26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce toplumda meydana gelecek dejenerasyon
HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİNDE ÇOĞUNLUK NAMAZ KILMAYACAK, İSLAM'DA ŞARABIN HARAM KILINDIĞINDAN DAHİ HABERSİZ OLACAKLARDIR
Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
"Ey Huzeyfe! O günde (Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde) onlar Ridde (dinden çıkmak) üzere olacaklardır. ŞARABIN HELAL OLDUĞUNU ZANNEDECEKLER VE NAMAZ DA KILMAYACAKLARDIR." (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)
HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURU ÖNCESİNDE İFTİRA VE YALANCI ŞAHİTLİK YAYGINLAŞACAK
Kıyametten hemen önce... yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir. (Ramuz El - Hadis , 1/121)
İftiranın yangınlaşması kıyamet alametlerindendir. (Ölüm- Kıyamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 450)
HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNDAN ÖNCE TOPLUMDA UYUŞTURUCUYA VE CİNAYETLERE BAĞLI ÖLÜMLER ARTACAKTIR
Ali (as) şöyle buyurmuştur: "HZ. MEHDİ (AS)'IN KIYAMININ ÖNCESİNDE KIRMIZI ÖLÜM ve BEYAZ ÖLÜM OLACAK... (Ikdü'd-Dürer, s. 98, Gaybet-i Numani, s. 397, Gaybet-i Şeyh Tusi, s. 267, Biharü'l-Envar, c. 52, s. 211)
Hadiste, ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce toplumlarda cinayet olaylarının yoğunlaşacağına dikkat çekilmiştir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi, günümüzde BEYAZ ZEHİR (her türlü uyuşturucu madde) olarak adlandırılan uyuşturucular ile hadiste belirtildiği gibi BEYAZ ÖLÜM gerçekleşecek ve insanları maddi ve manevi olarak öldürecektir. Ayrıca hadiste ifade edilen (kan renginde) KIRMIZI ÖLÜM'le de Hz. Mehdi (as) öncesinde KANLI CİNAYETLER İŞLENECEĞİNE dikkat çekilmiştir. KIRMIZI VE BEYAZ ÖLÜMLERİN sayısındaki bu artış, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun alametlerindendir.
AHİR ZAMANDA İNSANLAR ARASINDAKİ SEVGİSİZLİK HEM KIYAMET ALAMETİ HEM DE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ALAMETİDİR
Herkese umumi olarak değil de YALNIZ (TANIDIĞI, BİLDİĞİ) KİMSELERE SELAM VERİL(DİĞİ ZAMAN GEL)MEDİKÇE... kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi, İstanbul 1981, s. 461, no. 845)
Amîre bint-i Nufeyl der ki: "İmam Hüseyn aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE(inkarcılıkla suçlamadıkça) VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA BEKLEDİĞİNİZ (HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURU) VUKU BULMAYACAKTIR. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayr yoktur. Buyurdu ki: "Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim'imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır."(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 241)
Nüfeyl'in kızı Ümeyre şöyle diyor: "Hz. Hasan'in kızının şöyle dediğini duydum: "Beklediğiniz bu iş (HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞI) BAZILARINIZ BAZILARINDAN BERİ OLDUĞUNUZU, UZAK DURDUĞUNUZU İZHAR EDİP (gösterip) LANETLEŞMEDİKÇE asla meydana gelmeyecektir."(Bihar-ul Envar, c. 52, s. 211)
RİVAYETLERDE, HZ. MEHDİ (AS)'IN OLMADIĞI ORTAMDA, 'YERYÜZÜNDEKİ HERŞEYİN BOZULMAYA UĞRAYACAĞI' BİLDİRİLMİŞTİR
Ebu Hamza şöyle diyor: "İmam Sadık (as)'a dedim ki, "İMAMSIZ (HZ. MEHDİ (AS) OLMADAN) YERYÜZÜ BAKİ KALIR MI?" İMAM, "EĞER YERYÜZÜ İMAMSIZ (HZ. MEHDİ (AS)'SIZ) KALIRSA ALTI ÜSTÜNE GEÇER" buyurdular. (Usul-u Kafi, İslamiye baskısı, 1381, c. 1, s. 334)
Veşşa diyor ki: "İmam Riza'ya (as), "Yeryüzü imamsız (Hz. Mehdi (as)'sız) kalır mı?" diye sordum. İmam (as) "Hayır" diye buyurdu. ... İmam (as) daha sonra şöyle buyurdular: "YERYÜZÜ İMAMSIZ (HZ. MEHDİ (AS)'SIZ) KALMAZ, AKSİ TAKDİRDE YERYÜZÜ ALTÜST OLUR." (Usul-u Kafi, c. 1, s. 334)
Mufazzal bin Ömer Emirülmüminin aleyhisselam, Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu: "BİLİNİZ Kİ YERYÜZÜ ALLAH'IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (AS)) OLMADAN AYAKTA DURAMAZ... EĞER ALLAH'IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (AS)) BİR AN YERYÜZÜNDEN ÇEKİLSE, YER HALKIN ÜZERİNE ÇÖKER." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 162)
Allah her dönemde yeryüzündeki bozgunculuğun önlenmesine; insanların refah ve mutluluğuna insanlara Allah'ın dinini tebliğ eden elçilerini vesile kılmıştır. Allah'ın, ahir zamanda tüm yeryüzünün huzur ve kurtuluşuna vesile kıldığı kişi de Hz. Mehdi (as)'dır. Nitekim hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın olmadığı ortamda yeryüzünün çeşitli felaketlerle helake ve bozulmaya uğrayacağına; tüm dünyada müthiş bir anarşi ve karmaşa oluşacağına işaret edilmiştir. Nitekim Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışının yaklaştığı bu dönemde de dünyanın pek çok yerinde terörün, savaşların, katliamların hüküm sürdüğü görülmektedir.
Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde Hz. Mehdi (as)'ın bu özelliğine dikkat çekmiştir.
(Mehdi'nin) İkinci vazifesi:
Hilafet-i Muhammediye (asm) ünvanı ile (Peygamberimiz (sav)'in halifesi, yani Müslümanların manevi lideri ünvanı ile) şeair-i İslamiyeyi (İslam ahlakının esaslarını) ihya etmektir (yeniden canlandırmaktır). Alem-i İslam'ın vahdetini (İslam aleminin birliğini) nokta-i istinad edip (dayanak noktası yapıp) BEŞERİYETİ (insanlığı) MADDİ VE MÂNEVİ TEHLİKELERDEN VE GADAB-I İLÂHİ'DEN (Allah'ın azabından) KURTARMAKTIR... (Emirdağ Lahikası, s. 259)
Bediüzzaman'ın açıklamalarına göre Hz. Mehdi (as), İslam dünyasının  manevi lideri olarak tüm ahir zamanın zorlu fitne ve karmaşası içerisinde yaşayan insanlığı, maddi manevi tüm tehlikelerden kurtaracak; insanların Allah'ın gazabından sakınmalarına, dolayısıyla da dünyada ve ahirette kurtuluşlarına vesile olacaktır.
HZ. MEHDİ (AS), ''İNSANLARIN ÇEŞİTLİ YERLERE DAĞILDIĞI'' BİR DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAKTIR
Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Hz. Mehdi (as) hususunda müjdeler olsun sizlere,HALKIN DAĞILDIĞI ve zorlukların baş gösterdiği ZAMAN HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDECEKTİR..." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)
Rivayette, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önceki dönemde, "halkın dağınık halde olacağı" haber verilmiştir. Bu da insanların çalışmak, para kazanmak gibi çeşitli amaçlarla yabancı ülkelere gideceklerini ve dağınık halde olacaklarını göstermektedir.
HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN BİRBİRLERİYLE EN GEÇİMSİZ VE EN KAVGACI OLDUKLARI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAKTIR
Mufazzal bin Ömer der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "...Ve HALKIN EN ŞİRRETLİLERİ OLDUĞUNDA, ZUHUR VUKU BULACAKTIR (HZ. MEHDİ (AS) ORTAYA ÇIKACAKTIR)."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 187)
HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI BİR DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAKTIR
Seleme b. Züfer şöyle der: "Bir gün Hüzeyfe'nin yanında "Hz. Mehdi (as) kıyam etmiştir" denildiğinde, Hüzeyfe: "Eğer Hz. Mehdi (as) kıyam etmişse sizler Resulullah'ın (sav) zamanına yakın kimselersiniz ve ashab henüz aranızda yaşamaktadır. O halde gerçekten mutlu ve saadet ehli kimseler olursunuz. Ama hayır, bu doğru değildir, HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI ve hiçbir gaib (gizli yaşayan) onun kadar aziz ve sevgili olmadığı BİR ZAMANDA KIYAM EDECEKTİR." dedi. (El-Havi, c. 2, s. 159)
HZ. MEHDİ (AS)'IN GAYBETİ DÖNEMİNDE TOPLUMDA ŞİDDET, ANARŞİ VE PKK TERÖRÜ ORTAYA ÇIKACAKTIR
Hz. Mehdi (as)'ın insanların arasında görünmediği bir gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde insanlar Hz. Mehdi (as)'ın kaybolduğunu, hatta kimileri öldüğünü bile düşüneceklerdir. Bu durum Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde şöyle bildirilmektedir.
AL-İ MUHAMMED'İN KAİM'İNİN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) İKİ GAYBETİ (HAPİS DÖNEMİ) VARDIR. BİRİSİ DİĞERİNDEN DAHA UZUNDUR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)
"Bu kıyamın sahibinin (Hz. Mehdi (as)'ın) iki gaybeti vardır. BİR GAYBETİ (hapiste kaldığı dönem) O KADAR UZAYACAK Kİ şöyle diyecekler: "Öldü." Bazıları diyecek ki: "Öldürüldü." Bazıları diyecek ki: "Gitti..."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)
... SONUNDA BENİM EVLATLARIMDAN BİRİ (HZ. MEHDİ (A.S.)) HALKIN GÖZLERİNDEN GAYBA ÇEKİLECEK. HALK ONUN KAYBOLDUĞUNU, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ VEYA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYECEK. SONRA FİTNE DOĞACAK VE BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİLİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK DİNİNDE YOLUNU KAYBEDECEK.(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 163)
Yukarıdaki hadiste ise Peygamberimiz (s.a.v); "... SONRA FİTNE DOĞACAK VE BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİLİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK DİNİNDE YOLUNU KAYBEDECEK." ifadesiyle, Hicri 1400 (1979-1980)'lerle birlikte toplumda büyük kargaşa ve fitnelerin baş göstereceği, insanların din ahlakından uzaklaşıp marksist, komünist, ateist ve Darwinist görüşlere saptığı bir döneme dikkat çekmektedir. Gerçekten de toplumda "80'ler" olarak adlandırılan özellikle Türkiye'de anarşi terör kargaşa ve huzursuzluğun son derece geliştiği, halkın can ve mal güvenliğinin, huzurunun kalmadığı, insanların İslam dininden uzaklaştığı bir döneme girilmiştir. Özellikle PKK terörü, Türk toplumunda Kürt-Türk ayrımı yönünde büyük bir fitne konusu ortaya atarak toplum içinde kavmiyetçilik ruhunun doğmasına neden olmuştur. Halkı, İslam dininin sıcak, barışçıl, sevgi dolu, huzurlu ruhundan uzaklaştırıp; komünist, marksist ve Darwinist bir görüşe çekmiştir. Ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhur etmesi ile inşaAllah bu batıl ideolojiler fikren yerlebir olacak ve Allah inancı tüm hızı ile dünyada yayılacaktır.
HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİ DE, İNSANLARIN DOĞRU YOLDAN AYRILMIŞ OLMALARIDIR
Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: "İNSANLAR AZGINLIK YOLUNDA SAĞ VE SOLU TUTMUŞ DOĞRU YOLU BİR KENARA ATMIŞLAR." (Nehc-ul Belaga, Hutbe 150)
HZ. MEHDİ (AS), ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ BİR DÖNEMİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAKTIR
Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Hz. Mehdi (as) hususunda müjdeler olsun sizlere. Halkın dağıldığı ve ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ ZAMAN HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDECEKTİR..." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)
PEYGAMBERİMİZ (SAV) AHİR ZAMANDA FİLİSTİN'DE ZULÜM YAŞANACAĞINI HABER VERMİŞTİR
Peygamberimiz (sav) ahir zamanda dünyanın pek çok bölgesinde Deccaliyetin sebep olduğu kargaşaların, çatışmaların, kan dökmelerin, fitnelerin olacağını haber vermiştir. Müslümanların da bu zorlu ortamda çeşitli sıkıntılara maruz kalacağını söylemiştir. Peygamberimiz (sav)'in Deccaliyet fitnesinin etkili olacağını söylediği yerlerden biri de Filistin'dir. Hadiste geçen Beytül Makdis ifadesi, Mescid-i Aksa'ya yakın bir belde anlamını taşımaktadır, yani Filistin bölgesinden bahsedilmektedir. Günümüzde tam da Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği gibi, Filistinli Müslümanlar büyük bir kuşatma altındadır, yoklukla, açlıkla ve türlü sıkıntılarla imtihan olmaktadır.
Naim, Kaab'dan tahric etti, dedi ki:
Deccal, Beytül Makdis'de (Mescid-i Aksa'ya yakın belde, Filistin) MÜMİNLERİ MUHASARA (KUŞATMA) ALTINA ALIR VE ONLARA (MÜMİNLERE) ÖYLESİNE ŞİDDETLİ BİR AÇLIK İCABET EDER Kİ, açlıktan yaylarının kirişini bile yemek zorunda kalırlar.(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 48)
HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ BASKI ORTAMINDAN DOLAYI, KİMSE ALLAH'IN ADINI RAHATÇA ANAMAYACAKTIR
Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında: "Tüm dünya fesatla dolacak. KİMSE ALLAH DİYEMEYECEK. Sonra Yüce Allah benden ve benim ailemden bir zatı (Hz. Mehdi (as)'ı) gönderecek. Ondan öncekilerin adaletsizlikle dolduracağı gibi, o da (Hz. Mehdi (as) da) dünyayı adaletle dolduracak." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 120)
Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında: "Dünya öylesine baskı ve adaletsizlikle dolacaktır ki, KİMSE ALLAH'IN İSMİNİ GİZLİ OLMAKSIZIN SÖYLEYEMEYECEKTİRSonra Allah dünyayı baskı ve adaletsizlikle dolu olduğu gibi, dürüstlük ve adaletle dolduracak erdemli bir topluluğu (Hz. Mehdi (as) cemaatini) getirecektir."(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)
HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN YAŞADIKLARI SIKINTI VE ZULÜMDEN YAKINDIKLARI BİR DÖNEMDE ZUHUR EDECEKTİR
Ebu'l Hicaf da Peygamber'in (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: ''Hz. Mehdi (as) hususunda müjdeler olsun sizlere.HALKIN DAĞILDIĞI VE ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ ZAMAN HZ. MEHDİ (A.S.) ZUHUR EDECEKTİR. ZULÜM VE SİTEMLE DOLAN YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR. KULLARIN KALBİNE ALLAH'A KULLUĞU YERLEŞTİRECEK VE ADALETİ HERKESİ KAPLAYACAKTIR.(Peygamberin Ehl-i Beytinden Olan Hz. Mehdi (a.s.), sf 16; Bihar-ül Envar, c.51, s.74)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın; halkın mezhep ayrılıkları olduğu, gruplaşıp birbirinden ayrıldıkları, ırk ayrımlarının yaşandığı, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği, anarşi ve terörün şiddetini artırdığı bir dönemde zuhur edeceği haber verilmiştir. Peygamberimiz (sav) bu hadisi 3 kere tekrar etmiştir. Bu dönemde insanların ekonomik kriz, pahalılık ve başlarına gelen maddi ve manevi sıkıntılardan, yaşadıkları zulümlerden dolayı sürekli şikayet edeceklerini de ifade etmiştir.
HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNDAN ÖNCE YÖNETİM SİSTEMLERİ YIKILACAK, EKONOMİK ÇÖKÜNTÜLER YAŞANACAKTIR
Bütün bunlar (ahir zaman alametleri) ÜLKELERİN DEĞİŞMEYE UĞRAYACAĞI, KULLARIN ZAYIF DURUMA DÜŞECEĞİ VE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKMASINDAN ÜMİT KESİLECEĞİ BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEKTİR. İşte o zaman benim soyumdan olanKAİM (HZ. MEHDİ (AS)), BİR KAVİMLE ORTAYA ÇIKACAK VE ALLAH, BU KAVİM ARACILIĞIYLA HAKKI ÜSTÜN GETİRİP ONLARIN İLİM KILINÇLARI İLE BATILI SÖNDÜRECEKTİR... Ey insanlar, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı ile müjdelenin.  Çünkü AIlah'ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. O'nun hükmü geri çevrilmez. O, her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. ALLAH'IN FETHİ YAKINDIR.(Yenabiu'l-Mevedde, sf. 440)
Peygamberimiz (sav) ahir zamana yönelik hadis-i şeriflerinde Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önce yaşanacak bazı olaylardan ve gelişmelerden haberler vermiştir. Bu hadisler, ahir zamanın içinde yaşadığımızı anlamamız açısından son derece önemli alametlerdir. Bu hadiste de Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın zuhur etmesinden ümit kesildiği; bazı sözde din alimlerinin "Hz. Mehdi (as) şahsı manevidir, gelip geçmiştir, Hz. Mehdi (as)'ın gelişini beklemeyin, Hz. Mehdi (as) bu yüzyılda gelmez, yüzyıllar sonra gelecek dolayısıyla da İslam ahlakının hakimiyeti de bu yüzyılda olmaz..." yönündeki izahlarda bulunacakları bir dönem tarif etmiştir. Bu dönemde dünyanın içine gireceği buhranları haber vermiş, bazı ülkelerde siyasi rejimlerin değişeceğini ifade etmiştir. Gerçekten de içinde yaşadığımız dönemde komünist rejimle yönetilen birçok ülkede yönetim sistemleri değişmiş, ard arda büyük ekonomik buhranlar yaşanmıştır. Şu anda da, 2007 yılından beri tüm dünyayı ciddi şekilde etkisi altına almış olan ve dünyanın en muteber ekonomi kuruluşlarının 7 yıl süreceğini ifade ettikleri büyük bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Ayrıca yine tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklar, kültürel çöküntüler de ardı ardına yaşanmaktadır. Bu alametlerin ardı ardına bir kolyenin kopan boncukları gibi gerçekleşmesi Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğini ve görev başında olduğunu göstermektedir. Diğer hadislerden de anlaşıldığı üzere hadiste Hz. Mehdi (as)'ın zuhur edeceği kavim Türk kavmidir. Allah, Hz. Mehdi (as) ve yiğit Türk kavmini vesile ederek Allah'ın dinini ilimle, bilimle ve fenle diğer tüm dinlere üstün kılacaktır. Hz. Mehdi (as) döneminde inşaAllah Türkiye'nin önderliğinde bir Türk İslam Birliği kurulacaktır.
HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN, ARTIK KENDİLERİNİ YÖNETECEK TEK BİR KİŞİ BİLE BULAMAYACAKLARI BİR DÖNEMDE ZUHUR EDECEKTİR
Hz. Mehdi (as), zuhur etmeden önce, onun yaşadığı toplumda insanlar kendilerini yönetmeleri için her kesimden birçok kişiyi başlarına geçirmiş ancak aradıkları adaleti, huzuru, esenliği barışı ve güveni toplumda sağlayamamış olacaklardır. Oysa Hz. Mehdi (as) ile birlikte, tüm dünyaya Allah'ın dini ve Kuran ahlakı hakim olacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan sonra hiç kimse; hadiste bildirildiği üzere, "eğer biz egemen olup hükümet kursaydık adaletli davranırdık" iddiasında bulunamayacaklardır. Hz. Mehdi (as), Allah'ın izniyle Kuran ahlakı ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetiyle hükmedecek onun vesilesiyle tüm dünyaya din ahlakının sağladığı adalet, huzur, sevgi ve merhamet ruhu hakim olacaktır.
Hişam b. Salim İmam Sadık (as)'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
"HALKIN TÜM KESİMLERİ İKTİDARA ULAŞMADIKÇA HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETMEYECEKTİR." Böylece hiç kimse "EĞER BİZ EGEMEN OLUP HÜKÜMET KURSAYDIK ADALETLİ DAVRANIRDIK" diyemeyecektir. (Bihar-ül Envar, c. 52, s. 244)
İNSANLAR ÇÖZÜM ARAYACAK, SONUNDA KURTULUŞU -ALLAH'IN İZNİYLE- HZ. MEHDİ (AS)'DA BULACAKLARDIR
Hz. Cafer Sadık (as) şöyle buyuruyor: "Halk her yerde (kurtarıcı) aramaya koyulur. Ondan başkasını bulamayınca yine ona (Hz. Mehdi (as)'a) doğru koşarlar."(Bihar, c. 52, s. 326)
Hz. Bakır (as), Eban b. Tağlib'e şöyle buyurdu: "... Hz. Mehdi (as) da bizdendir ve ahir zamanda dini koruyacaktır."(İsbat-ul Hudat, c. 2, s. 559)
AHİR ZAMANDA İNSANLARIN SURETLERİNDEBOZULMA VE ÇİRKİNLEŞME OLACAKTIR
Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ahir zamanda insanların suretlerinin değişeceğini, tiplerinin bozulacağını, üzerlerinde 'insan' sıfatının kalmayacağını, domuz ve maymun gibi çirkin ve biçimsiz hale geleceklerini, yüzlerinin nursuz, anlamsız ve heybetsiz bir görünüm alacağını ve insan görünümlerinin kaybolacağını; neşesiz, ölü gibi perişan, sevinçsiz ruhsuz insanlar oluşacağını haber vermiştir.
Aişe (ra)'dan: "BU ÜMMETİN SONUNDA, hasf (yere batma), MESH (SURET DEĞİŞMESİ) ve kazif (taş yağması) olacaktır.."(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)
Ahir zamanda yere batma, taş yağma zuhur edecek ve İNSAN KILIĞINDAN ÇIKMA OLACAKTIR. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)
(İbni Mace) Ebi Umâme (ra) dan: "ÜMMETİMDEN BİR KAVİM, yiyip (içip) eğlenip yatacaklar, sabah olunca, MAYMUN VE DOMUZ OLARAK KALKACAKLAR..." (Taberâni) Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)
EVRİM İLE MAYMUNDAN OLUŞTUKLARINA İNANAN BAZI İNSANLAR, MAYMUN VE DOMUZ KARAKTERİNDE VE GÖRÜNÜMÜNDE OLACAKLARDIR
Rivayetlerin işaretine göre ahir zamanda, insanları Allah'ın yaratmadığını, tesadüflerle yaratıldıklarını düşünen bazı insanlar olacak (Allah'ı tenzih ederiz) ve bu kimseler kendilerinin ve soylarının maymun olduğunu iddia edeceklerdir. Hadislerde, sözde evrimle yaratıldığına inanan; kendilerinin maymun yani bir nevi hayvan olduklarını iddia eden bu insanların, 'suretlerinin de maymuna benzeyeceği' haber verilmiştir. İnsani güzellikleri  bozulacak, nursuz, itici ve patolojik bir görünüm alacaklar, üzerlerindeki insani heybet ve güzellik yok olacaktır.
Hadislerde verilen bilgilerden ayrıca, Peygamberimiz (sav)'in 'maymun' olarak nitelendirdiği ve 'maymunlar gibi olacaklarını' haber verdiği bu insanların,'kendilerini maymun olarak kabul edecekleri ve maymun karakterinde olacakları' anlaşılmaktadır.
