26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as) döneminde İslam ahlakı özüne dönecek, tüm mezhepler ortadan kalkacaktır
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE İSLAM DİNİ PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN DÖNEMİNDEKİ ASIL HALİYLE YAŞANACAKTIR
RESULULLAH'IN (S.A.A) HER YAPTIĞINI O DA (HZ. MEHDİ (AS) DA) YAPACAKTIR; RESULULLAH (SAV) CAHİLİYET TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O DA (HZ. MEHDİ (AS) DA) ÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. O (HZ. MEHDİ (A.S.)),İslam 'ı yeniden baştan alacaktır.(Mikyalu'l Mekarim, c.1, s.57)
Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde aynı Peygamberimiz (sav)'in yaptığı gibi o dönemin tüm ateist, inkarcı sistemlerini fikren mağlup edecek, bu sistemlerin tüm fikri alt yapılarının, öğretilerinin, felsefelerinin, batıl uygulamalarının ve inançlarının geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam ahlakının Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki gibi özüne tam uygun şekilde -tüm bidatlerden, gerçek dışı uygulamalardan arınmış haliyle- yaşanmasına vesile olacaktır.
HZ. MEHDİ (AS), GERÇEK İSLAM AHLAKINI ORTAYA ÇIKARACAKTIR
Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında, İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. "... insanlar arasında Peygamberin (sav) sünnet-i seniyyesiyle muamele edecek" rivayetinde bildirildiği gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in yoluna uyacak ve tıpkı onun dönemindeki gibi din ahlakının hak haliyle yaşanmasına vesile olacaktır.
Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi (as) da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
... Dini, Peygamber (sav)'in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak.
(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.186-187)
Hz. Mehdi (as) hiçbir bidatı bırakmayacak.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Hz. Mehdi (as) kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı Peygamber (sav) gibi dinin icablarını yerine getirecektir."
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri,s. 163)
Bidat: Dinin aslında olmadığı halde, dine dahil edilen batıl adetler.
HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİNDE TÜM TARİKATLAR ONA BİAT EDECEKLERDİR. ÇÜNKÜ MEHDİ (AS) TÜM İSLAM ALEMİNİN MÜRŞİDİDİR
Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, velisi, kutbudur. İmam Rabbani Hazretleri'nin de, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de, tüm ehl-i sünnet alimlerinin, tüm mezhep imamlarının ve tüm tarikatların de mürşididir. Dolayısıyla Mahmut Hoca Efendi Hazretleri'nin de mürşidi Hz. Mehdi (as)'dır. Cübbeli Ahmet bir vaazında Hz. Mehdi (as)'ın gelmesi için Allah'a yalvararak dua ediyor, Hz. Mehdi (as)'ı görmek için Allah'a yalvarıyor.
Demek ki Hz. Mehdi (as) gelince Mahmut Hoca Efendi Hazretleri de, Cübbeli Ahmet de ve tüm diğer tarikatlar ve mensupları da Hz. Mehdi (as)'a tabi olacaklar, onun hilafetini kabul edeceklerdir. Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde gerçekleşecek olan bu biatı kabul etmeyen, aksini savunan bir cemaat bulunmamaktadır.
Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, en büyük velisi ve kutbu olduğundan o zuhur ettiğinde tüm tarikatlar onda toplanacaktır. Bunun bilincinde olan birçok tarikat lideri yüzlerce yıldır devam ettirdikleri; hilafet emanetini bir sonraki şahsa devretme adetini ahir zamana girilmesiyle birlikte bırakmışlardır. Mesela Ali Haydar Efendi de hilafeti Hz. Mehdi (as)'a bırakmıştır. Mahmut Hoca Efendi Hazretleri şu an Ali Haydar Efendi'nin Vekili'dir. Tüm tarikatlar Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan hicri 1400 itibariyle onun zuhurunu ve doğal mürşitliğini beklemeye başlamışlardır.
HZ. MEHDİ (AS) HİÇ KİMSENİN, HİÇ BİR DÜŞÜNCENİN, HİÇ BİR TARİKATIN ETKİSİ ALTINDA OLMAYACAKTIR
... Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi (as)) dışında biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun (Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan) biatı olacağını (Hz. Mehdi (as) döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını) bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. BÖYLECE O, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR...(Kemal'üd-Din, c. 1, s. 305)
Hasan bin Münzir'in Zürare'den naklettiğine göre İmam Caferi Sadık aleyhisselam sonunda şöyle buyurdu: "Vallahi sonunda sahibiniz (Hz. Mehdi (as)) mutlaka zuhur edecek ve BOYNUNDA HİÇKİMSENİN BİATI olmayacak. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.402)
İbrahim bin Ömer-i Yemâni der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Kâim (Hz. Mehdi (as)) kıyam ettiğinde (ortaya çıktığında), BOYNUNDA HİÇ KİMSENİN BİATI OLMADAN ZUHUR EDECEKTİR."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 218-219)
HZ. MEHDİ (AS) HİÇBİR TARİKATA BAĞLI OLMAYACAK, ZUHUR ETMESİYLE TARİKATLARIN TÜMÜ ONA BİAT EDECEKTİR
Peygamberimiz (sav) hadis-i şerifinde Hz. Mehdi (as)'ın doğumunun gizli olacağını yani kendisinin evde doğacağını bildirmiştir. Ayrıca Hz. Mehdi (as) uzun bir dönem insanların gözünden uzak bir şekilde evinde yaşayacak, insanların arasına çıkmayacaktır. Hz. Mehdi (as) hiçbir tarikata mensup olmayacak yani zuhur ettiğinde ne Nakşibendi, ne Kadiri ne de başka bir tarikatle bağlantısı olmayacaktır. Aksine tarikatlerin tamamı ona bağlanacak ve Hz. Mehdi (as) bütün tarikatlerin üstünde olacaktır. Ayrıca Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın uzun ömürlü olacağını ve kendisi daha yaşlı olmasına rağmen Allah'ın onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak zuhur ettireceğini de bildirmiştir.
Ebu Said'den: Hasan b. Ali aleyhi's-selâm ... şöyle buyurdu: "... YÜCE ALLAH ONUN VELADETİNİ (DOĞUMUNU) GİZLEYECEK VE ŞAHSINI SAKLAYACAKTIR. BÖYLECE O, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR... ONUN GAYBETİNDE ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZATACAK, SONRA KENDİ KUDRETİ İLE ONU KIRK YAŞINDAN DAHA GENÇ GÖRÜNÜMLÜ OLARAK AŞİKÂR EDECEKTİR ve bu, Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir." (Kemal-ud Din, c. 1, s. 315)
HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN AHLAKININ MÜKEMMEL HALE GELMESİNE, İNSANLARIN SAMİMİ OLMALARINA VESİLE OLACAKTIR
İmam Mehdi (as)'ın lütfu ile insanların idrakı mükemmelleştirilecek ve ahlakları bütünlüğe erişecektir. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 328 & 336)
(Hz. Mehdi (as)  döneminde) Kalpler ihtiyaçsızlık ve kendine yeterlilikle dolacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 337; İküd'dürer, Sayfa 169; Musnad)
(Hz. Mehdi (as)  döneminde) Fiyaka ve gösteriş sona erecek ve güvenilirlik mutat hale gelecektir. (İküd'dürer, s. 159)
(Hz. Mehdi (as) döneminde) Yaşlılar gençlere karşı yardımsever ve şefkatli iken gençler yaşlılara karşı saygılı olacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 385)
(Hz. Mehdi (as) döneminde) Yalan ve iftira ortadan kalkacaktır. (Misbaah al-Zaaer, s. 217-219)
(Hz. Mehdi (as) döneminde) gerçek dostuk olacaktır ve bu öyle bir boyutta olacaktır ki inananlardan biri diğerinin servetini onun iznini almaksızın alacak ve diğeri bunu umursamayacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 372)
HZ. MEHDİ (AS), İNKARCI CEREYANLARI VE BİDATLERİ İSLAM DİNİNDEN UZAKLAŞTIRACAK, İNSANLARI ALLAH'A İMANA DAVET EDECEKTİR
Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor: "HER ZAMANDA ÜMMETİM İÇİN EHL-İ BEYT'İMDEN BİR ADİL VARDIR. ONLAR, SAPITANLARIN TAHRİFLERİNİ, BATIL EHLİNİN BATILINI, CAHİLLERİN YORUMUNU BU DİNDEN UZAKLAŞTIRIRLAR, duyun ki doğrusu sizin imamlarınız sizi Allah'a götüren elçilerdir, öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir."

(Savaik'ul Muhrika, İbn-i Hacer, s. 148, Muhammediyye mat. Ve s. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi'ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, s. 226, 326, 327, Haydariye mat. S. 191, 271, 273 ve 297, İstanbul. / Zehair'ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, s.17.)
Peygamberimiz (sav) hadis-i şerifinde her asırda seyyidler arasından adaletle hükmeden bir kişi bulunacağını bildirmiştir. Bu kişiler kendi asırlarında hakim olan batıl cereyan ne ise onunla fikri mücadele içinde olacaklar ve insanları din ahlakını yaşamaya davet edeceklerdir. O dönemde toplumlar üzerinde etkili olan batıl din (materyalizm, ateizm, putperestlik, Darwinizm) hangisi ise onunla veya hepsi birarada ise hepsi ile fikri mücadele yapacaklardır. Hicri 1400'de bu fikri mücadeleyi yapacak ve insanları hak yola davet edecek seyyid, Hz. Mehdi (as) olacaktır. Hz. Mehdi (as) hem Darwinizm ve materyalizm putunu fikren yerle bir edecek hem de bazı yobaz kişilerin dine dahil ettikleri her türlü batıl izahı dinden uzaklaştırarak, dinin Peygamberimiz (sav) dönemindeki gibi yaşanmasını sağlayacaktır. Üstad Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın bu fikri mücadelesini şu şekilde açıklamaktadır:
Birincisi: ...Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADİYYUN (MADDECİLİK) VE TABİYYUN (TABİATÇİLİK İNANCININ) BEŞER İÇİNDE İNTİSAR ETMESİYLE (YAYILMASIYLA) HER ŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (MADDECİ DÜŞÜNCEYİ) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR." (Emirdağ Lahikası, mektup sf. 337)
Hz. Mehdi (as) birinci vazifesi olarak maddiyun yani materyalizm, tabiyyun yani Darwinizm ile fikri bir mücadele yapacak ve bu iki inkarcı akımı tam olarak fikren geçersiz hale getirerek, insanların Allah'a kesin olarak iman etmesine vesile olacaktır.
HZ. MEHDİ (AS) İSLAM DİNİNDEKİ BİDATLERİ TEMİZLEYECEK, İNSANLARI KURAN'A VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÜNNET-İ SENİYYESİNE YÖNLENDİRECEKTİR
İNSANLAR KURAN'I KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE YORUMLADIKLARI ZAMAN HZ. MEHDİ (A.S.) ONLARIN DÜŞÜNCELERİNİ KURAN'A DOĞRU YÖNLENDİRİP ONU KURAN'IN GERÇEKLERİNİN HİZMETİNE SUNACAK. SONRA SİZE KİTAB VE SÜNNETİN NASIL UNUTULDUĞUNU GÖSTERECEK VE ONUN CANLI ANLAMLARINI İHYA EDECEK. 
(Nehcü'l Belağa, hutbe 134)
Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiği ahir zamanda bazı insanlar Kuran'ı kendi nefislerine, kendi çıkarlarına göre yorumlayacaklar, insanları da bu yorumlara çekmeye çalışacaklardır. Hz. Mehdi (as) ise insanlara Kuran ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklayacaktır. İnsanların Kuran ayetlerinden, Peygamberimiz (s.a.v)'in sünnetinden manen çok uzaklaştıkları bu dönemde onlara ayetlerin gerçek anlamlarını açıklayacaktır.
HZ. MEHDİ (AS) PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN SÜNNETİNE UYACAK, İSLAM DİNİNE SONRADAN EKLENMİŞ OLAN HURAFELERİ TEMİZLEYİP, DİNİMİZİ PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN DÖNEMİNDE YAŞANAN ASIL HALİNE DÖNDÜRECEKTİR
Abdullah bin Atâ der ki: İmam Ebu Cafer-i Bakır aleyhisselam'a şöyle arzettim: "BİZE KAİM ALEYHİSSELAM'DAN (HZ. MEHDİ (AS)'DAN) HABER VER..." BUYURDU Kİ: "RESULULLAH'IN (SAV) YOLUNU İZLEYECEK; ÖNCEKİ ŞEYLERİ İPTAL EDİP YENİ ŞEYLERLE GELECEK."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)
HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN HER KONUDA KURAN AHLAKINA GÖRE DÜŞÜNÜP HAREKET ETMELERİNİ SAĞLAYACAKTIR; YANİ ONLARI: EN DOĞRU, İSABETLİ, MAKUL, MANTIKLI, TUTARLI VE AKILLI ŞEKİLDE DAVRANMAYA TEŞVİK EDECEKTİR
İmam Muhammed Bakır (as) da buyurmuştur ki: "Kaimimiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDİNCE KULLARIN BAŞINA ELİNİ SÜRECEK VE ONLARIN DAĞINIK FİKİRLERİNİ BİR YERE TOPLAYACAKTIR. ONLARI BİR HEDEFE DOĞRU YÖNELTECEK ve onlarda beğenilmiş ahlakı kemal haddine (mükemmelik seviyesine) ulaştıracaktır. (Bihur-ul Envar, c. 52, s. 336)


Hz. İmam Bâkır (as) şöyle buyuruyor: "Kâim'imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince ALLAH KULLARININ BAŞINA MERHAMET ELİNİ SÜRECEK, DİKKATLERİNİ TOPLAYACAK VE AKILLARINI KAMİL KILACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 328)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder