26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as)'ın üstün ahlakı ve manevi üstünlükleri
HZ. MEHDİ (AS)'IN AHLAKI PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E BENZER
Hz. Mehdi (as) Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber (sav)'e benzer. 
(Kıyamet Alametleri,  Berzenci, s.163)
Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım (Hz.Mehdi (as)) çıkacak. 
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)
Peygamberimiz (sav)'in üstün ahlakı Kuran'da şöyle haber verilmiştir:
Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. (Kalem Suresi, 4)
HZ. DAVUD (AS)'IN SAKINMASINA, HZ. EYÜP (AS)'IN SABRINA SAHİP OLAN HZ. MEHDİ (AS)'IN AHLAKI PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN AHLAKIDIR
İMAM MEHDİ (HZ. MEHDİ) (AS)'IN AHLAKI ALLAH'IN RESULÜ (SAV)'İN AHLAKIDIR. Herşeye Kadir olan Allah, Allah'ın elçisinin ahlakını "Üstün ahlak" olarak işaret etmiştir. (Kalem Suresi, 4.Ayet; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 84; İküd'dürer, Sayfa. 31; A'laam al-Waraa, Sayfa 291; Muntakhab al-Asar, Sayfa 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan'dan aktarıyor.)
İmam Mehdi Hz. Mehdi (as), DAVUD PEYGAMBER (AS)'IN SAKINMASINA ve EYÜP PEYGAMBER (AS)'IN SABRINA sahiptir.(Kefaayah al-Asar, Sayfa 43)
HZ. MEHDİ (AS) DÜNYANIN EN ÜSTÜN AHLAKLI İNSANI OLACAKTIR
İmam Mehdi (as) tüm insanların EN SAKİN, EN SAKINAN, EN DİNDAR, EN CÖMERT, EN CESUR VE EN SADAKATLİSİDİR.(Ehqaaq al-Haqq, cilt 13, Sayfa 367)
İmam Mehdi (as) TÜM GÜNAHLARDAN, KUSURLARDAN, MURDARLIKTAN VE HATADAN ARI VE PAKLANMIŞTIR.(Bihar-ül Envar, cilt 53, sayfa 187)
HZ. MEHDİ (AS)'IN AHLAKININ İNANANLARA ÖRNEK OLMASI
İlahi feyz ona (Hz. Mehdi (as)'a) ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. (Allah'tan alır.) (Konavi Risalet-ül Mehdi, s. 161 B)
Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)'in de samimi olarak iman edenler için en güzel örnek olduğu bildirilmiştir:
Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21)
ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I BİR GECEDE ISLAH EDECEKTİR
El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt'tendir. Allah onu bir gecede ıslah eder (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır). 
(Sünen-i İbni Mace Kitabü-l 'fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34, s. 348)
İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır:
... Bir gecede Hz. Mehdi (as)'ın ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin vermesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber (sav)'e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi (as)'a da verilmiştir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimiz (sav)'e şöyle demiştir: "Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu (kitabı) kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin." Hz. Mehdi (as), dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir.
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)
Bediüzzaman Said Nursi de, Hz. Mehdi (as)'dan şu şekilde bahsetmektedir:
Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD (içtihad eden büyük İslam alimi), hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), HEM HAKİM, HEM MEHDİ, HEM MÜRŞİD (doğru yolu gösteren kişi), HEM KUTB-U AZAM (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi) olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da, Ehl-i Beyt-i Nebeviden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacaktır... 
(Mektubat, 411-412)
ALLAH, HZ. MEHDİ (AS)'A BİR GÜNDE ÇOK BÜYÜK BİR NİMET VE GÜÇ VERİR
İmam Muhammed Taki (as) Abdulazim Haseni'ye şöyle buyurdu: "Kâim, vaat edilmiş Hz. Mehdi (as)'dır. Gaybeti zamanında onu beklemek, zuhur edince de ona itaat etmek gerekir... Muhammed (sav)'i Peygamber seçen Allah'a andolsun ki eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa, Allah Hz. Mehdi (as) zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır, ONUN (Hz. Mehdi (as)'ın) İKTİDARINI MUSA (AS)'IN İKTİDARI GİBİ BİR GÜNDE DÜZELTİR. Musa (as) eşi için biraz ateş almaya gitti. Ama risalet ve peygamberlik makamıyla geri döndü." (İmam Muhammed Taki) (Bihar-ul Envar, c.51, s.156; Isbat-ül Hüdat, c.6, s.420) (İmamdan, ayrıca bu hususta beş hadis nakledilmiştir.)
HZ. MEHDİ (AS), CENNET EHLİNİN SEYİTLERİNDENDİR (EFENDİLERİNDENDİR)
Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes'den tahric ettiler. Ben Resulullah (sav)'den duydum. Şöyle buyurdu: "BİZ ABDÜLMUTTALİP'İN EVLADINDAN YEDİ KİŞİ, CENNETİN EFENDİLERİYİZ. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve MEHDİ."(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 19)
HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARI AYDINLATACAKBİR GÜNEŞ GİBİDİR
Bulutlar güneşin yüzünü örttüğü zaman insanlar güneşten nasıl yararlanıyorlarsa ondan da (Hz. Mehdi (as)'dan) öyle yararlanırlar. (Yenabiu'ly-Mevedde, s. 477)
Hz. Mehdi (as) Allah'ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu, Hz. Mehdi (as) olduğunun bilinmediği zamanlarda bile ilmi, samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah'a olan derin bağlılığı ile insanları aydınlatacak, onların kalplerini Allah'a ve Kuran ahlakına ısındıracaktır.
HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'I DÜNYADAKİ HERŞEYDEN ÇOK SEVECEK VE ALLAH'TAN DERİN BİR SAYGIYLA KORKACAKTIR
HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'IN KARŞISINDA, ALLAH'IN AZAMETİ KARŞISINDA HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hz. Mehdi (as), ALLAH'IN CELALİ KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu hâli, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, Celâl ve Cemâlini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hâli) VE HUŞU EDENDİR. Allah ve yüceliği O'nun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. (El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)
Hz. Mehdi, (as) gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. (Nuaym b. Hammad, vr 91a)
Hz. Mehdi (as) adildir, kutlu ve tertemiz. HAKKIN BİR ZERRESİNDEN DAHİ GEÇMEZ O (Hz. Mehdi (as)). ALLAH, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ELİYLE İSLAM DİNİNİ AZİZ EDECEKTİR... Hz. Mehdi (as) HER AN ALLAH KORKUSUNU KALBİNDE TAŞIMAKTADIR. Ve Allah'ın Katında sahip olduğu takarruk (yakınlık) makamından dolayı da gururlanmaz. (El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)
(Hz. Mehdi (as)) Allah'a karşı son derece boyun eğicidir.
(Kıyamet Alametleri, s. 163)
HZ. MEHDÎ SON DERECE TAKVÂ SAHİBİDİR. "ALLAH'TAN ÇOK KORKAN BİRİSİDİR. KARTAL CİNSİNDEN NESİR KUŞUNUN KANATLARIYLA TİTREDİĞİ GİBİ ALLAH'TAN KORKAR."
(Kitabü'l-Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman,, s. 53)
Naim b. Hammad, Kab'dan tahric etti. Buyurdu:
MEHDİ, GERGES KUŞUNUN KANADI İLE TİTREMESİ GİBİ, ALLAH'DAN ÇOK KORKAN KİMSEDİR.
(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri Ali bin Hüsameddin El Muttaki, s. 23)
HZ. MEHDİ (AS)'IN BULUNDUĞU EVDE, ALLAH'IN İSMİ ÇOK ANILACAKTIR
Mufazzal'dan, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam'dan duydum ki şöyle buyurdu: "BU EMRİN SAHİBİNİN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) BİR EVİ VARDIR Kİ O EVE "HAMD EVİ" DERLER."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)
Hz. Mehdi (as)'ın evi Allah'a çok hamd edilen, ibadet edilen, Allah'ın rızasının gözetildiği ve Kuran ahlakının titizlikle yaşandığı bir yerdir.
ÇOK MERHAMETLİ OLMASI
Tavus: ... HZ. MEHDİ (AS), ACİZLERE KARŞI ÇOK MERHAMETLİDİR. (El-Havi, c. 2, s. 150)
Hz. Mehdi (as), o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
... Yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi (as)'ın alametlerindendir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
... Mazlumlara karşı da çok merhametli olmasıdır. (Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
Mahmud b. Vahib Kızoğlu Bağdadi-i Hanefi: "Cevheret-ul Kelam" adlı kitapta şöyle yazar: O (HZ. MEHDİ (AS)) SICAK KANLI VE GÜZEL BİR GENÇTİR...
(Cevheret-ul Kelam, s. 157)
Hz. Mehdi (as)'ın önemli bir özelliği de aşağıdaki hadiste bildirildiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması, onların rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişimi teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır.
İmam Mehdi (as) büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİNE KARŞI ÇOK YUMUŞAKTIR. (Muntakhab al-Asar, Sayfa 311)
MÜSLÜMANLARI KORUMA HİSSİNİN GÜÇLÜ OLMASI
Hz. Mehdi (as)'ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir.
İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)
ZALİME KARŞI HAKKI MÜDAFAA ETMESİ
Hz. Mehdi (as) zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir.
(En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal )
KİMSEYE TENEZZÜL ETMEMESİ
O, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen (Allah'tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan) bir adamdır.   (Suyuti, el-havi, 2/24)
İHTİYAÇLARINI İNSANLARA BİLDİRMEZ
Hz. Hüseyin (ra) soruldu:
"İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi: "... İnsanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi  "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
İNSANLARA İHSANDA BULUNMASI
Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde, Mehdi (as)denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
O, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)
ÇOK CÖMERT OLMASI
"Tavus: ... HZ. MEHDİ (AS), MAL İNFAK ETMEKTE ÇOK CÖMERTTİR."(El-Havi, c. 2, s. 150)
Ahir zamanda bir halife olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
Emirlerinizden bir emir olacak ki, malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde, "Al" der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
HZ. MEHDİ (AS) ÇOK SEVGİ DOLU VE SEVECEN OLACAKTIR
Hz. Mehdi (as) sevgisiyle, şefkatiyle, sevecenliğiye tüm insanların kendisinden razı oldukları, çok sevdikleri, gönülden bağlandıkları bir insan olacaktır. Hz. Mehdi (as) döneminde sevgi, merhamet, şefkat o kadar yoğun olacak, güzellikler o kadar artacak, zenginlik o kadar çoğalacak, adalet, barış ve sukunet o kadar yaygınlaşacaktır ki, "Onun zamanında, büyükler "Keşke ben küçük olsaydım", küçükler de "Keşke ben büyük olsaydım" diyeceklerdir."1 Hz. Mehdi (as)'ın dönemi, Hz. Mehdi (as) sevgisi, merhameti, güzel ahlakı ve derin imanının vesilesiyle, "iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapıldığı"2 bir dönem olacaktır.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın çok şefkatli ve sevgi dolu olacağı, tüm insanların onun etrafında sevgiyle ve coşkuyla toplanacakları, sadece insanların değil denizlerdeki balıkların, gökteki kuşların dahi ondan razı olacağı, tüm insanlık için sevinç kaynağı olacağı anlatılmaktadır.
HZ. MEHDİ (AS) O KADAR MERHAMETLİ OLACAKTIR Kİ, zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
Hz. Mehdi (as)'ın hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki, rivayetlerden ONUN İDARESİNDEN SADECE İNSANLARIN DEĞİL, BÜTÜN YER VE GÖK EHLİNİN MEMNUN OLACAĞI BELİRTİLİR. (İs'afür-Ragıbin, s. 146; el-Havi, 2:66, 67)
(HZ. MEHDİ (AS)'IN) ÇIKIŞI SADECE EHLİ İMAN İÇİN DEĞİL, YER VE GÖK EHLİ İÇİN DAHİ SEVİNÇ KAYNAĞI OLUR. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. (Kıyamet Alametleri, s. 162, 163)
Herkes onun (Hz. Mehdi (as)'ın) çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasına merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak, neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. (Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, Nashr Almas Yayınları, s. 257 )
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın insanlara karşı sevgi ve şefkatine dikkat çekilmiştir. Hz. Mehdi (as) herkese sevgi ve merhametle yaklaşacak, onun yanında tüm insanlar huzur ve sükun bulacaklardır. Ayrıca hadiste Hz. Mehdi (as)'ın müjdeci olmasına da değinilmektedir. Hz. Mehdi (as) geldiği dönemde, halkı içinde bulundukları zor durumdan Kuran'ın nuru ile çıkaracak, sıkıntıya düşmüş olan insanları müjdeleri ile neşelendirecektir.
İNSANLAR BALARILARININ BEYLERİ ETRAFINDA TOPLANMASI GİBİ, HZ. MEHDİ (AS)'IN ETRAFINDA TOPLANIRLAR. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, O adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya, adeta Asr-ı Saadet devrine geri döner. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
(Hz. Mehdi (as)) Peygamberin (sav) yolundan gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır... Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. BÖYLECE YER VE GÖK SAKİNLERİ ONDAN RAZI OLDUKLARI GİBİ, HAVADAKİ KUŞLAR, ORMANDAKİ YIRTICI HAYVANLAR, DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE MEMNUNLUK DUYACAKLAR.(Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 163)
ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ZAMANINDA KURTLA KOYUN BİRARADA OYNAYACAK, YILANLAR ÇOCUKLARA BİR ZARAR VERMEYECEKTİR. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Hz. Mehdi (as)'ın sevgisi, şefkati ve merhameti insanların da birbirlerine sevgi duymalarına, sevecen olmalarına, şefkatli ve merhametli davranmalarına vesile olacaktır. Bu durum şu şekilde bildirilmektedir: 
Hz. Mehdi (as) zamanında Asr-ı Saadette olduğu gibi KÜLLENMİŞ DUYGULAR BİR BİR TOMURCUKLANACAK, ÇİÇEK AÇACAKLARDIR.(el-Havi l'il-Fetava, s. 67, 68; Rahbavi, Kıyamet Alametleri, s. 162, 163)
(HZ. MEHDİ (AS)) ALLAH'IN İZNİYLE TAŞ GİBİ KALPLERİ YUMUŞATABİLECEK, KÖMÜR GİBİ RUHLARI ELMASLAŞTIRABİLECEK, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek... (El-Kavlü'l-Muhtasır, s. 24; Şaban Döğen Mehdi ve Deccal, s. 194-195)
Bu hadislerle, Hz. Mehdi (as) öncesinde insanların sevgiden, merhametten uzak olacakları, bazı kimselerin kalplerinin katılaşacağı, bazı kimselerin derinlikten mahrum olacakları, ruh güzelliklerinin azalacağı, ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla birlikte insan ruhundaki sevgi, merhamet, şefkat, sevecenlik gibi tüm güzelliklerin yeniden hayat bulacağı haber verilmektedir.
HZ. MEHDİ (AS) ÇOK CESUR OLACAK, CESARET, METANET, SADAKAT VE TESANÜT SIFATLARINA SAHİP OLACAKTIR
Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-i Beytime (soyuma) mensup birisi (Hz.Mehdi (as)) sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13)
Hz. Mehdi (as) işi sıkı tutacak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 175)
İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Mehdi (as)hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)
Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)
"Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver." İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "... (HZ. MEHDİ (AS)) ÖLÜM GELDİĞİNDE KORKMAYACAKTIR; imanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez; SAVAŞÇILAR ONA KARŞI MÜCADELE VERDİKLERİNDE TEREDDÜT ETMEZ... CÖMERTTİR VE GÖZÜ PEKTİR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)
Allah Kuran'da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlakı ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm inkarlarına, alaylarına, tuzaklarına ve saldırılarına en güzel şekilde karşılık vermişler ve her zaman Allah'ın yardımıyla galip gelmişlerdir.
Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. (Hicr Suresi, 94)
HZ. MEHDİ (AS), GÜÇLÜ İMANI, HEYBETİ, VAKARI, SOYLU TAVIRLARI VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN ONUN HAKKINDA YAPTIĞI TARİFLERLE TANINACAKTIR
Hz. Mehdi (as), imanı, asaleti, heybeti, vakarı, soylu tavırları, güzel ahlakı, hiç kimseden hediye almaması aksine hediyeyi dağıtan olması, tüm insanlara İslam ahlakını hiçbir ücret istemeden tebliğ etmesi, yaptığı hizmetlerden hiçbir şekilde karşılık beklememesi ve her tavrıyla İslam'a faydalı olmasıyla tanınacaktır. Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)'in onun hakkında bildirdiği bu faziletlerini her yerde konuşacaklar ve bu da Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasında ayrı bir delil oluşturacaktır.
Ebu'l Carud der ki:
İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'a: "... İMAM (HZ. MEHDİ (AS)) NE İLE TANINIR?" diye arzedince şöyle buyurdu:
"HİDAYET VE HEYBETİ İLE VE ALİ MUHAMMED'İN, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) FAZİLETLERİNİ İKRARI İLE."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 284)
Haris bin Muğayre-i Nasrı der ki, İmam Caferi Sadık aleyhisselam'a, "İMAM (HZ. MEHDİ (as)) NE İLE TANINIR?" diye arzedince şöyle buyurdu:
"HEYBET VE VAKAR İLE. BAŞKA NE İLE TANINIR? AYRICA HELAL VE HARAM İLE, HALKIN ONA OLAN İHTİYACI İLE VE ONUN HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMASINDAN TANINIR..."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)
Haris bin Muğayre-i Nasrı der ki: İmam caferi sadık aleyhisselam'a "İmam (Hz. Mehdi (as)) ne ile tanınır?" diye arzedince şöyle buyurdu:
"HEYBET VE VAKAR İLE."
"Başka ne ile tanınır?"
"Ayrıca helal ve haram ile, HALKIN ONA OLAN İHTİYACI İLE VE ONUN HİÇKİMSEYE MUHTAÇ OLMAMASINDAN tanınır, onun yanında Resulullah (sav)'ın silahı (kılıcı) bulunur."

Ebu'l carud der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'a: Ehli Beyt'ten olan herhangi bir kaim imamdan sonra gelecek olan imam (Hz. Mehdi (as)) ne ile tanınır? diye arzedince şöyle buyurdu:
"HİDAYET VE HEYBETİ İLE ve Ali Muhammed'in onun faziletlerini ikrarı ile..."
(http://www.al-shia.org/html/tur/books/book1/021.htm#link20)
HZ. MEHDİ (AS)'IN AMELİNDE AYIP VE ZULÜM OLMAMASI
Ben Hz. Mehdi (as)'ı, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: "Hz. Mehdi (as)'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır." 
(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)
HELALLERİ VE HARAMLARI BİLİR
Hz. Hüseyin (ra)'a soruldu:
"İmam Hz. Mehdi (as) hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi: "Gönül rahatlığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi  "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
HZ. MEHDİ (AS) ZAMANIN EN HAYIRLISI OLACAKTIR
Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın.. O Hz. Mehdi (as)'dır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)
Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi (Hz. Mehdi (as)) olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
Hz. Mehdi (as) (zamanındaki) insanların en hayırlısıdır.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)
HZ. MEHDİ (AS)'IN HİKMETİ, BASİRETİ, FERASETİ VE ANLAYIŞI ÇOK GÜÇLÜ OLACAKTIR
Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın Allah'ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir:
O, kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Hz. Mehdi (as) denilmiştir. 
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)
Muhyiddin Arabi Hz. Mehdi (as)'ın bazı özelliklerini saymaktadır. Aşağıdaki izahında Hz. Mehdi (as)'ın dikkat çeken başlıca 9 özelliğine yer vermektedir:
1. Basiret sahibi olması
2. Kutsal kitabı anlaması
3. Ayetlerin manasını bilmesi
4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması
6. Varlıkların sınıflarını bilmesi
7. İşlerin girift taraflarını bilmesi
Çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yanılmaz. Hz. Mehdi (as) kıyas ilmini onunla hükmetmek için değil, ondan kaçınmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak. Yani Hz. Muhammed (sav)'in getirdiği şeriat üzere hükmedecek. Bu sebepledir ki Peygamberimiz (sav) onu vasfederken "Benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek" demiştir. Bundan anlıyoruz ki, Hz. Mehdi (as), şeriat sahibi değil, şeriata uyandır.
8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması
Çünkü onların her türlü işlerini görmek için Allah onu diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davranış ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halkın menfaatine olmalıdır... Halkın yararına aykırı şeylerle uğraşıp, onların işlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer insanlar arasında fark kalmamıştır.
9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. (Kıyamet Alametleri, s. 189)
Hz. Mehdi (as)'ın feraseti, basireti ve anlayışı çok güçlü olacaktır. Birçok konuyu Allah'ın ilhamı ile hissedecektir.
İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: "HZ. MEHDİ (AS), HER KAVMİN İŞLERİNİN İÇYÜZÜNDEN (sakladıkları şeyden) HABER VERİR VE DOSTUNU DÜŞMANINDAN FERASETLE AYIRIR."(Sırat'ul-Mustakifm, c. 2, s. 254)
ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'A EN DOĞRU HÜKMÜ İLHAM EDECEKTİR
... Hz. Mehdi (AS), DAVUD (AS) VE ÂL-İ DAVUD HÜKMÜYLE HÜKMEDECEK ve kimseden şahit ve delil istemeyecek. Şeyh Müfid şöyle diyor: "Kâim-i Âl-i Muhammed (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM ETTİĞİNDE AYNI HZ. DAVUD (AS) GİBİ, YANİ BATIN HASEBİYLE (BATIN BİLGİSİYLE) HÜKMEDECEK, şahide gerek duymadan hükmedecek. ALLAH HÜKMÜ O'NA İLHAM EDECEK VE O DA İLAHİ İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK.(İrşad (Şeyh Müfid), s: 365-366)
ONUN (HZ. MEHDİ AS) ZAMANINDA KİMSEYE KÖTÜLÜK EDİLMEZ.(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)
HZ. MEHDİ (AS)'IN ÜZERİNDE, ALLAH'IN ''HADİ''; ''HİDAYET VEREN'' İSMİNİN BEREKETİ OLACAKTIR
Di'bel meşhur şiirlerini İmam Rıza'nın (as) yanında okuduktan sonra şöyle dedi:
"Hz. Mehdi (as) mutlaka kıyam edecek: Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek" (Yani İmamın kıyamı kesindir.) O, Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir." (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s. 197)
Allah'ın "Hadi" yani "Hidayet veren, Doğru yola ulaştıran" ismi, Hz. Mehdi (as)'da da tecelli etmektedir. "Hz. Mehdi" ismi de, "hidayete ulaştıran" anlamındadır. Hz. Mehdi (as), Allah'ın izniyle dünyanın dört bir köşesindeki tüm insanların Allah'a iman etmelerine ve İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır.
HZ. MEHDİ (AS)'IN BİTKİLERİ VE HAYVANLARI SEVMESİ
Hz. Mehdi (as), kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Hz. Mehdi (as) bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 67)
Bu hadis-i şeriflerde, Hz. Mehdi (as)'ın bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceğine işaret edilmektedir. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle bildirilmektedir:
Hz. Mehdi (as) uçan bir kuşa işaret ettiğinde, kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Bu hadisle de Hz. Mehdi (as)'ın hayvanlarla ilgileneceği, hayvanların da kendisini seveceğine işaret edilmektedir. Nitekim bir diğer hadiste, "yer ve gök ehlinin Hz. Mehdi (as)'ı sevdiği", "kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı oldukları" bildirilmektedir:
Onun hilafetinden (manevi liderliğinden) yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)
HZ. MEHDİ (AS)'IN HAYVANLARA KARŞI SEVGİSİ OLACAK VE ONLARIN HALİNİ ANLAYACAKTIR
O (HZ. MEHDİ (AS)), DOĞRULANMIŞ, KUŞ VE BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİNİ BİLEN BİRİDİR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)
Hz. Mehdi (as)'ın, hayvanlara karşı sevgisi ve şefkati çok güçlü olacak; onların halini, ihtiyaçlarını çok iyi anlayacaktır. Onun döneminde, yeryüzündeki tüm varlıklar gibi yerdeki ve gökteki tüm hayvanlar da Hz. Mehdi (as)'a karşı çok büyük bir sevgi duyacak; hepsi ondan razı olacaklardır:
Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin... ONDAN YER VE GÖK EHLİ RAZIDIR... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)
ONUN (Hz. Mehdi (as)'ın) HİLAFETİNDEN (manevi liderliğinden) YER VE GÖK EHLİ, HATTA HAVADAKİ KUŞLAR BİLE RAZI OLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)
... O ZAMAN (Hz. Mehdi (as) döneminde), YER VE GÖK EHLİ, BÜTÜN YABANİ HAYVANLAR, KUŞLAR, HATTA DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE ONUN HİLAFETİYLE (manevi liderliğiyle) SEVİNECEKLERDİR...
HZ. MEHDİ (AS)'IN HİÇ MALI MÜLKÜ OLMAYACAKTIR
O (Hz. Mehdi (as)) DÜNYAYA GÖNÜL BAĞLAMAZ VE (BUNUN İÇİN DE) TAŞ ÜSTÜNE TAŞ YIĞMAZ. 
(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)
HZ. MEHDİ (AS), İNSANLAR ARASINDA İLMİ EN ÇOK OLANIDIR VE İNSANLAR İÇİN EN İYİ DOSTTUR
Sonra Hz. Mehdi (as)'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki: "İÇİNİZDEKİ EN GENİŞ SIĞINAKTIR, İÇİNİZDE İLMİ EN ÇOK OLANDIR VE DOSTLARINI, SEVDİKLERİNİ EN FAZLA ARAYIP SORANDIR. Allah'ım! Onun zuhurunu, hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla! Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) VE ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR VE HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇME. Âh - ve eliyle göğsünü göstererek - onu ne de çok görmek isterdim." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)
HZ. MEHDİ (AS)'IN ÜSLUBU VE TAVRI ÇOK SAMİMİ OLACAK
Hz. Mehdi (as)'ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelten türden olacak. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine, tatminkarlığa ve güvenliğe geri dönecekler. (İkdud Durar, sayfa.156, Bihar- ül Envar, Cilt 53, s. 36 ve 280)
Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını anlatırken son derece samimi bir yöntem kullanacağı anlatılmıştır. Allah Hz. Mehdi (as)'ın samimiyetini de vesile ederek "Hadi" sıfatıyla tecelli edecek ve insanları hidayete erdirecektir. Hz. Mehdi (as)'ın devrinde insanlar halis bir kalple Allah'a iman edecekler ve imanı zayıflamış kişilerin de yeniden imanları güçlenecektir. Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını anlatım şeklindeki samimiyetin özellikle dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de, Hz. Mehdi (as)'ın yaşadığı dönemde insanların genel olarak samimiyetten uzak bir tavır içinde olmalarıdır. Hadiste ayrıca iman eden kişilerin kalplerinin tatmin olacağına ve güvenlik ortamının oluşacağına da dikkat çekilmiştir.
HZ. MEHDİ (AS)'IN, İŞLERİ ÇOK HIZLI HALLETMESİ
Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)
Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir. Hz. Mehdi (as) insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözümü bulacak ve uygulayacaktır.
HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'IN İLHAMIYLA İNSANLARI ÇOK İYİ TANIYACAKTIR; ALDIĞI KARARLARDA ŞAHİT GEREKMEYECEKTİR
İmam Mehdi (as) İLAHİ BİLGİYE UYGUN OLARAK hükmedecektir. İnsanları KENDİ GERÇEKLERİYLE VE KENDİ İÇ HALLERİYLE tanıyacaktır. Davud Peygamber (as) ve Süleyman Peygamber (as)'ın kararları gibi ONUN HÜKÜMLERİNE DE ŞAHİT GEREKMEYECEKTİR. (Bihar-ül Envar, Cilt 18, Sayfa 341; Cilt 52, Sayfa 325; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 6, 83-84 ve 145)
Hadiste, Allah'ın doğru kararları Hz. Mehdi (as)'ın kalbine ilham edeceğine işaret edilmektedir. Hz. Davud (as)'ın ve Hz. Süleyman (as)'ın adil hükümleri gibi Hz. Mehdi (as)'ın de tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hz. Mehdi (as)'ın delile veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hz. Mehdi (as)'a Allah tarafından hissettirileceğine hadiste işaret edilmiştir.
HZ. MEHDİ (AS) ÜSTÜN FERASET SAHİBİ OLACAK VE ALLAH'IN DİLEMESİYLE GAYBİ İLİMLERE VAKIF OLACAKTIR
İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: "Hz. Mehdi (as), her kavmin işlerinin içyüzünden (sakladıkları şeyden) haber verir ve dostunu düşmanından ferasetle tanır." (Sırat'ul-Mustakim, c. 2, s. 254)
CENAB-I ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I HİKMETİYLE,İLMİYLE, HİDAYETİYLE YÖNLENDİRECEKTİR
Allah-u Teala'nın Hz. Mehdi (as)'a nasıl yardım edeceğini İmam Rıza (as) şöyle açıklamıştır:
Allah Hz. Mehdi (as)'a kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çesmesi kılacak, ona daima ilmini ilham edecektir.
Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak, sahih yol göstericilikte ve hakikatları beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir: (Allah'ın dilemesiyle) hatadan masumdur. Daima Allah'ın yol göstericilik, tevfik ve teyitlerine mazhardır. Hata ve sürçmelerden emandadır. Kullarına hüccet ve şahid olması için onu bu makama Allah seçmiştir. Allah bu İlahi ihsanını istediğine verir ve Allah büyük ihsan sahibidir. (Usul-u Kafi, c. 1, s. 390)
HZ. MEHDİ (AS) ''HİÇ KİMSEDE OLMAYAN İLİMLERİN'' SAHİBİ OLACAKTIR
"(Hz. Mehdi (as)'ın) Onun fıkıh bilgisi ON ALİMİNKİNE BEDELDİR." (Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten)
İmam Sadık (as) şöyle buyurdular:
"İLİM YİRMİ YEDİ KISMA AYRILMIŞTIR. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece İKİ KISMINI elde edebilmiştir. Kaim'imiz(HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDİNCE DİĞER YİRMİ BEŞ KISMI DA ORTAYA ÇIKACAK ve insanlar arasında yayılacaktır." (Bihar, c. 52, s. 336)
... HZ. MEHDİ (AS)'IN İLİM VE HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR. Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedî (sav) ahlaktır. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)
Allah, insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah'ın, ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hz. Mehdi (as) da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hz. Mehdi (as) Allah'ın lütfetmesiyle, çok üstün ilimlere sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin, klasik kültürel bilgilerden ziyade, hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır.
Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle, insanlar Hz. Mehdi (as)'a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda, benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları, hiç göremedileri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hz. Mehdi (as) vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır.
HZ. MEHDİ (AS)'IN CİFR (EBCED) İLMİNİ BİLMESİ
Hz. Mehdi (as)'ın vehbi ilme ait bir başka özelliği de ebced hesabını ve ona ait sırları bilmesidir. Taşköprülüzade Ahmet Efendi "Mevzuatu'l-Ulum" isimli eserinde (c.11/ s. 246) Hz. Mehdi (as)'ın cifr ilmine vakıf olacağını kaydetmiştir:
Bazıları dediler ki, bu kitabı kemal-i vukuf ahir zamanda hurucu muntazar Hz. Mehdi (as)'ın hurucuna mevkuftur ki, onlar cifr ilmine vakıf ve sırlarına arif olurlar. Kitab-ı enbiyayı salifeden dahi bu ilim varid olmuştur. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 252)
HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'TAN BİR NİMET OLARAK LEDÜN İLMİ GİBİ GİZLİ İLİMLERLE DONATILACAKTIR
Ka'b: "Kıyam edecek olanın Hz. Mehdi (as) olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet edilmesi sebebiyledir." der. (Kitab-ul Havi li'l Fetava, c. 2, s. 148)
HZ. MEHDİ (AS) OLAĞANÜSTÜ OLAN BİR ŞEYİ FARK EDECEKTİR
Resulullah (sav) buyurdu: "Mehdi, bizden Ehli Beyt'tendir. ALLAH ONU (HZ. MEHDİ (AS)) BİR GECEDE ISLAH EDER (OLGUNLAŞTIRIR)."
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.19)
"O (HZ. MEHDİ (AS)), KİMSENİN BİLEMEDİĞİ GİZLİ BİR GÜCÜN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN kendisine Mehdi denilmiştir." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 19)
Bir rivayette Hz. Mehdi (as)'ın, "BİR GECEDE OLGUNLAŞTIĞI" haber verilmiş, diğer bir rivayette de "özel bir bilgiye sahip olduğu" bildirilmiştir. Bu açıklamalar, haber verilen "o gece içerisinde" Hz. Mehdi (as)'ın "olağanüstü bir bilgiye ulaştığı" İZLENİMİNİ vermektedir. Hz. Mehdi (as)'ın sahip olduğu bu olağanüstü bilgi vesilesiyle daha da olgunlaşacağı, imanının daha da mükemmel hale geleceği anlaşılmaktadır.
Hadiste verilen bu bilgiler Hz. Mehdi (as)'ın bir yönüyle ledün ilmine, bir yönüyle de kimsenin bilmediği özel bir ilme sahip olduğuna işaret etmektedir.
HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'IN İLHAMIYLA, "ALLAH'IN RIZASINA EN UYGUN TAVRI" BİLECEK VE BU ŞEKİLDE HAREKET EDECEKTİR
Dedim ki: "HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'IN RIZASINI NEREDEN BİLECEKTİR?" BUYURDU Kİ: "ALLAH ONUN KALBİNE RAHMETİNİ NAZİL EDECEKTİR." (indirecektir)." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)
HZ. MEHDİ (AS), KİMİN DOST KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU HEMEN ANLAYACAKTIR
"HZ. MEHDİ (AS) HER GRUBUN GİZLİ PLANLARINDAN HABERDAR OLACAK VE PLANLARINI KENDİLERİNE SÖYLEYECEK. HZ. MEHDİ (AS), BAKMASIYLA DOST VE DÜŞMANINI TANIYACAK."(İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)
HZ. MEHDİ (AS) İŞLERİ VE İNSANLARI ÇOK MÜKEMMEL YÖNETMESİYLE TANINACAKTIR
Tavus: "HZ. MEHDİ (AS)'IN ALAMETLERİNDEN BİRİ, İŞ BAŞINA GETİRDİĞİ YETKİLİLERİ SIKI DENETLEMESİDİR..."(El-Havi, c. 2, s. 150)
HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA TÜM İNSANLARIN AKLI AÇILACAK VE İLİMLERİ ARTACAKTIR
Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun ardından ona tabi olan insanlar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hz. Mehdi (as) insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak bu gelişme sonucunda ise insanların Allah'ın ayetlerini anlama güçleri ve anlayışları açılacaktır.
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kaimimiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince elini kulların başının üstüne koyar, böylece akıllarını bir araya toplar gelişimlerini kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki kendileriyle Kaim (Hz. Mehdi (as)) arasında hiç bir örtü/engel kalmaz…" (Yevm'ul-Halas, s. 269)
HZ. MEHDİ (AS)'IN HÜKÜMETİ (manevi liderliği) ZAMANINDA HERKESE İLİM VE HİKMET ÖĞRETECEKLER, öyle ki; kadınlar evlerinde Allah'ın kitabı ve Peygamberin (sav) sünnetiyle hüküm edecekler. (Bihar'ül Envar, c. 52, s. 352)
O dönemde HALK KİTLESİNİN AKLİ GÜCÜ TEMERKÜZ (toplanıp yoğunlaşacak) BULACAK. HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'IN TEYİDİYLE İNSANLARIN AKLINI TEKAMÜLE VARDIRACAK (İlahi terbiye ile kemale vardıracak) VE HERKESTE BİR AYDINLIK MEYDANA GETİRECEKTİR. (Usul-u Kafi, c. 1, Kitab'ül Akl, Hadis: 21)
HZ. MEHDİ (AS)'IN KURAN AHLAKINI ANLATIM ÜSLUBUNDAKİ SAMİMİYET İNSANLARIN ALLAH'A DERİNDEN İMAN ETMELERİNE VESİLE OLACAKTIR
İmam Mehdi (as)'ın DİNİ TEBLİĞ ÜSLUBU ÖYLE OLACAKTIR Kİ İNSANLAR DİNİ KALPLERİNİN DERİNLERİNDEN KABUL EDECEKLER ve ALLAH'A EN BÜYÜK SAMİMİYETLE tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir. (İküd'dürer, Sayfa  156; Bihar-ül Envar, Cilt 53, Sayfa 86; Cilt 52, Sayfa. 36 ve 280)
HZ. MEHDİ (AS)'IN İNSANLARIN BEREKETİNE VESİLE OLMASI
... oraya  (Hz. Mehdi (as)'ın yanına) giden herkes ondan bereket kazanacaktır.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)
HZ. MEHDİ (AS) AKLINA VE İMANINA ÇOK GÜVENİLECEK BİR İNSAN OLACAKTIR, HZ. MEHDİ (AS)'I TANIYAN SAMİMİ İNSANLAR ONA TABİ OLACAKLARDIR
"Ey inananların Efendisi (sav), bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver." İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "... O (HZ. MEHDİ (AS)) EN İYİ SIĞINAKTIR ARANIZDAKİ, EN İYİ BİLEN VE EN NAZİK OLANDIR. Ey Allah'ım, ona sadakat andını ızdıraptan çıkışın vesilesi yap ve ÜMMETİN DAĞILMIŞLIĞINI ONUN ELİYLE BİRLEŞTİR.Size izin verildiğinde bunu yapın ve eğer ona (Hz. Mehdi (as)'a) ulaşacak bir yol bulacak olursanız, ONDAN (HZ. MEHDİ (AS)'DAN) BAŞKA YOL TUTMAYIN." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)
HZ. MEHDİ (AS)'IN BEDENİ VE SESİ ÇOK GÜÇLÜ OLACAK; AYNI ZAMANDA DA SÖZLERİ VE KONUŞMALARIYLA DÜNYA ÇAPINDA ÇOK BÜYÜK ETKİ UYANDIRACAKTIR
Hz. Rıza (as) Rayyan b. Saltı'ın "Sen Sahib-ul Emr misin?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Evet ben de Sahib-ul Emr (emir sahibi)im, ama yeryüzünü adaletle dolduracak olan Sahib-ul Emr ben değilim. Vaadedilmiş Kaim (Hz. Mehdi (as)) ileri yaşlarda, ama genç bir surette zuhur edecektir. O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA DA EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR, DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR. Musa (as)'ın asası ve Süleyman (as)'ın yüzüğü ondadır. ... Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)
HZ. MUSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'IN FAZİLETLERİNİ ÖĞRENİNCE, ''HZ. MEHDİ (AS) OLMAK İÇİN'' ALLAH'A DUA ETMİŞTİR
Salim-ul eşell'dan:
"HZ. MUSA BİN İMRAN, TEVRAT'IN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE ALİ MUHAMMED'İN KAİM'İNE (ALEYHİSSELAM) (HZ. MEHDİ (AS)'A) VERİLEN KUDRET VE FAZİLETLERİ GÖRÜNCE DEDİ Kİ: "RABBİM, BENİ ALİ MUHAMMED'İN KAİM'İ (HZ. MEHDİ (AS)) OLARAK KARAR KIL". Ona şöyle söylendi: Doğrusu o (Hz. Mehdi (as)), Ahmed'in (Peygamberimiz (sav)'in) neslindendir.
SONRA TEVRAT'IN İKİNCİ BÖLÜMÜNE BAKINCA AYNI ŞEYİ GÖRDÜ. AYNI SÖZÜ TEKRARLADI VE ONA AYNI CEVAP VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE DE AYNI ŞEYLERİ GÖRÜNCE AYNI SÖZLERİ TEKRARLADI VE AYNI CEVABI ALDI." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 280)
Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cehd et. (Furkan Suresi, 52)
Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. (Al-i İmran Suresi, 172)
HER SORUMLULUĞU ÜSTÜNE ALMASI
Her görevi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder.
(M. Muhyiddin Arabi "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)
 HZ. MEHDİ (AS) İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLER
Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Hz. Mehdi (as) kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim'dendir, arapların yüce dağının zirvesinden. O ÖYLE BİR DENİZDİR Kİ, O MANA DENİZİNDE İNSANLAR İLMEN VE AHLAKEN SONSUZ GELİŞEBİLİR. KENDİSİNE SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR...(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)
HİÇBİR ŞEY SENİ ONA BİAT ETMEKTEN (ONUN TALEBESİ OLMAKTAN, ONA TABİ OLMAKTAN) ALIKOYMASIN, seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şerr konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)
Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Hz. Mehdi (as) kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim'dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır, halk kinle dolduğunda onları pâk (temiz) kılan mâdendir, ölüm nazil olduğunuda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, mücadele meydanından asla geri çekilmez. TECRÜBELİDİR, GALİPTİR, MUZAFFERDİR, ARSLANDIR, SAĞLAMDIR, KAVMİNİN DİREĞİDİR, CESURDUR, Allah'ın ilim kılıcıdır, liderdir, herkesi etrafında toplar, yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın talebelerini, ona tabi olmaktan engellemeye çalışanların fitneci kimseler oldukları bildirilmiştir. Bu kimselerin, ters, fitneci; konuştuklarında da, sustuklarında da fitne fücur düşünen, üstlerinden melanet akan, ahlaksız insanlar olduklarına hadiste dikkat çekilmiştir.

1 yorum:

  1. ALLAH RAZI OLSUN SIZLERIDE YÜCELTSIN ALLAH'IN EMIR VE HABERLERİ BU KADAR GÜZEL ANLATAN ILIM DERYAS RAHMET DERYASI RESULLULLAH EFENDİMİZİN ŞEFAATINA ALLAHU TEALANIN RIZASINA NAIL OLASINIZ ÇOK NET VE TERTEMIZ ANLATMISSINIZ ALLAH YOLUNDA OLAN KULLARIN MUKAFATINI ER RAHMAN ER RAHIM ADIYLA VERIR YAPILAN HER IYILIK YAPILAN HER ZULÜM MUTLAKA KARŞILIK OLARAK KİŞİYE YANSIR .RAZI OLUNAN MUMIN KULLARINDAN OLUN INŞALLAH ALLAH MÜBAREK ETSIN SIZLERI EFENDİM.

    YanıtlaSil