Muhammed (sav)'in nefsi yed-i kudretinde olana kasem (yemin) ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR CEMAAT, ... SABAHLEYİN KALKTIKLARINDA DOMUZ VE MAYMUN SÛRETİNDE KALKACAKLARDIR... (Hz. Ubade RA) (Kıyamet Alametleri, Râmûz el-Ehàdîs'ten Dersler, 459/2)
"Nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR KISIM İNSANLAR ... BİRER MAYMUN VE HINZIR (DOMUZ) HALİNE DÖNECEKLER." (Râmûzu'l-Ehadîs, Hadîs no: 5711)
(İbni Mace) Ebi Umâme (ra) dan: "ÜMMETİMDEN BİR KAVİM, yiyip (içip) eğlenip yatacaklar, sabah olunca, MAYMUN VE DOMUZ OLARAK KALKACAKLAR.." (Taberâni) Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)
Ali b. Ebû Tâlip ve Ebû Hureyre (ra) dan nakl edildiğine göre Allah'ın Resûlü sellellâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:
"... SURETLERİN MAYMUN VEYA DOMUZA DÖNÜŞMESİNİ, gökten taş ve benzerlerinin yağmasını BEKLEYİN!" (Tirmızi) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 114)
DARWİNİZM'İ SAVUNAN BAZI SÖZDE DİN ALİMLERİ, MAYMUN VE DOMUZ GİBİ OLACAKLARDIR
Ümmetimin içinde korkunç olaylar olur da İNSANLAR SIĞINMAK İÇİN ALİMLERİNİN YANINA DÖNÜP GELİRLER VE BİRDENBİRE ONLARIN MAYMUN VE DOMUZ OLDUKLARINI GÖRÜRLER. (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru Tezkiretil Kurtubi, s. 470)
Ahir zamanda bir kısım sözde din alimleri Darwinizm'i savunacak ve kendilerinin evrimle oluştuklarına inanacaklardır. Kendilerinin maymun; yani bir nevi hayvan olduklarını iddia ettikleri için, Peygamberimiz (sav) de bu kimseleri 'maymun' olarak nitelendirmiş; 'maymunlar gibi olacaklarını' haber vermiştir.
Hadiste ayrıca bazı sözde din alimlerinin de, 'domuz gibi inatçı, katı, sevgisiz, saldırgan, her bulduğunu yiyen, şefkatsiz ve ruhsuz olacaklarına' işaret edilmiştir.
HADİSLERDE BELİRTİLEN ''GÖKTEN TAŞ VE BENZERLERİNİN YAĞMASI'', GÜNÜMÜZDE DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNİ HEDEF ALAN BOMBARDIMANLARLA GERÇEKLEŞMEKTEDİR
Aişe (ra) dan: "BU ÜMMETİN SONUNDA, HASF (YERE BATMA), mesh (suret değişmesi) VE KAZİF (TAŞ YAĞMASI) OLACAKTIR..." (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)
Ali b. Ebû Tâlip ve Ebû Hureyre (ra) dan nakl edildiğine göre Allah'ın Resûlü sellellâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

"... ZELZELE, YERLE BİR OLMA FELAKETİNİ, suretlerin maymun veya domuza dönüşmesini, GÖKTEN TAŞ VE BENZERLERİNİN YAĞMASINI BEKLEYİN!" (Tirmızi) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 114)

AHİR ZAMANDA YERE BATMA, TAŞ YAĞMA ZUHUR EDECEK ve insan kılığından çıkma olacaktır. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)


Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ahir zamanda "gökten taş ve benzerlerinin yağacağını""zelzeleler olacağını""yerle bir olma felaketinin gerçekleşeceğini" ve "yere batma olaylarının olacağını" haber vermiştir. Asrımızda dünyanın pek çok yerinde bombardımanla gökten taş yağmaktadır. Yere düşen bombalar; -hadiste "taş ve benzerlerinin yağacağı" sözleriyle ifade edildiği gibi- yerdeki toprağı ve taşı kaldırıp insanların üzerine fırlatmakta ve bunun sonucunda da geniş kitleler halinde insanların öldüğü felaketler gerçekleşmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder