİN (ARANIZDA) KONUŞTUKLARINIZ KADAR, ELBETTE KESİN BİR GERÇEKTİR. (Zariyat Suresi, 23)

"Meali: Semaların ve arzın Rabbi hakkı için şüphesiz o (Hz. Mehdi (as)), söylediğiniz söz gibi haktır.

Bu ayette de Cenab-ı Hakk: "SEMAVATIN VE ARZIN RABBİNE YEMİN EDERİM Kİ, KAİM'İN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ZUHURUNUN VA'Dİ, KONUŞTUĞUNUZ SÖZ GİBİ ŞÜPHESİZ VE HAKDIR" buyuruyor.
• RUM SURESİ'NİN 4., 5. AYETLERİ:

...Ve o gün mü'minler sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder... (Rum Suresi, 4-5)

İmam Ca'fer Sadık (as) bu ayet hakkında: "KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) ZUHUR EDİNCE, MÜ'MİNLER ALLAH'IN NUSRATI (YARDIMI) İLE FERAHLANACAKLAR" buyurdu.
• FUSSİLET SURESİ'NİN 53. AYETİ:

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

Ebu Basir'den: İmam Bakır hazretlerine bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular: "İçlerinde ve dışlarında Allah'ın acib ve garib mu'cizelerini görecekler ki, HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNUN HAK OLDUĞUNA İNANACAKLAR. BUNDA HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ KALMAYACAK."
RİSALE-İ NUR TALEBELERİNDEN AHMED FEYZİ KUL EFENDİ'NİN AHİR ZAMANA YÖNELİK BAZI EBCED HESAPLARI
Merhum Ahmed Feyzi Kul Efendi'nin "Maidet-ül Kur'an ve Hazinet-ül Bürhan" adlı eserinde yer alan ahir zamana bakan bazı ebcedler şöyledir:
ELBETTE RABBİN SANA RAZI OLDUĞUN NİMETİ VERECEK, böylece sen hoşnut kalacaksın. (Duha Suresi, 5)

EBCEDİ: vav-ı atıfla 2015, vav-ı atıfsız 2009
SENİN ZİKRİNİ (ŞANINI) YÜCELTMEDİK Mİ? (İnşirah Suresi, 4)

EBCEDİ: 2009
ALLAH, YAZMIŞTIR: "ANDOLSUN, BEN GALİP GELECEĞİM VE ELÇİLERİM DE." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21)

EBCEDİ: 2010
AĞIZLARIYLA ALLAH'IN NURUNU SÖNDÜRMEK İSTİYORLAR. Oysa kafirler istemese de ALLAH, KENDİ NURUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKASINI İSTEMİYOR. (Tevbe Suresi, 32)

EBCEDİ: HİCRİ 1423 - MİLADİ 2002
Onu satın alan bir Mısır'lı (aziz,) karısına: "Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz" dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. ALLAH, EMRİNDE GALİB OLANDIR, ancak insanların çoğu bilmezler. (Yusuf Suresi, 21)

EBCEDİ: 2014
Ve hiç ŞÜPHESİZ; BİZİM ORDULARIMIZ, ÜSTÜN GELECEK OLANLAR ONLARDIR. (Saffat Suresi, 173)

EBCEDİ: 1994
KARANLIĞI ÇÖKTÜĞÜNDE GECENİN…" (Felak Suresi, 3)

EBCEDİ: MİLADİ: 1971
(1971 YILINDA TERÖR VE ANARŞİ OLAYLARI BAŞLADI.)
DERKEN, KATIMIZDAN KENDİSİNE BİR RAHMET VERDİĞİMİZ VE TARAFIMIZDAN KENDİSİNE BİR İLİM ÖĞRETTİĞİMİZ KULLARIMIZDAN BİR KULU BULDULAR. (KEHF SURESİ, 65)

EBCEDİ: HİCRİ : 1430-1431 MİLADİ: 2009-2010
CEHD (çaba sarf etmek, gayret etmek), HOŞUNUZA GİTMEDİĞİ HALDE ÜZERİNİZE YAZILDI (FARZ KILINDI). OLUR Kİ HOŞUNUZA GİTMEYEN BİR ŞEY, SİZİN İÇİN HAYIRLIDIR VE OLUR Kİ, SEVDİĞİNİZ ŞEY DE SİZİN İÇİN BİR ŞERDİR. ALLAH BİLİR DE SİZ BİLMEZSİNİZ. (BAKARA SURESİ, 216)

EBCEDİ: MİLADİ: 2010-2050
(Ahmet Feyzi Kul Efendi Maidet-ül Kuran ve Hazinet-ül Bürhan adlı eserinde 2050 tarihini İslam ahlakının hakimiyetinin had safhaya ulaştığı ve kemale erdiği tarih olarak belirtiyor)
BİZ SENİ ALEMLER İÇİN YALNIZCA BİR RAHMET OLARAK GÖNDERDİK. (ENBİYA SURESİ, 107)

EBCEDİ: HİCRİ: 1430-1431
(İSA) DEDİ Kİ: "ŞÜPHESİZ BEN ALLAH'IN KULUYUM. (ALLAH) BANA KİTABI VERDİ VE BENİ PEYGAMBER KILDI." (MERYEM SURESİ, 30)

EBCEDİ: HİCRİ: 1410-1412-1462
RABBİNİN NİMETİNİ DURMAKSIZIN ANLAT. (DUHA SURESİ, 11)

EBCEDİ: HİCRİ: 1376 MİLADİ: 1956
HZ. MEHDİ (AS) VE AHİR ZAMANA İŞARET EDEN BAZI AYETLER VE EBCED HESAPLAMALARI
ONLARA 'PİŞİRİLİP-SERTLEŞTİRİLMİŞ BALÇIK TAŞLARI' ATIYORLARDI; (FİL SURESİ, 4)

Ebced: Hicri: 1359, Miladi: 1940 (2. DÜNYA SAVAŞI)
VE SİZLERDEN YALNIZCA ZULMEDENLERE İSABET ETMEKLE KALMAYAN BİR FİTNEDEN KORKUP-SAKININ. BİLİN Kİ, GERÇEKTEN ALLAH (CEZA İLE) SONUÇLANDIRMASI PEK ŞİDDETLİ OLANDIR. (ENFAL SURESİ, 25)

Ebced: Miladi: 1913
1. DÜNYA SAVAŞI BAŞLANGICI
""KORKMA" DEDİK. "MUHAKKAK SEN ÜSTÜN GELECEKSİN." (Taha Suresi, 68)"

Ebced: Miladi: 1956
Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde (1), ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım (2)," demişti. (Al-i İmran Suresi, 81)

Ebced (1): Miladi:1956
Ebced (2): Hicri: 1416, Miladi: 1994
Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere (1) lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak(2) istiyoruz. (Kasas Suresi, 5)

Ebced (1): Miladi:1996
Ebced (2): ... önderler ... ve mirasçılar kılmak Miladi: 2021
Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik. (Furkan Suresi, 56)

Ebced: Miladi:1981
(Ayrıca sure numarası (25) x ayet numarası (56)= 1400 (Miladi 1981)
İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar) verdik. Öyle ki, orada (Mısır'da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. (Yusuf Suresi, 56)

Ebced: Miladi: 2017
Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz ordan inin. Artık size Benden bir yol gösterici gelecektir; kim Benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz." (Taha Suresi, 123)

Ebced: Miladi: 1982
De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." (Taha Suresi, 135)

Ebced: Miladi: 2023
Ve onları, Kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar Bize ibadet edenlerdi. (Enbiya Suresi, 73)

Ebced: Miladi: 1984
Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğradı. (Rum Suresi, 1-2)

Ebced: Miladi: 1980
Birkaç yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün mü'minler sevineceklerdir. (Rum Suresi, 4)

Ebced: Miladi: 2010
Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

Ebced: Miladi: 2051
Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir. (Şuara Suresi, 4)

Ebced: Miladi: 2022
Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. (Necm Suresi, 56)

Ebced: Miladi: 2031
Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.(Ahzab Suresi, 56)

Ebced: Miladi: 1986
Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın. (Fatır Suresi, 24)

Ebced: Miladi: 1983
Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın"(dedik). (Sebe Suresi, 18)

Ebced: Miladi: 2023
Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Herşeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

Ebced: Miladi: 1990
Ve hiç ŞÜPHESİZ; BİZİM ORDULARIMIZ, ÜSTÜN GELECEK OLANLAR ONLARDIR. (Saffat Suresi, 173)

Ebced: Miladi: 1994
Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)

Ebced: Miladi: 2016
Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? (İnşirah Suresi, 4)

Ebced: Miladi: 2009,
"Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile." (Saff Suresi, 9)

Ebced: Miladi: 2021 (şeddesiz)
Onu satın alan bir Mısır'lı (aziz,) karısına: "Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz" dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. ALLAH, EMRİNDE GALİB OLANDIR, ancak insanların çoğu bilmezler. (Yusuf Suresi, 21)

Ebced: Miladi: 2014
Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56)

Ebced: Miladi: 2055
Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi, 11)

Ebced: Hicri:1376, Miladi: 1956
Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz ordan inin. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir; kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz." (Taha Suresi, 123)

Ebced: Miladi: 1982
De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." (Taha Suresi, 135)

Ebced: Miladi: 2023
Andolsun, onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti, fakat onu yalanladılar; böylece onlar, zulümlerine devam etmektelerken azab onları yakalayıverdi. (Nahl suresi, 113)

Ebced: Miladi: 2007
ŞÜPHESİZ SANA BİAT EDENLER, ANCAK ALLAH'A BİAT ETMİŞLERDİR. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir. (Fetih Suresi, 10)

Ebced: Miladi: 2025
"Sakınıp rahmete kavuşmanız için, İÇİNİZDEN SİZİ UYARIP KORKUTACAK BİR ADAM aracılığı ile bir zikir (Kitap) gelmesine mi şaştınız?" (Araf Suresi, 63)

Ebced: Hicri: 1433; Miladi: 2011
"... DOĞRUSU ALLAH SİZE ONU SEÇTİ VE ONUN BİLGİ VE BEDENÎ GÜCÜNÜ ARTTIRDI..."  (Bakara Suresi, 247)

Ebced: Hicri: 1418; Miladi: 1996
Sonra, nasıl yapıp-davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından SİZİ YERYÜZÜNDE HALİFELER KILDIK. (Yunus Suresi, 14)

Ebced: Miladi: 2048
ELBETTE RABBİN SANA RAZI OLDUĞUN NİMETİ VERECEK, böylece sen hoşnut kalacaksın. (Duha Suresi, 5)

Ebced: Miladi: (vav-ı atıfla) 2015, (vav-ı atıfsız) 2009
Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz o da (kendi) aleyhinizedir. SONUNDA VAAD GELDİĞİ ZAMAN (yine öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi 'kötü duruma soksunlar' birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kudüs)e girsinler ve ele geçirdiklerini 'darmadağın edip mahvetsinler.' (İsra Suresi, 7)

Ebced: Miladi: 2019
VE HİÇ ŞÜPHESİZ; BİZİM ORDULARIMIZ ÜSTÜN GELECEK OLANLAR ONLARDIR. (Saffat Suresi, 173)

Ebced: Hicri: 1410, Miladi: 1988 (şeddeli)
ÖYLEYSE KAFİRLERE İTAAT ETME VE ONLARA (KUR'AN'LA) BÜYÜK BİR MÜCADELE VER. (Furkan Suresi, 52)

Ebced: Hicri: 1400, Miladi: 1979
RABBİMİZ, İÇLERİNDEN ONLARA BİR ELÇİ GÖNDER, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın...  (Bakara Suresi, 129)

Ebced: Miladi: 1980
Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: ALLAH'TAN 'YARDIM VE ZAFER (NUSRET)' VE YAKIN BİR FETİH. Mü'minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

Ebced: Hicri: 1402, Miladi: 1981
İşte kalplerinde hastalık olanları: "Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz" diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. UMULUR Kİ ALLAH, BİR FETİH VEYA KATINDAN BİR EMİR GETİRECEK de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır. (Maide Suresi, 52)

Ebced: Miladi: 1996
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Ebced: Miladi: 2013
BÖYLECE RABBİN SENİ SEÇKİN KILACAK, sözlerin yorumundan sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi senin ve yakup ailesi üzerindeki nimetini tamamlayacaktır... (Yusuf Suresi, 6)

Ebced: Hicri: 1443, Miladi: 2020 (şeddesiz)
Onlara peygamberleri dedi ki: ALLAH SİZE TALUT'U (MELİK OLARAK) GÖNDERDİ... (Bakara Suresi, 247)

Ebced: Hicri: 1420, Miladi: 1998
GERÇEKTEN BİZ ONA YERYÜZÜNDE SAPASAĞLAM BİR İKTİDAR VERDİK ve ona her şeyden bir yol (sebep) verdik. (Kehf Suresi, 84)

Ebced: Hicri: 1440, Miladi: 2017 (Şeddeli)
Böylece ikisi, İKİ (DENİZ)İN BİRLEŞTİĞİ YERE ULAŞINCA balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu. (Kehf Suresi, 61)

Ebced: Hicri: 1405; Miladi: 1984
DEDİ Kİ: RABBİMİN BENİ KENDİSİNDE SAĞLAM BİR İKTİDARLA YERLEŞİK KILDIĞI (GÜÇ NİMET VE İMKAN) DAHA HAYIRLIDIR. Madem öyle bana (insani) güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. (Kehf Suresi, 95)

Ebced: Hicri: 1409,  Miladi: 1987 (Şeddesiz)
Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.(Tevbe Suresi, 32)

Ebced: Hicri: 1423, Miladi: 2002
Yoksa onlar: "Allah'a karşı yalan düzüp-uydurdu" mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir. (Şura Suresi, 24)

Ebced: Miladi: 2014
Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. (Saff Suresi, 6)

Ebced: Miladi: 2011
HİÇ ŞÜPHESİZ O KIYAMET SAATİ İÇİN BİR İLİMDİR. ÖYLEYSE ONDAN YANA HİÇ BİR KUŞKUYA KAPILMAYIN ve bana uyun. Dosdoğru olan yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

Ebced: Miladi: 2026
Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)

Ebced: Hicri: 1400, Miladi: 1979
Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır. (Araf Suresi, 181)

Ebced: Miladi: 1987
Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere, bir akış içinde yerini alanlara... (Tekvir Suresi, 15-16)

Ebced: Hicri:1459, Miladi: 2036
(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 15)

Ebced: Miladi: 1993
Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. (Araf Suresi, 157)

Ebced: Miladi: 2025
İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, şüphesiz, o (size va'dedilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız kadar, elbette kesin bir gerçektir. (Zariyat Suresi, 23)

Ebced: Hicri:1459, Miladi: 2036
Allah adına gerektiği gibi cehd edin (çaba harcayın). O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi) (1). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur'an'da) da sizi "müslümanlar" olarak isimlendirdi (2); elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye (3). Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı. (Hac Suresi, 78)

Ebced (1): Miladi: 1911
Ebced (2): Miladi: 2034
Ebced (3): Miladi: 2026
Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim." (Yunus Suresi, 20)

Ebced: 2002 (şeddesiz)
Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır." (Cin Suresi, 24)

Ebced: Miladi: 1995 (şeddeli ve tenvinli)
Onları rahmetimize soktuk, şüphesiz onlar salih kimselerdi. (Enbiya Suresi, 86)

Ebced: Miladi: 2066
(Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya, Kitabı kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. (Meryem Suresi, 12)

Ebced: Miladi: 2067
CEHD, HOŞUNUZA GİTMEDİĞİ HALDE ÜZERİNİZE YAZILDI (FARZ KILINDI). OLUR Kİ HOŞUNUZA GİTMEYEN BİR ŞEY, SİZİN İÇİN HAYIRLIDIR VE OLUR Kİ, SEVDİĞİNİZ ŞEY DE SİZİN İÇİN BİR ŞERDİR. ALLAH BİLİR DE SİZ BİLMEZSİNİZ. (Bakara Suresi, 216)

Ebced: 1960-1961-2010-2050
(İslam ahlakının hakimiyetinin had safhaya ulaştığı ve kemale erdiği tarih olarak belirtiliyor)
ŞÜPHESİZ, BİZ SANA APAÇIK BİR FETİH VERDİK. (Fetih Suresi,1)

Ebced: Hicri: 1331 Miladi: 1913
(Çanakkale Zaferi)
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir (1): Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Ebced (1): Miladi: 2019 (şeddeli)
DERKEN, KATIMIZDAN KENDİSİNE BİR RAHMET VERDİĞİMİZ VE TARAFIMIZDAN KENDİSİNE BİR İLİM ÖĞRETTİĞİMİZ KULLARIMIZDAN BİR KULU BULDULAR. (Kehf Suresi, 65)

Ebced: Hicri: 1430-1431, Miladi: 2009-2010
BİZ YALNIZCA SANA İBADET EDER YALNIZCA SEN'DEN YARDIM DİLERİZ. BİZİ DOĞRU YOLA İLET. (Fatiha Suresi, 5-6)

Miladi: 2019
Fatiha Suresi'nin 5. ve 6. ayetlerinin ebced toplamı Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan 2019 yılını vermektedir.
ŞEHRİN EN UZAK YERİNDEN BİR ADAM KOŞARAK GELDİ: "EY KAVMİM, ELÇİLERE UYUN" DEDİ. (Yasin Suresi, 20)

Hicri: 1458
Miladi: 2036
Yasin Suresi'nin 20. ayetinde geçen '... ey kavmim, elçilere uyun'... ifadesinin ebcedi 2036 yılını vermektedir.
"ANDOLSUN, BİZ ONLARI BİR İLİM ÜZERE ALEMLERE ÜSTÜN KILDIK. (Duhan Suresi, 32)

Hicri: 1431
Miladi: 2010
Duhan Suresi, 32. ayetinin ebcedi 2011 yılını, aynı ayette geçen 'Andolsun... biz onları seçtik (üstün kıldık)'ifadesinin ebcedi ise 2010 yılını vermektedir.
ELBETTE RABBİN SANA VERECEK, BÖYLECE SEN HOŞNUT KALACAKSIN.  (Duha Suresi, 5)

Hicri: 1410
Miladi: 1990
Duha Suresi'nin 5. ayetinin ebcedi Hz. Mehdi (as)'a ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret etmektedir.


ŞÜPHESİZ SİZE, ÜZERİNİZE ŞAHİD OLACAK BİR ELÇİ GÖNDERDİK; Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi. (Duhan Suresi, 32)

Hicri: 1423
Miladi: 2001

Müzzemmil Suresi'nin, 15. ayetinde geçen 'Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik; ...'ifadesi 2001 yılına işaret etmektedir.

1 yorum:

  1. Nur Suresi Mehdiden bahsetmez böylemi tefsir ediyorsunuz. Burada sapkınlığa düşmüş kavimlere peygamber gönderilmesinden bahseder. Kur'an da geçen geçmiş zaman ile gelecek zaman kiplerini karıştırmayın?!!!. Duha Suresi de öyle peygamberden bahseder. Müzzemmil Sureside peygamberi işaret eder. algoritmik ifade nedir? Müzlümanın Kur'an dan anladığını ve düşünmeyi başka tarafa çekme kafa karıştırmadır.

    YanıtlaSil