26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as)'ın çok sevilmesi
HZ. MEHDİ (AS)'IN İNSANLAR TARAFINDAN ÇOK SEVİLMESİ
Muhakkak ki o, insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, Hz. Mehdi (as)'ın kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27)
Yer ve gök ehli ondan (Hz. Mehdi (as)'dan) razı olur. 
(Heysemi, c. VII, s. 313; Ebu Nuaym'dan, Suyuti, c. II, s. 58; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 31)
Allah, bütün insanların kalplerini onun(Hz.Mehdi (as)'ın) muhabbetiyle dolduracaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
Hz. Mehdi (as) insanlara gelir de, onu yeni gelin gibi aşk ve muhabbetle kucaklarlar... (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35)
Onun (Hz.Mehdi (as)'ın) hilafetinden (manevi liderliğinden)yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)
Bu fitnelerin en sonuncusu günahsız insanların öldürülmesidir ki, artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta olan Hz. Mehdi (as) çıkar.  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 38)
Allah onun (Hz.Mehdi (as)'ın) muhabbetini insanların kalplerine yerleştirecektir. Böylece onlar, gündüzleri arslan kesilen ve geceleri de ibadetle geçiren bir toplum olacaklar. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
Ümmet'i Muhammed'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)
Yüzü güzel, kokusu hoş, heybetli, fakat insanlara sevimli ve yakındır.  (Mehdi, Deccal, Mesih, s. 102)
HER YERDE HZ. MEHDİ (AS)'DAN BAHSEDİLMESİ
Hadislerde, Hz. Mehdi (as)'ın döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi (as)'ın isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir:
Semadan bir münadi, "Hak Al-i Muhammed'edir" şeklinde bağırdığı zaman, Hz. Mehdi (as) zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 33)
Bir münadinin semadan "Hak, Hz. Muhammed (sav) ehlindedir" şeklinde bağırmasından sonra, Hz. Mehdi (as)'ın sevgisi insanların kalplerine yerleşecek ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE, DÜNYADAKİ TÜM VARLIKLAR HZ. MEHDİ (AS)'DAN RAZI OLACAKLARDIR
Ebu Said Peygamber'in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ... GÖKYÜZÜ VE YERYÜZÜNÜN SAKİNLERİ ONDAN (HZ. MEHDİ (AS)'DAN) RAZI OLACAKLAR...(El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s. 177)
İMAN EDENLER HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNU ÖZLEMLE BEKLEYECEKLERDİR
... Göklerin ve yerin sakinleri onun eksikliği yüzünden dert içinde olacaktır,  iman eden  erkekler ve iman eden kadınlar onun (Hz. Mehdi (as)) yokluğunda özlem içinde bekleyecekler ve karışıklık içinde olacaklardır. (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 65, Kifayetul Athar: 158; El-Bihar 36: 337 ve 51: 109)
Peygamberimiz (sav) hadisinde, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önceki dönemde hem iman edenlerin, hem de yerdeki ve gökteki canlıların Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunu özlemle bekleyeceklerini bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın öncesinde iman edenlerin zulüm ve baskı altında sıkıntılı bir hayatlarının olacağına dikkat çekmiştir. Ayrıca Darwinist ve materyalist sistemin hakim olduğu dünya düzeni içinde yaşamaları nedeniyle insanların zorluk çekeceklerini ancak bir yandan da derin bir özlem içinde Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla oluşacak olan huzur ve güven ortamının ümidini taşıyacaklarını haber vermiştir.
Gerçekten de Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önceki dönemde dünyaya hakim olacak sevgisizlik, hırs ve düşmanlık ruhu ve bu ruh halinin meydana getirdiği huzursuzluk, kargaşa, ve anarşi ortamları müminlerin Hz. Mehdi (as)'a olan bu özlemlerini daha da pekiştirecektir.
İNSANLARIN, MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE HZ. MEHDİ (AS)'A KOŞMALARI, ONA TABİ OLMALARI VE ONDAN VAZGEÇMEMELERİNİN ÖNEMİ
Peygamberin (sav) şöyle dediği nakledilmiştir: "Bizden olan hak üzere Kaim (Hz. Mehdi (as)) kıyam etmedikçe asla kıyamet kopmaz. Bu da Allah'ın izin verdiği bir zamanda olacaktır. Ona uyan kurtulur, ondan geri kalan ise helak olur. Ey Allah'ın kulları Allah'tan korkun: HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDİNCE HERŞEYİ BIRAKIP MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE ONA DOĞRU KOŞUNUZ.  Çünkü o Allah'ın halifesi (Müslümanların manevi lideri) ve benim vasimdir." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 65; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 382)
... Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) VE ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR VE HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇME. Âh – ve eliyle göğsünü göstererek – onu ne de çok görmek isterdim." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)
HİÇBİR ŞEY SENİ ONA (HZ. MEHDİ (AS)'A) BİAT ETMEKTEN (ONUN TALEBESİ OLMAKTAN, ONA TABİ OLMAKTAN) ALIKOYMASIN, seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şerr konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)
HZ. MEHDİ (AS) TÜM MÜSLÜMANLARIN VELİNİMETİ OLACAK; ONUN DÖNEMİNDE TÜM İNSANLARA BOLCA MAL VE HEDİYE DAĞITILACAKTIR
Humran bin A'yan'dan, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: "Sanki bu dininizi kanlara bulanmış çırpınır bir halde görür gibiyim. Ve onu sizlere biz ehl-i beyt'ten olan biri (Hz. Mehdi (as)) dışında kimse geri döndüremeyecek. O (HZ. MEHDİ (AS)) SİZE YILDA İKİ KEZ HEDİYE GETİRECEK, AYDA İKİ KEZ SİZE RIZIK VERECEK, ilim ve hikmet size onun zamanında verilecek. Öyle ki kadın kendi evinde yüce Allah'ın kitabı ve Resulullah (sav)'in sünnetine göre hüküm verecektir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)
Hadiste verilen bilgilerden Hz. Mehdi (as)'ın görevlendirdiği kişiler yoluyla Müslümanlara mal ve hediye dağıtacağı; halk arasında bulunduğunda, kendisinin de bizzat kendi eliyle yüklü miktarda hediye ve mal dağıtacağı anlaşılmaktadır.
ORTAYA ÇIKTIĞINDA HZ. MEHDİ (AS)'A ÇOK BÜYÜK BİR SEVGİ GÖSTERİLECEKTİR
Seleme b. Züfer şöyle der: "Bir gün Hüzeyfe'nin yanında "Hz. Mehdi (as) kıyam etmiştir" denildiğinde, Hüzeyfe: "Eğer Hz. Mehdi (as) kıyam etmişse sizler Resulullah'ın (sav) zamanına yakın kimselersiniz ve ashab henüz aranızda yaşamaktadır. O halde gerçekten mutlu ve saadet ehli kimseler olursunuz. Ama hayır, bu doğru değildir, HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI VE HİÇBİR GAİB (GİZLİ YAŞAYAN) ONUN KADAR AZİZ VE SEVGİLİ OLMADIĞI BİR ZAMANDA KIYAM EDECEKTİR." dedi. (El-Havi, c. 2, s. 159)
Muhakkak ki o (Hz. Mehdi (as)), insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, HZ. MEHDİ (AS)'IN KENDİLERİNE EN SEVGİLİSİ OLMADIKÇA ÇIKMAYACAKTIR.(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27)
ALLAH BÜTÜN İNSANLARIN KALPLERİNİ ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) MUHABBETİYLE DOLDURACAKTIR.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
RİVAYETLERDE, HZ. MEHDİ (AS) ORTAYA ÇIKTIĞINDA,TÜM İNSANLARIN ONA UYMALARI BİLDİRİLMİŞTİR
Hz. İmam Rıza şöyle buyurdu: "... ZUHUR EDİNCE DE ONA (HZ. MEHDİ (AS)'A) İTAAT ETMEK GEREKİR..."(Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s. 197)
HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARCA TANINMADIĞI ZAMANLARDA BİLE ONLARIN SEVGİSİNİ VE İLGİSİNİ KAZANACAK, AKILLARDAN ÇIKMAYACAKTIR

Ortalık sakinken halktan gayb olsa da (Hz. Mehdi (as)) hiçbir zaman insanların aklından çıkmaz.(Muntehabu'l Eser, s. 277)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder