24 Haziran 2014 Salı

Hz. Mehdi (as) Hakkındaki Bazı El Yazması Müstakil Eserler (Süleymaniye Kütüphanesi'nde Bulunanlar)

1) Alaaddin Ali el-Muttaki "el-Burhan fi alamati Mehdiyyi Ahir zaman" carullah 1494
2) Nuaym b. Hammad "Kitabul Fiten" Atıf efendi kütüphanesi no: 602
3) Yusuf b. Yahya b. Ali el Makdisi eş-şafii "İkdut-Durer fi Ahbaril-Muntazar" Laleli ktp. 623
4) İbn Hacer el-Heytemi"el-Kavlul-Muhtasar fi alameti'l-Mehdiyyil-Mutazar" Esad efendi. 1446
5) Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-hanefi "Risaletül-meşreb el-verdi fi mezhebil-Mehdi" Esad efendi 1446/ 71-96
6) Meriy b. Yusuf b. Ebi bekr b. Ahmet b. Yusuf el-makdisi"Feraidu Fevaidi'l Fiker fi'l imam el-Mehdi el-Muntazar" Esad efendi 1446/92-114
7) Ukayli"en-Necmu's sakıb fi Beyani enne'l Mehdiyye min evladi Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal" Laleli 679/29
8) Serahsi"Sıfatü eşrati'saa" Esad efendi 1446/3 vr. 43a-73b.
9) Celaleddin es- Suyuti"el örful-verdi fi Ahbaril-Mehdi" Carullah 1494/3

Ehl-i Sünnet Kaynaklarında, Hz. Mehdi (as) Hakkındaki Hadisleri Nakleden Sahabenin İsimleri

1- İmam Emir-ul Mü'minin Ali b. Ebu Talib, "Sünen-i Ebi Davud", c. 4, s. 51.
2- Ebu Umame Bahli, "el-Beyan", Genci, s. 95.
3- Ebu Eyyub Ensari, "el- Mucem-us Sağir", Tabarani, c. 1, s. 137.
4- Ebu Said Hudri, "Sünen-i Ebu Davud", c. 4, s. 107, Hadis: 4385.
5- Ebu Selma Rai, "Maktel-ul Hüseyn", Harezmi, s. 95.
6- Ebu't- Tufeyl Amir b. Vasile, "Müsned-i Ahmed b. Hanbel", c. 1, s. 99.
7- Ebu Leyla, "Menakıb" Harezmi, c. 5, s. 23-24.
8- Ebu Vail, "Ikd-ud Durer", Cemaluddin Yusuf Dimeşki, s. 23-38.
9- Ebu Hureyre, "Sahih-i Buhari", c. 2, s. 178.
10- Enes b. Malik, "Sünen-i İbn-i Mace", c. 2, s. 519.
11- Temim Dari, "Arais-u Salebi", s. 186.
12- Sevban, "Sünen-i İbn-i Mace", c. 2, s. 519.
13- Cabir b. Semure, "el-Burhan", Muttaki Hindi, Tenbihat bölümünde ilk tenbih.
14- Cabir b. Abdullah Ensari, "Müsned Ahmed b. Hanbel",    c. 3, s. 384.
15- Cabir b. Abdullah Sadefi, "İstiab", Kurtubi, c. 2, s. 111 ve "Mu'cem-i Kebir", Taberani, c. 22, s. 937.
16- İmam Hasan b. Ali, "Yenabi-ul Mevedde", Kunduzi,   s. 589.
17- İmam Hüseyn b. Ali, "el-Burhan", Muttaki Hindi, Bab: 2 Hadis: 17 ve 18.
18- Selman-i Farisi, "Maktel-ul Hüseyn" Harezmi, c. 1,   s. 146.
19- Talha b. Ubeydullah, "el-Burhan", Muttaki Hindi ve "el-Mehdiyy-ul Muntazar", İbn-i Sıddık, s. 12.
20- Abbas b. Abdulmuttalib, "el-Mehdiyy-ul Muntazar", İbn-i Sıddık, s. 12.
21- Abdurrahman b. Avf, "el-Beyan", Genci (Şafii), s. 96.
22- Abdullah b. Hars (Haris) b. Cüz Zübeydi, "Sünen-i İbn-i Mace", c. 2, s. 519 ve diğer baskısında, c. 2, s. 270.
23- Abdullah b. Abbas, "el-Fusul-ül Muhimme", İbn-i Sabbağ (Maliki), s. 278.
24- Abdullah b. Ömer b. Hattab, "el-Fusul-ül Mühimme", İbn-i Sabbağ (Maliki), s. 277 ve "el-Burhan", Bab: 1, hadis: 2 ve Bab: 6, hadis: 6.
25- Abdullah b. Amr b. As, "el-Beyan", Genci, s. 92.
26- Abdullah b. Mesut, "el-Fusul-ül Mühimme", İbn-i Sabbağ, s. 279.
27- Osman b. Ebi-l As, "Müsned", Ahmed b. Hanbel, c. 3, s. 216-217.
28- Osman b. Affan, "el-Mehdiyy-ul Muntazar", Sıddık Mağribi, s. 12, Mekke Mecma-i Fıkhi'nin Fetva nitelikli makalesinde Genci'nin "el-Beyan", s. 77, Beyrut baskısında kaydedilmiştir.
29- Alkame b. Abdullah, "Sünen-i İbn-i Mace" ve "el-Fusul-ül Mühimme", İbn-i Sabbağ (Maliki).
30- Ali el-Hilali, "Mecma-üz Zevaid", Haysemi, c. 6, s. 165.
31- Ammar b. Yasir, "el-Burhan", Bab:1, hadis: 10 ve Bab: 4, Fasıl: 2, hadis: 1 ve 24.
32- Ömer b. Hattab, "el-Burhan", Bab: 1, hadis: 38.
33- Ümran b. Hüseyn, "Müsned-i Ahmed b. Hanbel", c. 4,  s. 437.
34- Amr b. As, "el-Burhan", Bab: 4, Fasl: 2, hadis: 23.
35- Amr b. Mürre Cüheni, "İbraz-ul Vehm-il Meknun", Ebu-l Feyz Gimari ve "Örf-ul Verdi", s. 139 ve 390 ve "el-Mehdiy-ul Muntazar", İbn-i Sıddık İdrisi, s. 13.
36- Avf b. Malik, "Mu'cem-i Kebir", Tabarani.
37- Katade b. Numan, "el-Burhan", Bab: 1, hadis: 17 ve Bab: 6, hadis:10 ve 11
38- Kurre b. İyas el-Muzeni, "Yenabi-ul Mevedde", s. 22
39- Ka'bü-l Ahbar, "Uked-ud Dürer", Cemaleddin Dimeşki,  s. 180 ve 233, 234.
40- Ka'b b. Alkame, "el-Burhan", Bab: 7, hadis: 8, 13, 21.
41- Muaz b. Cebel, "İbraz-ul Vehm-il Meknun" Ahmed b. Muhammed b. Sıddık, s. 8.
42- Fatıma'tuz-Zehra bint-u Resulullah (SAV), "Feraid-us Simtayn", Hamvini.
43- Ümm'ül müminin Ümmü Seleme, "Sünen-i Ebi Davud", 4, s. 151
44- Ümm'ül müminin Aişe, "el-Fiten", Nuaym b. Hammad, "Uked-ud Dürer", s. 16-17 ve "el-Burhan" Bab: 2, hadis: 21.
45- Ümmü Habibe, "el-Burhan" Bab: 4, Fasl: 2, hadis: 20.

Hz. Mehdi (as)’ı ve Bu Konudaki Hadisleri İnkar Edenlere Karşı Yazılmış Reddiye ve Cevapların Yer Aldığı Kaynaklar

1- "İbraz-ul Vehm-il Meknun Min Kelâm-i İbn-i Haldun", Ebulfeyz Seyyid Ahmet b. Muhammed b. Sıddık Gimari, eş-Şafii, el-Ezheri, el-Magribi (ölm: H. 1380), Terakki matbaası, H. 1347, Dimaşk. Bu kitapta, İbn-i Haldun'un Mehdilik ile ilgili şüphelerine cevap verilmişir.
2- "İbraz-ul Vehm Min Kelam-i İbn-i Hazm", Ebulfeyz Seyyid Ahmet b. Muhammed b. Sıddık Gimari, Terakki matbaası, Dimaşk, H. 1347.
3- "el-İhticacu bil-Eser Alâ Men Enkere-l Mehdiyy-el Muntazar", Şeyh Hammud b. Abdullah Tuveyciri, Medine İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi. İki cilt halinde basılan bu kitabını, Katar kadısı İbn-i Mahmud'a cevap olarak yazmıştır. 1. cildi H. 1394'de, 2. cildiyse H. 1396'da Riyad'da basılmıştır.
4- "İla Meşihat-il Ezher", Iraklı Şeyh Abdullah Sebti, bu kitabı Sa'd Muhammed Hasan'ın "el-Mehdeviyyetu Fi'l-İslam" adlı eserine reddiye olarak yazmıştır ve H. 1375'te Bağdat'ta basılmıştır.
5- "Tahdik-un Nazar Fi Ahbar-il İmam-il Muntazar", Şeyh Muhammed Abdulaziz b. Mani (H. 1385), Hz. Mehdi konulu hadislerin ispatı ve İbn-i Haldun'a reddiye olarak kaleme alınmıştır.
6- "el-Cezm Li-Fasl-ı İbn-i Hazm", Şeyh Kazım Hilli (D. 1300), İki cilt, İbn-i Hazm'in "el-Fasl fi-l Milel ve'l- Ehva ve-n Nihal" adlı eserinde Mehdilik ile ilgili sözlerine reddiyedir. (Bkz. ez-Zeria, c. 5, s. 104)
7- "er-Reddu Alâ Men Kezzebe Bil-Ahâdîs-is Sahihet-il Varideti Fi-l Mehdi", Abdulmuhsin el-Abbad; Medine İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı üniversitenin çıkardığı dergi, sayı 45, s. 297-328 ve sayı 46, s. 361-383. Şeyh İbn-i Mahmud'un "La Mehdiyye Yuntazaru Ba'de-r Resul..." adlı kitabına reddiye olarak yazılan bu makalede Mehdi ve kıyamı tarih ve hadis açısından incelenmiştir. Yazar, Hz. Mehdi'nin doğumu konusunda hem Şii hem de çoğu Sünni ulemasıyla farklı görüşe sahipse de, Mehdilik inancını kabul etmiştir.
8- "el-Mehdi ve Ahmed Emin", Muhammed Ali Züheyri, H. 1370, M. 1950, Necef.
9- "Maa-d Doktor Ahmed Emin Fi Hadis-il Mehdi ve'l Mehdeviyye" Muhammed Emin Zeynüddin, Necef, H. 1371-M. 1951.
Bu iki kitap Ahmet Emin'in "el-Mehdi ve-l Mehdeviyye" adlı eserine karşı yazılan birer reddiyedir.
10- "Nakd-ul Hadis Beyn-el İçtihad ve't Taklid", Seyyid Muhammed Rıza Hüseyni, Libyalı Ali Hüseyn Saih'e reddiye olarak yazılmıştır, 2. Baskı, Kum H. 1417.
11- "el-Vehm-ul Meknun Fi'r Reddi Ala İbn-iHaldun", Ebu-i Abbas b. Abdulmü'min Magribi.
12- "Hude'l Gafilin İle-d Din-il Mubin", Seyyid Mehdi Salih Keşvan-ı Kazvini. Bu kitap, Mehdilik hakkında İbn-i Hazm'e verilen reddiyelerden derlenmiş ve H. 1335'te tamamlanmıştır.
13- "Yenâbi-ul Mevedde", Süleyman b. İbrahim Kunduzi (ölm: 1294), 78. Babın başları, Cabir b. Abdullah Ensari'den nakledilmiştir.
14. "el-İzae Li Ma Kâne ve Mâ Yekunu Beyne Yedey-is Sa'eh", Seyyid Muhammed Sıddık Kunuci Buhari (ölm: 1307) s. 137, "Cem-ul Ahadis-il Varide Fi-l Mehdi" İbn-i Hayseme ve "Fevaid-ul Ahbar" İskafi'den nakledilmiştir.
15- "El-Mehdiyyu'l Muntazar", Ebulfazl Abdullah b. Muhammed Sıddık (ölm: 1308), s. 94 "Fevaid-ul Ahbar"'dan nakledilmiştir.

Hz. Mehdi (as) Hakkındaki Hadislerin Sahih ve Mütevatir Olduğunu Bildiren Alimler

1- Ebu-l Hasan, Muhammed b. Hüseyn Aburi Sicistani: Menakıb-uş Şafii kitabında Muhammed b. Halid Cundi'den bahsederken İmam Mehdi hadislerinin sahih ve mütevatir olduğunu söylemiştir.
2- Hafız Muhammed Yusuf Genci Şafii:"el-Beyan fi Ahbar-i Sahib-iz Zaman" 11. bölüm.
3- Şemsuddin Muhammed b. Ahmet Kurtubi: "et-Tezkire fi Ahval-İl Mevta ve Umur-ul Ahire", s. 701.
4- Hafız Cemaluddin Mezzi: "Tehzib-ul Kemal", c. 5, s. 146, 149, hadis: 5181.
5- İbn-i Kayyum Cevziye, Hanbeli: "Menar-ul Munif", s. 142.
6- İbn-i Hacer Askalani: "Tehzib-ut Tehzib", c. 9, s. 125. Ayrıca İbraz-ul Vehm-il Meknun, s. 423 nakline göre Feth-ul Bari.
7- Şemsuddin Sehavi: Feth-ul Muğis, Ebri'den naklen (Nezm-ul Mütenasir, Ketani, s. 226, İbraz-ul Vehm-il Meknun, Gımari, s. 436 ve el-İmam'ul Mehdi İnde Ehl-is Sünne, s. 232.
8- Celaleddin Abdurrahman Suyuti: Misbah-uz Zücace (Belbisi el-Atr'ul Verdi Fi Şerhi-l Katr-iş Şehdi, s. 45 nakline göre); "Fevaid-ul Mütakasire Fi-l Ehdis-il Mütevatire" ve onun muhtasarı "el-Ezhar-ul Mütenasire"; (İbraz-ul Vehm-il Meknun, s. 434 nakline göre).
9- İbn-i Hacer Heysemi: es-Savaik-ul Muhrika, s. 99, diğer bir baskısında, s. 167.
10- Şeyh Mer'a b. Yusuf Hambeli: "Feraid-ul Fikr-i Fil İmam-il Mehdiyy-il Muntazar", "Levaih-ul Envar-il Behiyye", c. 2 ve "el-İza'e" Muhammed Sıddık Kanuci, s. 147 nakline göre.
11- Ebu Zeyd Abdurrahman b. Abdulkadir Fasi: "Menhec-ül Makasid" "Merasid-ul Mutemed"in şerhi, Şeyh Muhammed Arabi Fasi, Sahaviden naklen.
12- Muhammed b. Abdurresul Berzenci: "el-İşaet-u Li Eşrat-is Sae", s. 87.
13- Muhammed b. Abdulbaki Zerkani Maliki: "Şerh-ul Mevahib-il Ledunniye" ("İbraz-ul Vehm-il Meknun" Sıddık Mağribi, s. 434 nakline göre ve "el-İmam-ul Mehdi İnde Ehl-is Sünne", s. 230'da kaydedilmiştir.)
14- Şeyh Muhammed b. Kasım b. Muhammed Cesus Maliki: Abdullah b. Abdurrahman Şirvani'nin "er-Risale" kitabının şerhi (Ketani, "Nezm-ül Mütenasir Min-el Hadis-il Mütavatir", s. 226)
15- Ebu-l Ala İdris b. Muhammed İdris Hüseyni Iraki Fasi: İmam Mehdi hakkındaki eserinde (Nezm-ul Mütenasir, s. 226 ve el- Mehdiy-ul Muntazar, İbn-i Sıddık Gımari, s. 87 nakline göre)
16- Şeyh Muhammed b. Ahmed Sefarini (1188, Hanbeli) "Levaih-ul Envar-ul Behiyye" de, bu eser "el- İmam-ul Mehdi İnde Ehl-is Sünne", c. 2, s. 20'de kaydedilmiştir.
17- Şeyh Muhammed b. Ali Sabban: "İsaf-ur Rağibin", s. 145, 147, 152'de.
18- Gazi Muhammed b. Ali Şevkani: "et-Tevzih fi Tevatur-i Ma Ca'e Fi-l Mehdiy-ul Muntazar ve-d Deccal ve-l Mesih"
19- Mü'min b. Hasan Şeblenci: "Nur-ul Ebsar", s. 189.
20- Süleyman b. İbrahim Kunduzi Hanefi: Yenabiu-l Mevedde, Bab: 85, s. 563.
21- Ahmet b. Zeyni Dehlan, Şafii Müftüsü: "Futuhat-ul İslamiye", c. 2, s. 211, Berzenci'nin "e-İşae"sinden naklen.
22- Seyyid Muhammed Sıddık Hasan Kanuci Buhari:  "el- İza'et-u Lima Kane ve Ma Yekunu Beyn Yedey-is Sae", s. 112'de.
23- Muhammed Belbisi b. Muhammed b. Ahmet Hüseyni Şafii Mısri: "Atr-ul Verdi fi Şerh-il Katr-il Şehdi", s. 44'de Şeyh Ebu Abdusselam Şebravi'nin "Şerh-i Vird-is Seher" adlı kitabından naklen, s. 45'de de "Menakıb-uş Şafii" Ebu-l Hasan Abiri (ölm. 363)den ve "Misbah-uz Zücace" Suyuti'den naklen.
24- Ebu Abdullah Muhammed b. Cafer Ketani Maliki (1345) "Nezm-ul Mütenasir Min-el Hadis-il Mütevatir",  s. 225-227, hadis: 289. Beklenen Mehdi hususundaki hadislerin mütevatir olduğuna itirafda bulunan sekiz alimin isimlerini kaynağıyla zikretmiştir. İsimleri şunlardır: Sehavi, Abiri, Iraki, Şeyh Cesus, Zerkani, "Meğani-l Vefa Bi-Meani-l İktifa"nın müellifi, Sefarini, Şevkani.
25- Mübarekpuri (1353), "Tuhfe-tul Ahuzi", s. 484, Bab: "Ma Cae Fil Mehdi" 2231. hadisi şerh ederken.
26- Şeyh Muhammed Hızır Hüseyn Mısri, (1377), "Nazret-un Fi Ehadis-il Mehdi" makalesindeki "Mecellet-üt Temeddün-ül İslami" dergisinde yayınlanmıştır, Dimeşk, H. 1370/M. 1950,  s. 829.
27- Ebulfeyz Seyid Ahmet b. Muhammed b. Sıddık Ğımari el-Hüseyni el-Ezheri eş-Şafii el-Mağribi, (1380) "İbraz-ul Vehm-il Meknun Min Kelam-i İbn-i Haldun" veya "el-Mürşid-il Mübdi Li Fesad-i Ta'ni İbn-i Haldun fi Ehadis-il Mehdi", s. 423. Bu eser "el- İmam-ul Mehdi İnde Ehl-is Sünne", c. 2, s. 227- 382'de yayınlanmıştır.
28- Şeyh Nasıruddin-i Albani, "Mecellet-ut Temeddün-il İslami" dergisinde yayınlanan "Havl-el Mehdi" başlıklı makalesinde, Dimeşk, Yıl: 22 Zilkade 1371, s. 642-646 ve "el-imam-ul Mehdi İnde Ehl-is Sünne", c. 2, s. 391'de aynen kaydedilmiştir.
29- Şeyh Safauddin Âl-i Şeyh-il Halaka Iraki, "Mecellet-ut Terbiyet-ul İslamiye" dergisi, sayı: 7, yıl: 14, s. 30, "el-Mehdiy-ul Muntazar Beyn-et Tasavvur-i vet Tasdik" Şeyh Muhammed Hasan Al-i Yasin, s. 29; "el- Mehdiyy-ul Muntazar", s. 29.
30- Şeyh Abdulmuhsin b. Hamd-i Abbad, Medine İslam Üniversitesi öğretim üyesidir. "Mecellet-u Camiat-il İslamiye" dergisinde "Akidet-u Ehl-is Sünne ve'l Eser fi'l Mehdiyy-il Muntazar" başlıklı makalesinde, Medine, yıl: 1, sayı: 3, H. Zilkade 1388, bu makale aynen "el-İmam-ul Mehdi İnde Ehl-is Sünne", s. 402 ve s. 404'de kaydedilmiştir. "Er- Red-du ala Men Kezzebe bi-l Ehadis-is Sahihet-il Varidet-i Fi-l Mehdi" başlıklı diğer daha geniş bir makalesinde. Bu makale de aynen "el-İmam-ul Mehedi İnde Ehl-is Sünne",   c. 2, s. 442'de kaydedilmiştir.
31- Ebu-l Fazl Abdullah b. Muhammed b. Sıddık Hüseyni İdrisi, "el-Mehdiyy-ul Muntazar", s. 95, Alem-ul Kutub, Beyrut bas.
32- Şeyh Hammud b. Abdullah, Medine İslam Üniv. üstatlarındandır. "el-İhticac bil Eser-i Ala Men Enkere-l Mehdiyy-el Muntazar" kitabında. O bu eseri Katar Müftüsünün "La Mehdiyy'un Yuntezer'u Bad'e-r Resul-Hayr'il Beşer" isimli makalesine reddiye olarak yazmıştır, s. 121.
33- Şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Suudi Krallığının müftüsüdür. Şeyh Abdulmuhsin Abbad'ın "Akidet-u Ehl-i Sünnet-i ve-l Eser Fi-l Mehdiy-ul Muntazar" (yukarıda geçmiş olan) isimli makalesine teyit olarak yazdığı makalede.
34- Dr. Abdulhalim Neccar, Sa'd Muhammed Hasan Mısri'nin "el- Mehdiyyu Fi-l İslam" adlı eserinin önsözünde tenkit ile hatırlatmaktadır ki, hadis ulemasına göre Mehdi mevzusu kesinlikle manevi tevatüre ulaşmıştır, mütevatirdir.

Hz. Mehdi (as) Hakkındaki Hadislerin Sahih ve Senetli Olduğunu Bildiren İslam Alimleri

1- Hafız Tirmizi: "Sünen"inde. Bu eser Ehl-i Sünnet'in Sihah-ı Sitte'sinden biridir, c. 4, s. 505-506.
2- Hafız Ebu Cafer Akili: "ez-Züafa-ül Kebir"de Ali b. Nufeyl Harrani'nin hal tercümesi bölümünde, c. 3, s. 253.
3- Ebu Muhammed Hasan b. Ali Halef Berbehari Hambeli Şeyhi: "Şerh-us Sünne" kitabında Şeyh Hammud Tuyceri, "el- İhticac-ü Bil Eser Ala Men Enkere-l Mehdiy-ul Mutazar", s. 28'i nakline göre.
4- Hakim Nişaburi: "el-Müstedrek", c. 4, s. 429-558.
5- Beyhaki: "el-İtikat-u ve'l Hidaye İla Sebil-ir Reşad", s. 127'de ve yine İbn-i Kayyum'un nakline göre "Menar-ul Munif", s. 130, hadis: 225'de.
6- Hafız Beğevi: "Mesabih-us Sünne", s. 488, hadis: 4199, 492 ve 493.
7- Ünlü Tarihçi ve Muhaddis İbn-i Esir: "En-Nihayet-u Fi Ğerib-il Hadis ve'l Eser", c. 1, s. 290; c. 2, s. 172, 325, 386; c. 4,      s. 33 ve c. 5, s. 254'de.
8- İbn-i Menzur Afriki: "Lisan-ul Arab", s. 59 "Huda" kelimesini açıklarken.
9- İbn-i Teymiye: "Minhac-üs Sünne", c. 4, s. 211.
10- Hafız Zehebi: "Telhis-ul Müstedrek", c. 4, s. 553.
11- İbn-i Kesir-i Şami: "en-Nihayet-u Fi'l Fiten ve'l Melahim", c. 1, s. 55.
12- Fazıl Teftezani: "Şerh-ul Mekasid", s. 312, Şerh-i Akaid-i Nesefi, s. 169.
13- Nuruddin Haysemi: "Mecma-üz Zevaid", c. 7, s. 115-116, s. 313-317.
14- Şeyh Muhammed Cezeri Dimeşki Şafii: "Esme-l Menakıb Fi Tehzib-i Esne-l Metalib", s. 163-168.
15- Eş-Şehab Ahmet b. Ebu Bekr-i Busiri: "Misbah-üz Zücace Fi Zevaid-i İbn-i Mace", c. 3, s. 263, hadis:1442.
16- Alauddin b. Hüsameddin, Muttaki Hindi: "el-Burhan Fi Alamat-i Mehdiyy-i Ahir-iz Zaman", s. 177-183.
17- Seyyid Muhammed Murtaza Hüseyni Hanefi Vasıti Zebidi: "Tac-ül Arus", c. 10, s. 408-409, "Huda" kelimesini açıklarken.
18- Şehabuddin Ahmet b. İsmail Halvani el-Mısri Şafii: "Katr-üş Şehdi Fi Evsaf-il Mehdi" Manzumesinde, s. 68.
19- Ebu-l Berekat Alusi Hanefi: "Ğaliyet-ul Mevaiz", s. 76, s. 77.
20- Ebu-t Tayyib Muhammed Şemsulhak Azimabadi: "Avn-ül Mabud Şerh-i Sünen-i Ebu Davud", c. 11, s. 361.
21- Şeyh Mansur Ali Nasif: "et-Tacu-l Cami-u Li-l Usul" b. 7, 5,   s. 341.
22- Şeyh Muhammed b. Abdülaziz Mani: "Tehdik-un Nazar Bi Ahbar-il İmam-il Muntazar".
23- Şeyh Muhammed Fuad Abdulbaki: Şeyh Abdulmuhsin Abbad'ın nakline göre "Akidet-u Ehl-i Sünneti ve'l Eser Fil Mehdi'yil Müntazar" isimli makalesinde Sünen-i Ebu Davud'da yer alan bir olayda yaptığı açıklamada.
24- Ebu-l A'la Mevdudi: "el-Beyaniyat", s. 116.
25- Sait Eyyüp: "Akidet'ul Mesih ved-Deccal Fi-l E dyan" s. 361, (Hicri 1413, Kum, 3. baskı).
KAYNAKLAR
1- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi
2- En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib
3-  Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi’nin “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
4- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi
5-  Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi’nin “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
6-  Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi,
7- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi’nin “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
8- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi,
9- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t Temam ve’l kamal”,
10- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”,
11- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
12- A.g.e.
13- A.g.e
14- A.g.e
15- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”,
16- A.g.e.
17- A.g.e
18- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”,
19- A.g.e.
20- A.g.e.
21- A.g.e.
22- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
23- A.g.e.
24- A.g.e.
25- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
26- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
27- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
28- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”,
29- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”,
30- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
31- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
32- A.g.e.
33- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”,
34- A.g.e.
35- A.g.e.
36- A.g.e.
37- A.g.e.
38- A.g.e.
39- A.g.e.
40- A.g.e.
41- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
42- A.g.e.
43- A.g.e.
44- A.g.e.
45- A.g.e.
46- A.g.e.
47- A.g.e.
48- A.g.e.
49- A.g.e.
50- A.g.e.
51- A.g.e.
52- A.g.e.
53- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
54- A.g.e.
55- A.g.e.
56- A.g.e.
57- A.g.e.
58- A.g.e.
59- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
60- A.g.e.
61- A.g.e.
62- A.g.e.
63- A.g.e.
64- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
65- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
66- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
67- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
68- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
69- A.g.e.
70- A.g.e.
71- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
72- A.g.e.
73- A.g.e.
74- A.g.e.
75- A.g.e.
76- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
77- A.g.e.
78- A.g.e.
79- A.g.e.
80- A.g.e.
81- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
82- A.g.e.
83- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
84- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
85- A.g.e.
86- A.g.e.
87- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
88- A.g.e.
89- A.g.e.
90- A.g.e.
91- Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
92- A.g.e.
93- A.g.e.
94- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
95- A.g.e.
96- A.g.e.
97- A.g.e.
98- A.g.e.
99- A.g.e.
100- A.g.e.
101- A.g.e.
102- A.g.e.
103- A.g.e.
104-Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
105- A.g.e.
106- A.g.e.
107- A.g.e.
108- A.g.e.
109- A.g.e.
110-A.g.e.
111-Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
112-A.g.e.
113-A.g.e.
114-A.g.e.
115-Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”
116-A.g.e.
117-Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
118-Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
119-Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
120-Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”
121-Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”
122- A.g.e.
123- A.g.e.
124 -A.g.e.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder